Způsobilost k právním úkonům

Dotaz: Vážená redakce Sestry, chtěla bych se poradit ohledně odebrané svéprávnosti svého syna. Synovi byla odebrána svéprávnost v roce 2001. Byl hospitalizován v léčebně, kde mu bylo navrženo, aby byl zbaven svéprávnosti, protože trpí závažnou psychiatrickou diagnózou po svém otci, který se asi od 28 let léčil s paranoidní schizofrenií…

Dotaz: Vážená redakce Sestry, chtěla bych se poradit ohledně odebrané svéprávnosti svého syna. Synovi byla odebrána svéprávnost v roce 2001. Byl hospitalizován v léčebně, kde mu bylo navrženo, aby byl zbaven svéprávnosti, protože trpí závažnou psychiatrickou diagnózou po svém otci, který se asi od 28 let léčil s paranoidní schizofrenií. Syn měl několik let pocit, že je sledován agenty, zabarikádoval se v bytě a nechtěl z něj vycházet ven, přestal chodit do práce a nakonec odmítal i jíst, protože si myslel, že je jídlo otrávené.

Psal na různé instituce a úřady stížnosti, a proto byl zbaven způsobilosti. V té době byl taky nedobrovolně v psychiatrické léčebně. Po hospitalizaci se syn přestěhoval ke mně do bytu, protože o svůj byt z důvodu neplacení nájmu přišel. Stav syna se po malých krůčcích zlepšoval. Začal navštěvovat pravidelně ambulantního psychiatra. Ten mu nedávno doporučil, aby se zeptal na nějaké aktivity pro volný čas a prý by šlo zažádat na omezenou dobu o bydlení, aby se syn znovu naučil bydlet sám, a údajně by šlo zažádat na sociálním odboru o nějakou dávku. Syn mluví o tom, že by chtěl navrátit zpět svéprávnost, dokonce se byl někde poradit a tam mu řekli, že si o to může žádat sám. Chtěla bych se ještě zeptat na pracovní možnosti pro syna, byla bych ráda, kdyby si našel nějakou práci.

Jitka D., Praha

Dobrý den paní Jitko, váš dotaz obsahuje široké spektrum dané problematiky a současně ukazuje na velmi zdárně se vyvíjející cestu vašeho syna. Jeho diagnóza patří skutečně k těm závažnějším a v některých případech se stává, že je potřebné způsobilost k právním úkonům omezit/ zbavit jí (termín „svéprávnost“ je již zastaralý a současná právní úprava ho neužívá). Nejprve se budu věnovat otázce možnosti navrácení způsobilosti k právním úkonům, jejíž absence či omezení řadu pacientů velmi tíží a mnohdy je výrazně omezuje v psychosociální oblasti, kdy se tyto osoby setkávají s řadou předsudků a stigmat ze strany majoritní společnosti.

Situace při omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům upravuje občanský zákoník č. 40/1964 Sb., který k tomu v § 10 uvádí:

1) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví. 2) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v rozhodnutí určí. 3) Soud zbavení nebo omezení způsobilosti změní nebo zruší, změní-li se nebo odpadnou-li důvody, které k nim vedly.

Nutno dodat, že způsobilost je základním občanským právem a jakýkoli zásah do těchto práv je třeba citlivě posuzovat vůči osobě, která má být dotčena jejím zbavením či omezením. Takové rozhodnutí o omezení nebo zbavení způsobilosti může učinit výlučně soud v řízení o způsobilosti k právním úkonům. Chtěla bych se jen krátce zmínit, že v komentované části občanského zákoníku je uvedeno, že „…výrok rozsudku o omezení způsobilosti fyzické osoby jen ohledně samotného jednání před soudy a úřady je v rozporu se zákonem“, váš syn tedy není nijak zbaven možnosti obracet se na veřejné instituce a komunikovat s nimi.

Důvodem omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům tedy není korespondence (byť i řekněme „nadměrná“) s veřejnými institucemi, ale přítomnost duševní poruchy, ke které se ve znaleckém posudku vyjadřují znalci z oboru psychiatrie. Synovi se dostalo správné informace, že návrh na navrácení způsobilosti může podat i on sám, nicméně je třeba dodat, že ustanovení občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. v § 186 odst. 3) zní v plném znění následovně: „… Návrh na vrácení způsobilosti k právním úkonům může podat i ten, kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům.

Jestliže však soud jeho návrh zamítl a nelze-li očekávat zlepšení jeho stavu, může soud rozhodnout, že mu toto právo po přiměřenou dobu, nejdéle však po dobu jednoho roku ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, nepřísluší.“ Ošetřující ambulantní psychiatr doporučil synovi některé ze sociálních služeb a myslím, že je velmi vhodné informovat se u konkrétních poskytovatelů těchto sociálních služeb a vyhovující službu využít. Většina organizací, na které vás odkazuji, poskytuje široké spektrum sociálních služeb pro své klienty, a to přes sociální poradenství, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitaci až po chráněné bydlení.

Na některé z těchto služeb je skutečně možné využít sociální dávku příspěvek na péči, v současné době se projednávají některé inovace tohoto příspěvku. O náležitostech k podání žádosti a průběhu řízení vás poučí sociální pracovníci daného zařízení, poskytnou vám rovněž informace o způsobu poskytování sociální služby a proberou i obsah smlouvy o poskytování sociální služby. S pozdravem a přáním klidných svátků vánočních a do nového roku 2009 mnoho zdraví, spokojenosti a pohody nejen vám, ale i všem čtenářům Sestry.

Kontakty na organizace

Baobab www.osbaobab.czCentra pro zdravotně postižené Praha www.czppraha.czČeská asociace pro psychické zdraví www.capz.czEset Help www.esethelp.cz Fokus Praha www.fokus-praha.czGreen Doors www.greendoors.czKaleidoskop www.kaleidoskop.czKolumbus www.os-kolumbus.org.czNárodní rada osob se zdravotním postižením ČR www.nrzp.czObčanské poradny www.obcanskeporadny.czVIDA www.vidacentrum.cz

Odkazy na zákony

Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách


Bc. Jana Bednářová, sociální pracovnice

Ohodnoťte tento článek!