Zvyšování osvěty v oblasti rakoviny prsu

Možnosti posilování aktivního přístupu gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu.

Sestry, které se podílejí na ošetřovatelském procesu, zastávají řadu rolí. Kromě své ošetřovatelské role plní úlohu asistentky lékaře, koordinátorky ošetřovatelské péče a v neposlední řadě působí také v oblasti edukace pacientů. Podle pracovního zařazení může jejich působení směřovat do oblasti primární, sekundární, popřípadě i terciární prevence. Charakter výchovného působení je odvislý od toho, v jakém oboru medicíny a v jakém typu zdravotnického zařízení sestra pracuje. Gynekologické ambulance jsou jedněmi z pracovišť, která mohou sehrát velmi důležitou roli v časné diagnostice karcinomu prsu u věkové skupiny žen do 35 let. Onkologové tomu přisuzují velký význam, zvláště pak preventivní činnosti gynekologických sester. Považují je za „strategické partnery“ v časném záchytu karcinomu prsu, především u mladých žen.

Nález karcinomu prsu je u žen do 35 let vzácný. Vyskytne se zhruba u stovky žen této cílové skupiny. Jedná se zpravidla o velmi nebezpečný typ nádoru. Pokud je zhoubný nádor zachycen v časném stadiu, není často bezpodmínečně nutná ablace prsu a náročná onkologická terapie přináší velkou naději na úplné uzdravení. Pozdě diagnostikované onemocnění je ale mnohdy smrtelné. Tomu všemu lze předejít včasným zjištěním nemoci. Podezřelý nález na prsu mladé ženy je vždy nutné prověřit, aby se nádor nezanedbal. Zvlášť u pacientek s vysokým rizikem nemoci daným genetickou dispozicí není rozumné nepravidelnosti žlázy podceňovat a riziko ještě zvyšovat přidáním dalších rizikových faktorů (např. hormonální léčba).

Z analýzy dat získaných z registru pacientek PROJEKTU 35 vyplynula dvě zásadní zjištění: nejvíce času ztratí nemocná ve fázi diagnostiky a nejčastěji se s podezřelým nálezem obrací právě na gynekologa. Tady se otevírá široké pole působnosti pro gynekologické sestry, které mají k pacientkám nejblíže. Zeptat se na případná rizika a naučit ženu samovyšetření prsu je cílem vzdělávacího programu. Na jeho přípravě se podílela dvě prestižní pracoviště, Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Masarykův onkologický ústav v Brně, a realizují ho v rámci aktivit PROJEKT 35. Odborným garantem je doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Jednotlivá témata přednášejí: MUDr. Jaroslava Barkmanová, doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc., MUDr. Markéta Palácová, prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph. D., a MUDr. Martina Zimovjanová, Ph. D. Všechny přednášky byly zpracovány do skript a účastnice je obdržely včetně edukačních materiálů pro pacientky. Vzdělávací program je akreditován ČAS a získal rovněž kladné stanovisko České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

V listopadu 2011 se uskutečnily první tři semináře, kterých se účastnilo celkem 58 gynekologických sester. Z dat získaných prostřednictvím evaluačního dotazníku vyplynulo, že 98 % sester rozhodně využije získané poznatky ve své praxi. Toto zjištění považujeme za velmi slibné, protože 38 % účastnic v dotazníku uvedlo, že zatím, tzn. před absolvováním vzdělávacího programu, „osvětu týkající se časného záchytu karcinomu prsu“ neprovádělo. Evaluační dotazník, kromě jiného, zjišťoval i podmínky, které by sestrám usnadnily jejich „osvětovou/ edukační“ činnost. Z odpovědí vyplynulo, že dotázané by přivítaly: stručný přehled nejdůležitějších informací, které by měly pacientkám sdělit; tištěné edukační materiály pro pacientky; morální podporu lékaře. Občanské sdružení PROJEKT 35 bude ve vzdělávání pokračovat i v roce 2012. Podle zájmu se uskuteční semináře v Praze nebo v Brně.


O autorovi: PhDr. Marcela Svěráková, PROJEKT 35, o. s.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!