Sociální poradna

V příštím roce bych měla jít do starobního důchodu. Po škole jsem necelých 5 let pracovala na chirurgickém oddělení. Postupně jsem pak byla doma se dvěma dětmi. Po druhé mateřské jsem se vrátila do nemocnice. Někdy v letech 1995–96 jsem byla asi 3 měsíce bez práce, avšak zaevidovaná na úřadu práce. Důvodem bylo, že jsem nemohla najít žádnou práci dostupnou mému bydlišti, proto jsem pracovala jako pečovatelka u jedné starší paní kousek od Vídně. Ráda bych věděla, zda se mi tato doba započítává do důchodu. V tuto chvíli si ale nejsem úplně jistá, zda skutečně do důchodu odejdu. Pracuji teď u soukromého lékaře, kde jsem zatím spokojená. Závěrem bych se chtěla ještě zeptat. Moje dcera dostala nabídku na práci v zahraničí na dobu 3–5 let. Podle mého názoru by se měla nějak připojistit, aby se jí práce mimo republiku započítala do důchodu. Jitka Ch. Na odchod do starobního důchodu má vliv několik zásadních faktorů, k nimž patří počet odpracovaných let (resp. doba účasti na důchodovém pojištění) a tzv. důchodový věk, na který má vliv počet vychovaných dětí. Krátce popisujete svoji pracovní historii, ze které zcela nevyplývá, zda jste i v době výkonu práce byla účastna důchodového pojištění. Doporučuji vám obrátit se na kontaktní pracoviště Okresní správy sociální zabezpečení (OSSZ), kde se informujete na započtené pojistné doby, a tím si i zkontrolujete, zda za vás bylo řádně odváděno pojistné. Přehled dosavadní doby důchodového pojištění lze získat i písemně na základě vaší žádosti. V případně nesouhlasu můžete činit kroky k nápravě – předložením náhradních dokladů –, pokud zjistíte, že vám některé doby pojištění chybí (např. doložením pracovní smlouvy, předložením tzv. výplatnice, svědeckým prohlášením jiné zaměstnance apod.).

Pilíře důchodového systému

Donedávna bylo možné rozložení do 3 pilířů důchodového systému. Důchodová reforma byla vystavěna ve 3 pilířích – tzv. průběžném důchodovém systému, důchodovém spoření a doplňkovém penzijním spoření.
• Základní důchodové pojištění (I. pilíř), tzv. průběžný důchodový systém, odkud se poskytují starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu), invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí důchody. Jde o dosavadní „povinný systém“. • Důchodové spoření (II. pilíř), byl zaveden v lednu 2013 a nyní se vyjednává jeho ukončení.
• A doplňkové penzijní připojištění (III. pilíř) známé také pod pojmem penzijní spoření či připojištění, které vzniklo v roce 1994.
V současné době pracuje Komise pro důchodovou reformu na úpravě pravidel a kritérií celého důchodového systému. Mimo jiné jde právě o ukončení II. pilíře a nastavení pravidel pro III. pilíř. Ale tématem je i tzv. důchodový věk a valorizace důchodů.

Dobrovolné důchodové pojištění

Mnoho lidí neví, že do I. pilíře důchodového pojištění mohou přispívat i dobrovolně. Na základě podání přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Zjednodušeně řečeno jsou to pak roky, které se jim tzv. započítávají do důchodu. Dobrovolné důchodové pojištění je vhodné právě v případech práce v zahraničí, kde Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. Od letošního roku lze využít této možnosti dobrovolného důchodového pojištění v rozsahu nejvýše 15 let po dobu života (doposud to bylo jen 10 let). Pro rok 2014 se minimální částka pro dobrovolné důchodové pojištění pohybuje řádově do 2000 Kč. Dobrovolné důchodové pojištění je vhodné také v situacích, kdy občan pobírá invalidní důchod I. či II. stupně (ty se nepočítají do náhradní doby pro účely výpočtu starobního důchodu) a nevykonává výdělečnou činnost s účastí na důchodovém pojištění, příp. není v evidenci uchazečů o zaměstnání, pro ženy v domácnosti, které se starají o dítě starší 4 let věku, pro studenty na stážích, kteří odkládají vstup na trh práce. Lze ho využít i v případech osob dlouhodobě evidovaných na Úřadu práce, protože není pravdou, že celá doba evidence se započítává do důchodu. Jde pouze o dobu, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Výše důchodu

Jen pro zajímavost, průměrná výše starobního důchodu k září 2014 činila 11 081 Kč. Jedná se o výši důchodu vypláceného samostatně, bez současně vypláceného pozůstalostního důchodu (zdroj: MPSV). V šetřeních a výzkumech vyplývá, že Češi si na dobu důchodu snaží šetřit. Pochopitelně existují rozdíly v přístupu. Jistou roli hraje věk respondentů, dosažené vzdělání a bezpochyby příjmy, ze kterých lze spořit. Nicméně není vždy pravidlem, že nižší příjem znamená vždy adekvátně nižší položku pro úspory na důchod. Lidé si už čím dál více uvědomují potřebu zajistit se na stáří. Vědí, že nelze spoléhat jen na jeden příjem.
V případě, že pracujete v době pobírání starobního důchodu, tak si po odpracování 360 kalendářních dní můžete požádat o přepočet starobního důchodu. Tady se také často setkáváme s tím, že se lidé domnívají, že „k přepočtu a navýšení“ starobního důchodu dochází automaticky, ale není tomu tak. Problematika vyplácení důchodů je pochopitelně mnohem složitější, než jsem se ji zde snažila alespoň schematicky naznačit. V případě konkrétních dotazů či nejasností vám vřele doporučuji obrátit se na pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).
V závěru bych si ještě dovolila odkázat na publikaci vydanou Českou správou sociálního zabezpečení „Příručka budoucího důchodce v roce 2014“, která je veřejně dostupná pod odkazem: http://www. cssz.cz/NR/rdonlyres/C68C5F9F-D3BD-4D57-A0F9-DF7FBBD3E803/0/P_ BD_2014.pdf, kde naleznete řadu základních informací i modelových příkladů.

**

Legislativní rámec

• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů

Odkazy na organizace

• Česká správa sociální zabezpečení – www.cssz.cz • Kontakty na OSSZ – www.cssz.cz/cz/kontakty • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – www.mpsv.cz

O autorovi| Bc. Jana Bednářová, sociální pracovnice

Ohodnoťte tento článek!