Srdeční selhání – aktuality pro klinickou praxi

V rámci Postgraduální akademie proběhlo dne 18. 6. v Žižkovské věži sympozium zaměřené na problematiku srdečního selhání. Součástí akce byl i křest stejnojmenné publikace, vydané v rámci edice Postgraduální medicíny vydavatelstvím Mladá fronta, a. s.

Chronické srdeční selhání je považováno za epidemii moderní doby. Odhaduje se, že mezi současnými čtyřicátníky bude v budoucnu tímto problémem postižen každý pátý. Je to důsledek prodloužení střední délky života i lepší léčby řady akutních stavů. S chronickým srdečním selháním se každodenně setkávají nejen kardiologové, ale také praktiční lékaři, internisté a další specialisté.

O čem je publikace

Publikace Srdeční selhání poskytuje ucelený a praktický návod jak postupovat u pacientů se suspektním nebo prokázaným srdečním selháním. Obsah knihy odráží mnohaletou zkušenost autorského kolektivu (z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, IKEM) s diagnostikou a léčbou všech stadií srdečního selhání, od akutních stavů po pokročilé a terminální formy. Logicky uspořádané kapitoly se věnují postupně klinické definici a obrazu srdečního selhání, mechanismům srdečního selhání a genetickému pozadí tohoto onemocnění, dále přibližují hlavní diagnostické metody počínaje zobrazováním a konče vyšetřením biomarkerů. Specifickou část tvoří akutní srdeční selhání a jeho dekompenzace a plicní hypertenze. Těžištěm knihy jsou pak různé léčebné metody, jejichž základem je farmakoterapie, ale stále častěji se uplatňují i nefarmakologické metody, od tradičních metod po srdeční resynchronizační léčbu či implantaci kardioverterudefibrilátoru v rámci prevence náhlé srdeční smrti. Významnou součástí léčby pacientů s arytmie mi je katetrizační ablace, která umožňuje prevenci rozvoje či řešení již nastalé dekompenzace srdečního selhání. Program mechanických srdečních podpor, který se rozvinul v posledních letech v IKEM, představuje specifickou oblast kardiovaskulární medicíny a umožňuje překlenout období od srdeční dekompenzace po transplantaci u vážně nemocných pacientů. Problematika transplantace srdce a dlouhodobého sledování nemocných po tomto výkonu je důležitou součástí publikace. Transplantační program srdce byl v IKEM zahájen v roce 1984 a samotný výkon podstoupila již tisícovka pacientů. Optimalizace léčby není možná bez multidisciplinárního přístupu. O zkušenostech ze specializované ambulance se v této knize rovněž dočtete.

Sympozium

V rámci sympozia se hlavní autoři publikace věnovali nejdůležitějším aspektům uvedené problematiky. Se základními fakty o srdečním selhání seznámil doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., akutnímu srdečnímu selhání se věnoval MUDr. Jan Kohoutek, novinkám ve farmakologii srdečního selhání MUDr. Miloš Kubánek, Ph. D. Vztahem srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí a plicní hypertenzí se zabýval MUDr. Adrian Reichenbach, novinky v léčbě arytmií a v srdeční resynchronizační léčbě představil prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., o možnostech léčby pokročilého selhání se zaměřením na mechanickou srdeční podporu referovala MUDr. Markéta Hegarová. Stranou nezůstala ani již zmíněná transplantace srdce a potransplantační péče, o jejíchž úspěších informovala MUDr. Lenka Hošková.

Prof. Josef Kautzner a prof. Vladimír Staněk při křtu knihy
Doc. Ivan Málek a doc. Vojtěch Melenovský

Ohodnoťte tento článek!