Studie RE-COVERY DVT/PE podpoří evidenci o dabigatranu

Nová globální prospektivní studie RE-COVERY DVT/PE zahrnující 14 000 pacientů se zaměří na management léčby hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE). Cílem je získat data o snížení rizika obou stavů dabigatran etexilátem (Pradaxa).

Studie poskytne pohled na to, jak jsou léčeni pacienti s HŽT a PE v reálné klinické praxi a přispěje ke stávajícím poznatkům o bezpečnosti a účinnosti dabigatranu ve srovnání s warfarinem.
HŽT a PE jsou velmi nebezpečná onemocnění – 1 ze 3 pacientů zemře do tří měsíců a 4 z 10 utrpí do deseti let recidivu. Léčba spočívá v podávání antikoagulační léčby, jako jsou nová antikoagulancia (NOAC), nízkomolekulární hepariny nebo warfarin. „Rozsáhlé registrační randomizované klinické studie umožnily revoluci v našich léčebných strategiích jak zvládat hlubokou žilní trombózu a snižovat riziko jejího vzniku stejně jako v případě plicní embolie. Nicméně zůstává nejisté, jakým způsobem výsledky těchto studií ovlivňují každodenní klinickou praxi v reálném prostředí,“ vysvětlil předseda řídicího výboru studie prof. Samuel Z. Goldhaber z Harvard Medical School a z oddělení vaskulární medicíny v Brigham and Women’s Hospital. Celkový výzkumný program pro dabigatran etexilát včetně studie RE-COVERY DVT/PE bude zahrnovat vice než 120 tisíc pacientů napříč kardiovaskulárními terapeutickými oblastmi, včetně snížení rizika cévní mozkové příhody u fibrilace síní. Cílem je prohloubit vědecké poznatky v oblasti prevence tromboembolických příhod a poskytnout další podporu pro léčbu pacientů.
(Zdroj: Boehringer Ingelheim)

Ohodnoťte tento článek!