Sympozium Opioidy

Divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta uspořádala 20. února v Praze odborné sympozium Opioidy. Garantem programu byl doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph. D., který je zároveň jedním z editorů stejnojmenné monografie, která vyšla v edici Aesculap.

Bolesti a její utišení je v medicíně věčně aktuálním tématem. Opioidy představují historií prověřenou cestu, jak se s bolestí vypořádat. Úkolem moderní medicíny je do hloubky poznat všechny benefity i nežádoucí účinky a získané poznatky implementovat do klinické praxe.

Na odborném sympoziu Mladé fronty se přednášející měli možnost problematice věnovat v celé šíři. Tak ucelené a komplexní sympozium mohlo vzniknout i díky sponzorům.
Jeho přípravu podpořily farmaceutické společnosti: STADA, generální partner, TEVA, hlavní partner, Mylan, odborný a hlavní partner. Dalšími partnery byly společnosti: Angelini, Indivior, Gedeon Richter a Sandoz.

Stejně kvalitní jako sympozium je i obsáhlá monografie, která byla v závěru akce za přítomnosti hlavních autorů pokřtěna. Kniha navazuje na předchozí titul doc. Kozáka z roku 2010 z Centra pro výzkum a léčbu bolestivých stavů FN Motol, jenž vyšel v roce 2010 a který již je vyprodaný. Dalšími editory a zároveň autory nejnovější publikace jsou MUDr. Jan Lejčko, MUDr. Ivan Vrba, Ph. D., a přispělo rovněž 26 autorů různých

odborností. (pp)

Slovo recenzenta

Kniha Opioidy je první ucelenou českou monografií na dané téma.
Obsahuje 35 kapitol, a to včetně Úvodu a historického exkurzu. Zahrnuje epidemiologii, farmakologii, genetické aspekty, patofyziologii použití opioidů, jejich uplatnění v tišení akutních a pooperačních bolestí. Dále sleduje uplatnění opioidů u bolestí onkologického původu i chronických nenádorových bolestí v novorozeneckém, dětském věku i nejvyšších věkových kategoriích, stejně jako u nejrůznějších typů chorob a bolestí, včetně bolestí viscerálních, neuropatických, u bolestí HIV pozitivních pacientů, v revmatologii či v porodnictví. Patřičná pozornost je věnována použití opioidů v anesteziologii a intenzivní medicíně (AIM).

Právě oborem AIM „proteče“ zdaleka nejvíce medicínsky používaných opioidů, jež pro mnohé pacienty představují dobrodiní, ale jejich použití má určitá úskalí. I proto se v knize klade velký důraz na objasnění jejich nežádoucích účinků a rizik vzniku závislostí. Opioidy se u většiny bolestivých stavů nepoužívají jako monoanalgetikum, proto v knize najdeme kapitoly věnované jejich vztahu ke koanalgetikům, kanabinoidům i ketaminu, a také interakcím, jež mohou při současné léčbě opioidy a dalšími léky nastat. Zvláštní kapitoly se pak věnují problematice průlomové bolesti a jejímu řešení a intraspinální aplikaci opioidů jako jedné z modalit neuromodulační léčby bolesti. Pozornost rovněž směřuje ke vlivu opioidů na kognitivní funkce i na řízení motorových vozidel. Nechybí ani kapitola o jejich veterinárním použití, která se týká vůbec nejsilnějších uměle syntetizovaných opioidů a možností jejich použití jako „nonlethal weapons“. Knihu uzavírá kapitola pojednávající o budoucnosti léčby opioidy.

Publikace Opioidy je úctyhodnou monografií, jež nepochybně zaujme rozsáhlou škálu lékařů nejrůznějších klinických disciplín. Bolest je totiž nejčastějším příznakem vůbec, její tišení je uměním, v němž hrají opioidy nezastupitelnou roli. Je zapotřebí naučit se s nimi zacházet s rozmyslem, pokorou i citem pro rovnováhu mezi nedostatečným (opiofobie) a nekritickým používáním. Není proto divu, že autoři knihy na mnoha místech zdůrazňují termín opioidní realismus.

Kniha čtenářům přináší nejen nové vědomosti, ale i realistický pohled na použití opioidů v nejrůznějších odvětvích léčby lidských nemocí.

O autorovi| prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta KARIM FN Ostrava a LF Ostravské univerzity, představitel Pain Relief Committee WFSA

Šárka Mašková, šéfredaktorka edice Aesculap, a Pavel Ševčík

Ohodnoťte tento článek!