Synergie mezi medicínou Západu a Východu

Dne 23. 2. 2017 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za účasti zahraničních expertů uskutečnila konference “Synergie mezi západní a východní medicínou”, kterou pořádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Konferenci slavnostně zahájili ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, a prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Oba zdůraznili úlohu a možné přínosy integrované medicíny v budoucím zdravotnictví.

Cílem akce bylo zbavit tradiční čínskou medicínu mýtů, které o ní v české odborné komunitě kolují. Pozvání přijali špičkoví profesoři a odborníci z nejprestižnějších univerzit světa, namátkou můžeme jmenovat Yale, Cambridge, Paříž či Regensburg. V České republice je zvykem, že lidé, kteří toho mnoho neví ani o medicíně založené na důkazech, ani o vědě, se těmito pojmy velmi často zaštiťují a staví se do role jediných poučených mesiášů. A protože se jim odlišné názory nedaří vyvracet odborně, vedou alespoň různé degradující a diskreditační kampaně.

Zúčastnili se významní zahraniční vědci

Proto jsme pozvali takové osobnosti světové vědy, které pracují v oblasti tradiční čínské medicíny či na pomezí západní a tradiční medicíny, abychom umožnili konfrontaci s osobami, jejichž profesionální vědecký kredit je naprosto nezpochybnitelný. Asi nejvýraznější osobností byl profesor Cheng z americké Yale, který se zabývá studiem antivirových léků proti virové hepatitidě B a C, HIV či viru Epsteina-Baarové a který objevil a patentoval celosvětově významné preparáty Gancyclovir, Lamivudine, Clevudine a Emtricitabine, jehož publikační

činnost čítá více než 450 odborných prací v časopisech s impact faktorem. V minulosti spolupracoval i s českým profesorem Holým. Prof. Cheng je významným celosvětovým propagátorem integrace západní a tradiční čínské medicíny.

Následoval vlastní odborný program, který se skládal z klíčových přednášek a tří diskusních kulatých stolů. Profesor Tai-Ping Fan, PhD., vedoucí Laboratoře angiogeneze & TCM z Katedry farmakologie Univerzity v Cambridge, hovořil o přínosech a využití tradiční čínské medicíny v integrované medicíně. Následně pak prof. Yung-Chi Cheng, PhD., z Univerzity v Yale, Lékařské fakulty v New Haven, poukázal na možnosti vývoje nových potentních léčiv, které mohou vycházet z empirických zkušeností a které se mohou uplatnit v celosvětovém měřítku.

Analýza centra TCM v Hradci Králové

Konference pokračovala prezentací projektu Analýzy centra TCM v Hradci Králové, který vznikl na platformě spolupráce Fakultní nemocnice Hradec Králové s Univerzitou Cambridge. Výsledky prezentovali Dr. Jan Růžička a Mr. Jamie O' Mahony, MA, reprezentující Cambridge. Následovaly tzv. kulaté stoly, z nichž se ten první věnoval problematice modernizace tradiční čínské medicíny a možnými synergiemi. Diskusi moderoval prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D., za Ministerstvo zdravotnictví. Panelisty pak byli Dr. Andreas Bender, PhD., z Centra pro molekulární Informatiku Katedry chemie Univerzity Cambridge, Dr. Mei Wang, PhD., vedoucí Centra pro tradiční čínskou medicínu a přírodní látky Leidenské university v Holandsku, prof. Atanas G. Atanasov, PhD., vedoucí Oddělení molekulární biologie z Vídeňské univerzity, prof. Ing. Kamil Kuča, Ph. D., rektor Univerzity Hradec Králové a doc. MUDr. Martin Vališ, Ph. D., přednosta Neurologické kliniky, Fakultní nemocnice Hradec Králové. Diskutovalo se o možnostech praktického využití metod tradiční čínské medicíny pro diagnostiku a terapii. Bylo jasně deklarováno, že tyto metody jistě nenahradí medicínu západní, mohou však být s výhodou využívány jako doplňkové.

Posluchače velmi zaujala přednáška prof. MUDr. Jeana-Pierra Armanda, PhD., reprezentujícího pařížskou Sorbonnu, ve které popisoval výsledky své dlouholeté práce, při níž kombinoval biologickou terapii s herbálními produkty s cílem omezit nežádoucí komplikace léčby. V klinických studiích jednoznačně prokázal účinnost čtyřkombinace použitých bylinných preparátů při snížení nežádoucích doprovodných účinků (nauzea či zvracení a obecně chronické toxicity). Právě ty jsou v řadě případů důvodem pro ukončení terapie.

Druhý kulatý stůl se zabýval problematikou TČM jako vědy a TČM v klinické praxi založené na důkazech. Pod vedením prof. Tai-Ping Fana, PhD., diskutovali Dr. Liya Ju, M. D., PhD., z Paříže, která se specializuje na otázky veřejného zdravotnictví a nemocnic, prof. Olavi Pelkonen, PhD., z Univerzity v Oulu ve Finsku, Dr. Ning Wang, PhD., z lucemburského Institutu zdraví, prof. MUDr. Radek Spíšek, Ph. D., vedoucí vědecký pracovník ze Sotio a docent MUDr. Tomáš Fait, Ph. D., z Fakultní nemocnice v Motole. Byla představena řada praktických projektů, které jasně dokazovaly možnosti využití některých postupů či preparátů v klinické praxi a také konkrétní výsledky.

Problémy registrace bylinných preparátů

S poslední plenární přednáškou vystoupil prof. Gerhard Franz, PhD., z Univerzity Regensburg v Německu. Jako renomovaný farmaceut a farmakolog popisoval problémy registrace a používání čínských bylinných preparátů v Evropské unii. Podobné problematice, tedy legislativně a regulatorním otázkám, se věnoval i závěrečný kulatý stůl moderovaný Dr. Janem Růžičkou. Postupně vystoupili prof. Ryan Abbott, M. D., JD., z Právnické fakulty Univerzity v Surrey ve Velké Británii, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Dr. Clara Lau, PhD., generální tajemnice GP–TCM Research Association, reprezentující současně i Čínskou univerzitu v Hong Kongu. Analyzovaly se otázky legislativního ukotvení tradiční čínské medicíny v jednotlivých zemích, ale i její místo a úloha optikou pacientů, odborné veřejnosti a oficiálních autorit.

Myslím si, že se podařilo navázat řadu nových kontaktů a rozvinout již ty existující. Partneři z prestižních světových univerzit jsou jistě zárukou, že na cestě očistit tradiční čínskou medicínu od mýtů a při aplikaci využitelných metod a prostředků v našich podmínkách „nezabloudíme“. Jak deklaroval profesor David Fan z Cambridgeského ústavu farmacie: „TCM opravdu není pouze čínskou záležitostí, ale věnují se jí i vědci a lékaři na prestižních západních univerzitách. Za sebe mohu říct, že se na spolupráci s kolegy v ČR těšíme, a doufám, že uděláme mnoho dobrého pro vědu i pro pacienty.“

Zájemci o konferenci zaplnili prakticky celé auditorium. Bohužel jsme postrádali významné odpůrce tradiční medicíny obecně, neboť právě na tomto fóru by se svými teoriemi tmářství, šarlatánství a „léčby kozími bobky“ asi neuspěli.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D., náměstek ministra pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví

Ohodnoťte tento článek!