Téma: Analýza dat

1. Pro strategická rozhodnutí potřebujete relevantní data. Jakým způsobem analyzujete činnost vaší společnosti? Spoléháte se na interní čísla, nebo investujete i do externích služeb? 2. Potřebujete pro svou práci data státní správy? Jsou podle vás snadno dosažitelná? Prozraďte nám metody, kterými je získáváte.

Ing. Petr Městka

Trade Relations Manager, Angelini 1. Zdrojů pro analýzu činnosti jak celé firmy, tak i jednotlivců/reprezentantů, máme více. Samozřejmě je to v první řadě náš interní CRM systém, který slouží mimo jiné i pro sběr informací přímo od reprezentantů.
Kromě toho jsou do CRM systému importována externí data, jež kupujeme od zpracovatelů dat, jako je např. IMS. Zároveň využíváme i data přímo z lékáren. Vzhledem k tomu, že cca 50 procent lékáren je buď v „tvrdých“ řetězcích, či v nějakém sdružení lékáren a že naše společnost má s nimi dohodu o spolupráci v klíčových produktech, jedná se o data s docela dobrou vypovídající hodnotou. Od roku 2015 navíc v systému evidujeme poskytované slevy a bonusy až na úroveň jednotlivých produktů a zákazníků, což nám pomáhá sledovat náklady a případně upravovat obchodní strategii tak, abychom dosáhli plánovaných hospodářských výsledků. Systém pro nás spravuje externí společnost. V neposlední řadě je důležité sledovat ekonomické ukazatele z našeho účetního SW, především pak P&L report.
2. Osobně nejvíce využívám data o distribuci ze SÚKL, která jsou všichni distributoři povinni posílat podle předpisu DIS-13. Považuji je za nejrelevantnější a nejpřesnější, pokud jde o distribuci léčivých přípravků do jednotlivých segmentů v rámci ČR i distribuci mimo naši zemi. Tato data jsou na webových stránkách SÚKL snadno dohledatelná, dají se exportovat ve formátu xls a můžeme s nimi dále analyticky pracovat. Navíc, i když nepravidelně, využívám informace na dalších webech, jako jsou SZÚ, ÚZIS či MZ ČR.

MUDr. David Vaněček

Managing Director, LERAM Pharmaceuticals s. r. o.
1. Strategické řízení společnosti je založeno na měřitelných výstupech jednotlivých

zaměstnanců i oddělení.
Společnost, která chce fungovat efektivně a obstát v konkurenčním boji, se neobejde

bez kvalitní práce s nejrůznějšími daty. To se týká samozřejmě jak těch interních, tak i externích. Interní data zpracováváme softwarovými nástroji typu business intelligence. Pro získání externích informací používáme kvantitativní i kvalitativní výzkumy, kde spolupracujeme s několika výzkumnými společnostmi. Podobně jako v medicíně (medicína založená na důkazech) používáme zkratku EBM – ve významu EvidenceBased Management.
2. Data státní správy pro svoji práci samozřejmě využíváme.

Důležitá jsou například epidemiologická data Státního zdravotního ústavu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a též Otevřená data SÚKLu. Používáme mj. i agregovaná data o dodávkách léčivých přípravků, líbí se nám, jak je zpracovává společnost Sprinx. Zdá se nám, že analýzy veřejných dat státní správy jsou obecně stále kvalitněji zpracovávané, jsou snadno dosažitelné a s jejich výstupy se nám pracuje dobře.

PharmDr. Chudobová Hana

Lékárna ve Spálené, Praha 1. Ekonomiku své lékárny zatím vyhodnocuji jen na základě vlastních dat, která získávám z lékárenského programu. K odhadu vývoje příjmů lékárny se dále snažím sledovat očekávané změny ve správních řízeních SÚKL ohledně úhrad a cen léčiv, které nám s předstihem zpracovává Česká lékárnická komora a lékárenský software pak změny promítne přímo na přípravky v lékárně.
Pro meziroční srovnání jsou svým způsobem užitečná data zveřejňovaná ÚZIS. Exaktnější analýzy pro veřejné lékárny bohužel dostupné nejsou.
2. Myslím, že pravidelně zveřejňuje vybraná data ohledně spotřeb léčiv v jejich ATC skupinách pouze Státní ústav pro kontrolu léčiv. Postrádám veřejně dostupné analýzy Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a přehledněji zpracovaná data ÚZIS.

Jiří Stránský

Business Director Pharma, Sprinx Systems, a. s.
1. Relevantní data jsou zapotřebí vždycky, a to nejen pro strategická rozhodnutí. Pro analýzu činnosti naší společnosti používáme interní řešení, které je postavené nad finančními systémy.
Analytický nástroj pro finanční a manažerský reporting je vyvinutý tak, aby dával každé z uživatelských rolí takovou porci informací a v takové struktuře, jakou pro svou práci potřebuje a jakou je také schopna uživatelsky strávit. Každý z manažerů nemusí být nezbytně fanouškem finančního řízení. Výhoda takového řešení je v tom, že ho můžeme přizpůsobit svým potřebám, aniž musíme měnit nastavení finančního systému. A jako každá firma, která se zabývá vývojem software, testujeme řešení také na sobě… Používáme rovněž externí dodavatele nebo zdroje dat, zejména pak při přípravě strategických kroků typu vstup do nového segmentu či při přípravě strategické aliance nebo akvizice, a to jak pro dodávku dat, tak i pro konzultace při jejich interpretaci.
2. Výstupy státní správy používáme rutinně jako zdroj pro naše aplikace, hlavně pro Market Access, ale i pro marketing. Jako vstupy používáme data, jež jsou snadno dostupná, veřejná a v naprosté většině případů relevantní. Neděláme s nimi tedy žádné tajnosti. Ostatně i spolupráce se státní správou a s dalšími organizacemi, které jsou jejich zdrojem, je v současné době zcela bez problémů. Nejčastější metoda přístupu je přes softwarové rozhraní, kde dochází k automatické výměně dat, jež jsou následně zpracována našimi aplikacemi do podoby, ve které je znají naši uživatelé, ať už se jedná o notifikační emaily u Market Access aplikací nebo o aplikace datové. Některé typy informací procházejí na naší straně ještě před zveřejněním dodatečnou kontrolou.

Ohodnoťte tento článek!