Text Deklarace připravenosti k ukončení pracovního poměru

Já, níže podepsaný zdravotnický pracovník, zaměstnanec zdravotnického zařízení, deklaruji svou připravenost a rozhodnutí ukončit svůj pracovní poměr v tomto zařízení v případě, že nebudou splněny, nebo alespoň podniknuty základní kroky ke splnění následujících požadavků: 1. Zabezpečit platby ze zdravotních pojišťoven tak, aby zdravotnická zařízení měla pokryta veškeré náklady související se zdravotní péčí.
2. Odměňovat zdravotnické pracovníky na základě zákona ve všech zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb a zařízeních sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately bez diskriminace.
3. Dobu trvání mateřské dovolené, rodičovské dovolené a práceneschopnosti započítávat do délky odborné praxe pro účely mzdového ohodnocení.
4. Zvýšit počet sester a porodních asistentek tak, aby byla zabezpečena kvalitní zdravotní péče o pacienta, garantovat tyto počty zákonem a zavést trestní odpovědnost v případě jejich nedodržení.
5. MZ SR navrhuje základní složku mzdy sestry a porodní asistentky při odborných činnostech v roce 2016 přibližně 694 eur hrubého (koeficient 0,81-, 0,85-, 0,96násobek průměrné mzdy v národním hospodářství). Žádáme, aby byl sestře a porodní asistentce ve všech zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb a zařízeních sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately, a to bez rozdílu, tento koeficient navýšený za každé tři roky praxe o 0,03násobek průměrné mzdy v národním hospodářství (tedy cca o 25,7 eur za každé tři roky praxe pro rok 2016).

Ohodnoťte tento článek!