Účinnější léčba psoriázy

Risankizumab splnil ve třech pivotních studiích fáze 3 v léčbě psoriázy všechny primární i sekundární cíle a dosáhl ve srovnání se standardní biologickou léčbou statisticky významně vyšší účinnosti

Společnost AbbVie oznámila pozitivní výsledky tří pivotních klinických studií fáze 3, v nichž byl hodnocen experimentální inhibitor interleukinu-23 (IL-23) risankizumab v porovnání s přípravky ustekinumab a adalimumab v léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou chronickou ložiskovou psoriázou. Výsledky ukázaly, že při podávání risankizumabu (150 mg) bylo po 16 týdnech léčby dosaženo nejméně 90% zlepšení u primárních cílů: indexu PASI 90 (Psoriasis Area and Severity Index – index postižené plochy a závažnosti psoriázy) a odpovědi sPGA (static Physician Global Assessment – statické celkové zhodnocení lékařem) s výsledkem čistý nebo téměř čistý (sPGA 0/1) ve všech třech studiích v porovnání s placebem nebo adalimumabem (v závislosti na uspořádání studie). Risankizumab zatím nebyl schválen regulačními úřady a jeho bezpečnost a účinnost nebyly definitivně stanoveny.

„Pozitivní výsledky klinického zkoušení risankizumabu jsou do budoucna velmi nadějné. Mimořádně slibný je počet pacientů, u nichž se v těchto třech klinických „headto-head“ studiích podařilo dosáhnout vysokého procenta vyčištění kůže. Potvrdilo se, že risankizumab má velký potenciál stát se novou terapeutickou možností pro pacienty s psoriázou,” uvedl dr. Michael Severino, výkonný viceprezident a vědecký ředitel výzkumu a vývoje společnosti AbbVie. Výzkum a vývoj risankizumabu je výsledkem spolupráce AbbVie se společností Boehringer Ingelheim. Zodpovědnost za další vývoj a komerční využití risankizumabu v globálním měřítku bude mít společnost AbbVie.
Risankizumab je experimentální lék vyvinutý za účelem selektivní inhibice interleukinu-23 (IL-23) prostřednictvím vazby na jeho podjednotku p19. IL-23 je klíčový cytokin podílející se na zánětlivých procesech. Předpokládá se, že je spjat s řadou chronických imunitně podmíněných onemocnění. Studie fáze 3 s risankizumabem v léčbě psoriázy dále pokračují. Předmětem výzkumu jsou rovněž možnosti jeho užití v léčbě Crohnovy choroby a psoriatické artritidy. V plánu jsou rovněž další klinické studie pro hodnocení risankizumabu v léčbě ulcerózní kolitidy.

Risankizumab dosud nebyl schválen regulačními úřady a jeho bezpečnost a účinnost nebyly definitivně stanoveny.

Zdroj: AbbVie, (pp)

Ohodnoťte tento článek!