Úhradová vyhláška 2015 přidala 10 miliard

Vyhláška pro příští rok navýší úhrady o 1,8 mld. Kč za hospitalizace (1,2 mld. akutní a 0,6 následná péče), 1,5 mld. Kč za klinická vyšetření (ambulance) a o 0,7 mld. Kč za výdej léků na recept. Kompenzuje zrušené poplatky a zaručuje zdravotníkům zvýšení platů.

„Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2015 je odrazem plnění programového prohlášení vlády. Reflektuje zrušení regulačních poplatků i zvýšení tarifních mezd zaměstnanců ve zdravotnictví o 5 procent. V minulosti se opakovaně právě zdravotnictví stávalo terčem populistických a nereálných slibů. Neděláme populistická gesta, řídíme se snahou o stabilní růst oboru a plníme sliby dané našim voličům,“ uvedl ke znění úhradové vyhlášky ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a připomněl, že vláda se zavázala kompenzovat poskytovatelům zdravotních služeb zrušené regulační poplatky, a to do výše skutečně vybraných poplatků v roce 2013.
„Celkové zdroje na zdravotní služby v roce 2015 představují 239 miliard (celkové příjmy systému dosahují 245,9 mld.). V roce 2015 bude ministerstvo rozdělovat něco kolem 10 miliard korun navíc. Tento údaj vychází z aktuální predikce stavu ekonomiky ČR v roce 2015, která počítá s nárůstem mezd (o 3,8 %) a zaměstnanosti (o 0,3 %) a dále bere v úvahu zvýšení platby za státní pojištěnce, snížení přídělů do provozních a rezervních fondů zdravotních pojišťoven a další možné příjmy,“ doplnil ministrova slova náměstek pro zdravotní pojištění Tom Phillip.
(pokračování na straně 2) Úhradová vyhláška 2015 přidala 10 miliard (pokračování ze str. 1)

Změny k vyšším úhradám

Jak náměstek Phillip uvedl, základní změnou nové vyhlášky bylo zjednodušení úhradového vzorce: „U akutní lůžkové péče je úhrada roku 2015 vypočtena jako součet úhrady roku 2014 a výše regulačních poplatků za rok 2013 násobený tříprocentním nárůstem oproti roku 2014 a dále násobeno koeficientem přechodu pojištěnců. U ambulantní péče je výpočet úhrady pro rok 2015 násobkem úhrady za rok 2014, tříprocentním navýšením a dále násobeno koeficientem přechodu pojištěnců s připočtením regulačních poplatků do maximální výše roku 2013. Ambulantní péče je hrazena pouze nesníženou hodnotou bodu.“ Následná lůžková péče je hrazena paušální sazbou za jeden den hospitalizace ve výši 109 % sazby z roku 2014. V rámci mimonemocničních segmentů se u ambulantních specialistů se zvyšuje hodnota bodu na 1,03 Kč. U praktických lékařů se kapitace zvýší na 52 Kč, ostatní mimonemocniční segmenty budou mít obdobné úhrady jako v roce 2014. Léčebny dlouhodobě nemocných dostanou dle vyhlášky o 9 % více než v loňském roce, vyhláška podle Phillipových slov zohlední i vykazování elektronických receptů.

Zbude na rezervní fond?

Ministerstvo připomnělo výchozí stav, s nímž cílová podoba vyhlášky musela počítat. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (ZZP) evidovaly ke konci roku 2014 zůstatky na základním fondu v celkové výši 4 miliardy Kč. Zároveň měly všechny ZPP naplněny rezervní fondy. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) evidovala ke konci roku téměř nulový zůstatek na základním fondu. V roce 2014 nenaplnila rezervní fond.
Jak uvedl její tiskový mluvčí Oldřich Tichý, při tvorbě zdravotně pojistného plánu VZP nepočítala s tak razantním navýšením, jaké úhradová vyhláška nakonec definuje. Pojišťovna podle něj ale udělá vše pro to, aby nedošlo k destabilizaci ekonomické situace. „Lze očekávat, že nebude možné naplnit rezervní fond pojišťovny tak, jak bylo avizováno ve zdravotně pojistném plánu,“ uvedl Oldřich Tichý. Pohled na hospodaření VZP v příštím roce je podle něj v tuto chvíli o něco méně optimistický, než byl ještě koncem prosince, tedy těsně před tím, než MZ úhradovou vyhlášku představilo.

Ambulantní a nemocniční segment

Redakce ZaM má k dispozici výsledky detailní analýzy dopadů vyhlášky na bilanci pojišťovny. Vyplynulo z nich, že VZP dá za péči o 1,6 miliardy více, než původně plánovala. Vyhláška je prorůstová zejména pro segment lůžkové péče. „Sama pojišťovna plánovala vydat za péči 146 miliard a 9 milionů korun, což byl oproti loňsku nárůst o 3,193 miliardy. Analýza dopadů nových ministerských předpisů ale ukazuje, že nakonec bude muset zaplatit ještě o dalších 1,626 miliardy více. Celkem by si tak zdravotnická zařízení měla jen na platbách od VZP meziročně polepšit o 4,819 miliardy,“ okomentoval změnu oproti zdravotně pojistnému plánu Oldřich Tichý.
Jak mluvčí dále uvedl, na ambulantní péči počítal zdravotně pojistný plán VZP pro rok 2015 s celkovou sumou 36,43 miliardy korun. Už to byl oproti předchozímu roku nárůst o 1,05 miliardy. Analýza dopadů úhradové vyhlášky ovšem ukazuje, že nakonec bude muset VZP do tohoto segmentu poslat ještě o dalších 105 milionů korun víc (o 20 milionů víc půjde na domácí zdravotní péči a o 85 milionů víc na ošetřovatelské a rehabilitační služby v zařízeních sociálních služeb). VZP tak za ambulantní segment v roce 2015 vydá o 1,14 miliardy více než loni. Podle mluvčího Tichého ale příjmy těchto zdravotnických zařízení vzrostou méně, neboť část navýšení výdajů pojišťovny kompenzuje zrušené regulační poplatky.
Ještě větší dopad do hospodaření zaznamená VZP v segmentu nemocnic. Zdravotně pojistný plán 2015 pro ně vyčlenil 72,197 miliardy korun, což byl oproti roku 2014 nárůst o bezmála 2 miliardy (1,984 miliardy). Úhradová vyhláška ale přidá do nemocnic ještě dalších 1,154 miliardy (640 milionů ambulance, 420 milionů akutní lůžka, 94 milionů následná lůžka). Celkem tak VZP zaplatí v roce 2015 nemocnicím o 3,138 miliardy korun více než v roce 2014. V lůžkových zdravotnických zařízeních pojišťovna poplatky kompenzovala již v loňském roce, takže podle Oldřicha Tichého nárůst výdajů pojišťovny v lůžkových zařízeních představuje skutečný nárůst jejich příjmů (čtěte také komentář Leoše Hegera k úhradové vyhlášce na str. 10).

Ohodnoťte tento článek!