Úhradová vyhláška 2016 přidá přes 9 miliard

Legislativní nástroj stanovující hodnotu bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 je hotov. Ministerstvo zdravotnictví poslalo minulý týden k tisku do Sbírky zákonů úhradovou vyhlášku. Ta oproti letošnímu roku přinese do systému o 9,2 miliardy korun navíc.

Podle propočtů ministerstva (MZ) by měly zdravotní pojišťovny v příštím roce zaplatit ze základních fondů 251 miliard, očekávaný růst zdrojů je přitom o půl miliardy vyšší. Po letech stagnace budou moci zdravotní pojišťovny tvořit zákonem požadované rezervy. Celkové příjmy systému v roce 2016 se odhadují na 258 mi liard korun. „Díky ekonomickému růstu, který nastartovala tato vlády, vyhláška zajistí růst v každém segmentu a počítá se zdroji pro 5procentní navýšení tarifních platů v lůžkovém segmentu,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a připomněl, že požadavky segmentů, které se s úřadem nedohodly, byly výrazně vyšší, než kolik může v příštím roce rozdělit. „Kromě toho, že chceme zajistit kvalitu a dostupnost péče, jsme zodpovědní i za ekonomickou stabilitu systému a navýšení nemůže být vyšší, než systém umožňuje,“ podotkl.
Úhradová vyhláška 2016 přinesla řadu změn. Všechny screeningy vyřadila z regulací, zdravotní pojišťovny mohou u praktických lékařů podporovat jejich účast na lékařské pohotovostní službě a ti, kteří absolvují alespoň 10 těchto služeb za rok, budou ohodnoceni jednorázovou platbou 30 tisíc. Z výpočtu úhrady byl vypuštěn koeficient přechodu pojištěnců. Na – svého druhu první – konferenci „Úhradová vyhláška pro rok 2016“, kterou pořádala společnost Androsa, to uvedl analytik ministerstva zdravotnictví a jeden z tvůrců úhradové vyhlášky Tomáš Troch. „Koeficient ministerstvo

zrušilo a čeká na výrok Ústavního soudu. Dle mého názoru ale koeficienty přechodu mají smysl v ambulantní části nemocnic. Zde se ukazuje asi 75procentní korelace mezi změnou počtu bodů a koeficienty přechodu, které zde velmi dobře odráží rozdíl výše nákladů, a to jak mezi regiony, poskytovateli, tak i mezi pojišťovnami,“ uvedl Tomáš Troch. Kromě několika málo segmentů (laboratorní komplement, ambulantní gynekologie, zdravotnická dopravní služba a zdravotnická záchranná služba, částečně hemodialyzační péče a praktičtí lékaři pro děti a dorost) se velká většina odvětví nedohodla a nakonec vyjednala s MZ mírné navýšení.

(pokračování na straně 2)
Úhradová vyhláška 2016 přidá přes 9 miliard
(pokračování ze str. 1)

Nemocnice 3 % navíc

Akutní lůžková péče zůstává v režimu úhrady formou případového paušálu měřeného pomocí DRG, která bude snížena při nedosažení produkce v objemu 99 %. Pro nemocnice počítalo ministerstvo s růstem úhrad o 2,5 %, nakonec ale v jednáních se zástupci segmentu přistoupilo na 3% růst úhrad.
Jak vysvětlil Tomáš Troch, velkým zařízením by také měla prospět novinka, kterou je úhrada nadprodukce, úhrada 85 % v pásmu od 107 do 115 % case mixu letošního roku, přičemž tato bude podmíněná růstem počtu globálních unikátních pojištěnců.
Jako reakci na zvyšující se tendenci překladů pacientů přistoupilo ministerstvo ve vyhlášce k zavedení sankce za výrazný nárůst účelových překladů, aby se pacienti nestali ekonomickou loutkou systému.
Úhrada bez limitu bude uplatňována u porodů, HIV-pozitivních pacientů a novorozenců. „Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady (takzvané balíčky), kam spadají kardiostimulátory a kardiovertery a stenty, rozšiřuje úhradová vyhláška o transplantace, kochleární implantáty, TEP a katarakty,“ ozřejmil náměstek ministerstva pro zdravotní pojištění Tom Philipp. MZ také u ochranné psychiatrické léčby vyjmulo z regulací zvlášť účtovaný materiál a léky i vyžádanou péči.

Bude jen na platy

Krizový štáb zastupující asociace nemocnic, dotčené odborové a pacientské organizace ale po jednáních na MZ prohlásil, že z 3% navýšení budou muset nemocnice dát 2,5–3 % na vládou nařízené zvýšení platů. S ohledem na inflaci (v letošním roce je 0,4 % a pro rok 2016 dle prognózy ČNB až 1,8 %) půjde po uspokojení platových nároků zaměstnanců o absolutní pokles úhrad nemocnicím. „O tato procenta klesnou zdroje na provoz zdravotnické techniky, na nákup léků, na pořízení stravy, na opravy a údržbu nemocnic. Tedy zdroje určené přímo pro pacienty,“ prohlásil krizový štáb.
Nemocnice i odbory žádaly ministra zdravotnictví, aby úhradová vyhláška jasně stanovila, jaké navýšení úhrad půjde na zvýšení platů a jaké přímo na péči o nemocné, což ministr veřejně přislíbil. Krizový štáb proto požadoval v úhradové vyhlášce dvousložkové navýšení úhrady, což by situaci zpřehlednilo.
„Úhradová vyhláška v navržené podobě zdravotním pojišťovnám umožní zachovat si a ještě posílit rezervy, které k 31. 8. 2015 dosahují 18 miliard Kč (zdroj MZ). Každý měsíc je výběr pojistného o více než 1 další miliardu korun vyšší než v roce 2014 (zdroj MZ). Pro současné zvýšení platů i stabilizaci nemocnic by přitom stačilo navýšit úhrady o další 3 miliardy Kč z těchto rezerv. Vláda by měla posoudit, zda stabilizaci potřebují nemocnice, nebo zdravotní pojišťovny,“ uvedl krizový štáb.

Rostou i náklady na léky

„V roce 2015 došlo k bezprecedentnímu růstu výběru zdravotního pojištění, které překročilo veškerá očekávání ve zdravotně pojistných plánech zdravotních pojišťoven i v modelacích ministerstva. Příjmy celkové přesáhly 250 miliard, tedy o 3,6 miliardy více, než se předpokládalo. Na druhé straně stoupaly výdaje, a to na 2,2 miliardy celkem. V roce 2015 je tedy možné doplnit až jednu miliardu do rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny, který byl do letošního roku více méně prázdný,“ řekl Tomáš Troch.
Výrazný růst byl zaznamenán u ambulantních specialistů a soukromých gynekologů, kde se kvůli zrušenému regulačnímu poplatku navýšil objem návštěv, a náklady těchto segmentů rostou o 2 % rychleji, než se očekávalo. I přes snížení DPH rostou také významně náklady na centrové léky a léky na recept. I zde jsou pojistné plány překračovány o významné částky, MZ u obou oblastí čeká nárůst o 1 miliardu. Trend na konferenci „Úhradová vyhláška pro rok 2016“ potvrdil i zástupce asociace distributorů Avel a ředitel společnosti Omega Pharma Michal Krejsta. „Trh léků na předpis i těch volně prodejných stále roste, přičemž v obou skupinách se více prodávají nákladnější produkty. Za uplynulý rok dosáhl celkový objem u Rx léků 50 a OTC přípravků 14 miliard korun,“ uvedl ředitel Krejsta.

Sporná kapitace

Podle modelací MZ letos významně rostl i objem následné péče. Také zde počítá vyhláška s navýšením o 3 %. „Zařízení, které ošetří stejné množství pacientů a vykáže stejné množství lůžkodnů, dostane zaplaceno více než v roce 2015, minimálně o 3 procenta. U hospicové péče bude hodnota bodu stanovena na 1,02 Kč,“ uvedl náměstek Philipp. Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký pro naši redakci uvedl, že MZ asociaci částečně vyhovělo a pro úhradu zdravotní péče v sociálních službách a na sociálních lůžkách v nemocnicích stanovilo referenčním obdobím rok 2015 (nikoli 2014 jako ostatním odbornostem).
Praktičtí lékaři pro dospělé neúspěšně žádali zrušení limitu referenčního roku pro náhradu zrušených poplatků. Základní kapitační platbu jim MZ stanovilo na 52 koruny. Lékaři ji mohou navýšit o 0,50 koruny, pokud provedou v hodnoceném období preventivní prohlídku alespoň u 20 % pacientů ve věku od 40 do 80 let dané pojišťovny. Snížení kapitace naopak hrozí, pokud má lékař v péči více než 15 % pacientů, kteří jeho ordinaci v posledních 3 letech nenavštívili. MZ neakceptovalo požadavek České lékařské komory (ČLK) na umírnění snížení kapitace (ČLK požadovala, aby se místo 50 haléřů strhávalo pouze 40), pokud lékař nesplní vyhláškou stanovené podmínky.

Opět protiústavní?

ČLK neprosadila ani požadavek na zavedení regulačního mechanismu s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu, že péče o tzv. velmi drahé pacienty musí být hrazená. Prezident ČLK Milan Kubek navrhoval smírčí řízení, kdy by lékař s pojišťovnou vyjednával, zda je překročení průměrných nákladů důvodné, či není. MZ ale trvá na plné úhradě nákladného pacienta v případě, že je tento pětinásobně dražší. „Počkáme na právní rozbor, zda vyhláška není v takovém rozporu s vyjádřením Ústavního soudu, že bude muset být soudu znovu předána k přešetření,“ uvedl Milan Kubek.
Také ambulantním specialistům byl nakonec nabídnut 3% růst úhrady za zdravotní služby oproti referenčnímu období. „Nárůst ceny práce nositelů výkonů – lékařů i nelékařských pracovníků – v sazebníku výkonů nás potěšil. Neumím ale v tuto chvíli říci, o kolik se toto 10procentní navýšení reálně promítne v roce 2016. Odhaduji to na maximálně 2procentní navýšení ceny,“ uvedl po jednání na MZ mluvčí Koalice soukromých lékařů Zorjan Jojko, který je zároveň předsedou Sdružení ambulantních specialistů. Ambulantním specialistům byla zachována výše úhrady u tzv. minimálního kontaktu, zachována zůstala také hodnota bodu. MZ vyhovělo také části připomínek České stomatologické komory (ČSK), navýšení v ceníku výkonů se dotklo anestezií, amalgámových plomb i akutního ošetření v rámci pohotovostní služby (více viz rozhovor s prezidentem ČSK Pavlem Chrzem na str. 3).
Konečná podoba úhradové vyhlášky bude ve Sbírce zákonů zveřejněna do 31. října.

Zoran Jojko: „Nárůst ceny práce nositelů výkonů v Sazebníku výkonů odhaduji maximálně na 2procentní navýšení ceny.“

Ohodnoťte tento článek!