Úloha sestry a pohľad sestry na problematiku starostlivosti o pacientov

V dňoch 2.–3. 6. 2016 sa v Tatranskej Lomnici konala IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSPA), Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SKSPA, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry.

Tohto významného odborného podujatia sa okrem slovenských sestier zúčastnili aj sestry z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Srbska. Program konferencie tvorilo 34 prednášok rozdelených do piatich odborných blokov a 12 posterov.

Medzi pozvanými hosťami medzinárodnej konferencie boli prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., členka Prezídia a Rady SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s., vedúca Regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Iveta Michalcová, právny zástupca SKSPA JUDr. Dušan Slávik, PhDr. Jana Hocková, PhD., v zastúpení predsedníčky Sekce anesteziologie,

resuscitace a intenzivní péče a členka Prezídia České asociace sester, predseda Udruženja anestetičara Srbje Jovan Filipovič, predsedníčka Dolnośląskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki; Adjunkt Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dr. Sylwia Krzemińska, predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne, organizačnej zložky Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti PhDr. Monika Matošová, prezident Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry PhDr. Lukáš Kober, PhD.

Odbornú garanciu nad podujatím prevzal vedecký výbor konferencie, ktorého predsedom bol PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., a tvorili ho sestry zo všetkých piatich zúčastnených krajín.
Prvý odborný blok prednášok bol „venovaný sestrám“ – ich postaveniu, pracovným podmienkam, kompetenciám, legislatíve, etike. Odzneli prednášky: Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, postoj sestier k akcii „Hromadné výpovede“ (SK), Taký „obyčajný“ deň sestry na OAIM (ARO) (SK), Analýza pracovnej záťaže anestéziologických sestier – vyhodnotenie únavy na základe japonského dotazníka (PL), Pracovná záťaž anestéziologických sestier – vplyv stresu na prácu (PL), Evidence based practice na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny (SK), Faktory ovplyvňujúce

prácu sestry na pracovisku anestéziológie a intenzívnej starostlivosti (SK). Bodku za prvým blokom dala prednáška právneho zástupcu SKSPA Právne povedomie sestier v praxi (SK).

Postavenie sestry v urgentnej situácii

V ďalších prednáškach bola prezentovaná úloha sestry a pohľad sestry na problematiku starostlivosti o pacientov vo viacerých klinických odboroch. Výstižný názov mali prednášky Každá ruka dobrá a Nádej zomiera posledná (SK), ktoré prezentovali postavenie sestry v urgentnej situácii. Ošetrovateľskú starostlivosť o dieťa s intrakraniálnou hypertenziou následkom kraniocerebrálneho poranenia, monitoring ICP, peritoneálnu dialýzu u kardiochirurgického pacienta s multiorgánovým zlyhaním, špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov po intervenčných a operačných zákrokoch na karotídach, kazuistiku – poranenie hrudníka, geriatricky pacient a anestézia prezentovali slovenské sestry.

Poľské sestry priniesli skúsenosti s posúdením bolesti u pacientov v bezvedomí, ventilovaných na jednotke intenzívnej starostlivosti. Faktory ovplyvňujúce voľbu anestézie pre prirodzený pôrod – pohľad z Poľska (PL). Špecifická anestéziologických postupov pri chirurgii pažeráka (SK a SRB). Špecifická anestéziologických postupov pri orofaciálnych rázštepoch (SRB). Špecifické liečebné postupy si vyžadujú aj primerajú ošetrovateľskú starostlivosť. O tom boli prednášky: CellTrans jednoducho, bezpečne a efektívne (SK), Mobilná izolačná komora – jej využitie v podmienkach intenzívnej starostlivosti (SK), Prevencia ventilátorových pneumónií na resuscitačnom oddelení (CZ, PL). Ultrazvuk – vyššia bezpečnosť pri zavádzaní CVK (SK).

Posterová sekcia bola venovaná témam ako nozokomiálne infekcie, sepsa, etika, syndróm vyhorenia, hypotermia, závažné pooperačné komplikácie, či téma, ako vidí sestry spoločnosť.

Výstupom z konferencie je monografia pod názvom Postavenie sestry špecialistky v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť v 21. storočí. Image sestry nositeľky zmien (ISBN 978-80-89542-60-4), ktorá je dostupná aj v elektronickej knižnici na web stránke SKSPA.

Počas konferencie prebehli aj voľby do výboru Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SKSPA. Členovia výboru si zvolili za predsedu doterajšieho predsedu PhDr. Milana Laurinca, PhD, dipl. s., ktorý sa bude musieť spolu s výborom popasovať aj s problémami prezentovanými v úvodnej prednáške konferencie Faktory ovplyvňujúce prácu sestry na pracovisku anestéziológie a intenzívnej starostlivosti (Laurinc, Gondárová-Vyhničková, Bratová), z ktorej vyberáme: „Celospoločenský, politický vývoj je tesne spätý aj s vývojom zdravotnej starostlivosti, ktorej súčasťou je i ošetrovateľská starostlivosť. Demografický vývoj ukazuje na starnutie populácie, čo so sebou nesie nárast ochorení a úrazov a následne zvýšené nároky na zdravotnú starostlivosť. Vývoju podlieha aj vzdelanie sestier. Vstupom do Európskej únie boli prijaté európske smernice aj čo sa týka práve vzdelávania sestier. Sestra sa stala samostatnou profesionálkou, ktorá spolupracuje s lekárom a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi, ale i s rôznymi inštitúciami. Rozsah jej praxe vymedzuje vyhláška č. 364/2005 Ministerstva zdravotníctva, v ktorej je uvedené, ktoré činnosti sestra vykonáva samostatne, ktoré na základe ordinácie lekára a ktoré v spolupráci s lekárom. Ako profesionálka musí vo svojej práci vykonávanej metódou ošetrovateľského procesu uvedené činnosti, výkony zosúladiť. Prax ukazuje, že uvedená vyhláška je pre prax nevyhovujúca, doslova dostáva sestry do právnych lapsusov. Absentujú kompetencie sestier špecialistiek reflektujúce potreby praxe. Z toho dôvodu je potrebná nová právna úprava kompetencií sestier, kde by sa zohľadnili vedomosti a skúsenosti sestier, ich rozdielne vzdelanie, a ktoré by kopírovali trend krajín, v ktorých je vzdelanie sestier zužitkované pre pacientov a je ekonomickým prínosom nielen pre poskytovateľa, ale i krajinu. Druhý legislatívny dokument: Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína je podľa nášho názoru, založeného na pozorovaní praxe, tiež nevyhovujúci. Nerieši mnohé zásadné aspekty, medzi nimi pozíciu sestry, nielen absenciou trvalej prítomnosti sestry pri lôžku pacienta, ale absentujú i kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie vedúcej sestry, absentuje hl. odborník MZ SR pre anestéziológiu a intenzívnu starostlivosť. Uvedené skutočnosti je potrebné riešiť aj v súlade s postavením ošetrovateľstva v odbore a v súlade s existujúcou vzdelanostnou úrovňou sestier. V Zákone NR SR č. 578/2004 Z. z v paragrafe 49, ods. 2, písm. a) zákon umožňuje komore spolupracovať s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, minimálne personálne obsadenie pracovísk nevynímajúc. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína z roku 2007 uvádza, že kontrolu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore AIM vykonáva hlavný odborník spolu s krajskými odborníkmi a stavovskými organizáciami. Ďalej vyvstáva potreba zosúladenia špecializačného študijného programu Anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Potreba právnej ochrany a právneho poradenstva pre sestry – členky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. A v neposlednom rade je dôležitá charakteristika sestry ako členky multidisciplinárneho tímu v 21. storočí, ktorej jednou z jej profesijných rol je sestra – nositeľka zmien.“

O autorovi| PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., Mgr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s., Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Predseda sekcie PhDr. Milan Laurinc, PhD, dipl. s., pri otváraní konferencie
Účastníci konferencie

Úloha sestry a pohľad sestry na problematiku starostlivosti o pacientov
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů