Úprava nehtů stále aktuální

Chtěla bych se zeptat na již několikrát zmíněný problém úpravy nehtů ve zdravotnictví. Jsem sestra na lůžkovém oddělení a nehty mám krátce zastřižené, čisté, ale upravené metodou P-Shine. Mé nadřízené se tenhle způsob úpravy nelíbí a tvrdí mi, že ani tohle mít nesmíme. Tudíž se ptám, zda je tomu tak.
Vzhled (úprava zevnějšku) včetně nehtů sestry působící na lůžkovém oddělení by se měl řídit jednak právními předpisy, dále případnými vnitřními předpisy zaměstnavatele a konečně také vlastním úsudkem samotné sestry.
Právním předpisem, který tuto oblast upravuje, je především zákon o ochraně veřejného zdraví, který upřesňuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Konkrétně ustanovení § 17 tohoto zákona stanovuje, že osoba poskytující péči je povinna dodržovat hygienické požadavky pro příjem fyzických osob do péče poskytovatele zdravotních služeb a jejich ošetřování, upravené prováděcím právním předpisem.
Podrobněji tuto oblast dále upravuje prováděcí předpis – vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Tato vyhláška ve své příloze č. 3 mimo jiné stanovuje, že zdravotničtí pracovníci musejí nosit čisté osobní ochranné pracovní prostředky, vyčleněné pouze pro vlastní oddělení. Na pracovištích, kde je prováděna chirurgická nebo hygienická dezinfekce rukou, nesmějí zdravotničtí pracovníci nosit na rukou žádné šperky. Zdravotničtí pracovníci v operačních provozech nesmějí nosit na rukou hodinky. Úprava nehtů nesmí ohrožovat zdravotní stav pacienta zejména s ohledem na možné šíření nemocničních nákaz a nesmí bránit poskytování zdravotní péče v plném rozsahu. Přirozené nehty musejí být upravené, krátké, čisté. Dále tento prováděcí předpis stanovuje, že pro operační výkony musejí zdravotničtí pracovníci používat sterilní ochranný oděv a sterilní rukavice, masku, čepici (ochrana, tj. ústní rouška a čepice, musí být používána tak, aby zakryla vlasy, vousy, bradu, nos a ústa). Na operačních sálech nesmějí být používány a volně ukládány šperky, hodinky a jiné osobní předměty, mobilní telefony lze používat pouze ve vyhrazených prostorách operačních sálů.

Požadavek na úpravu je nutné zdůvodnit

Není vyloučeno, a v praxi se to také často děje, aby zaměstnavatel sám svým vnitřním předpisem upřesnil pravidla oblékání na pracovišti, tedy stanovil tzv. dress code na pracovišti. Je na každém zaměstnanci ve zdravotnictví, včetně sestry na lůžkovém oddělení, aby výše uvedeným právním předpisům a případnému vnitřnímu předpisu zaměstnavatele přizpůsobil svůj zevnějšek.
V případě, že Váš zevnějšek (v konkrétním případě úprava nehtů metodou P-Shine) neodpovídá požadavkům definovaným právními předpisy a vnitřním předpisem zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo požadovat, abyste svůj zevnějšek upravila do podoby odpovídající právním předpisům. Osobně jsem však toho názoru, že úprava nehtů metodou P-Shine je v souladu s výše uvedenými právními předpisy. Pokud zaměstnavatel zastává jiný názor, měl by Vám být schopen tento svůj postoj odůvodnit.

Úprava nehtů stále aktuální
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů