ÚZIS: start nového elektronického systému

Jak uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Ladislav Dušek, do elektronického systému pro resortní statistická zjišťování (eREG), ve kterém jsou nově provozovány registry Národního zdravotnického informačního systému, se ke konci ledna elektronicky zaregistrovala již třetina poskytovatelů zdravotní péče a počet plynule narůstá.

Ředitel ÚZIS v dopise zdravotníkům zároveň také uvedl, že pro přechodnou dobu se u výkazů vyžadovaných za rok 2014 podařilo umožnit alternativní variantu jejich elektronického sběru bez nutnosti přímé registrace do systému eREG. Vyplnění povinných výkazů za rok 2014 tak bude možno provést jednoduše e-mailem. Výkazy budou zaslány na e-mailovou adresu jako soubory formulářů v dostupném formátu (formát 602). Ke komunikaci ÚZIS použije e-mail, který mají poskytovatelé uveden jako kontaktní v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, do něhož byla převedena data z původního Registru zdravotnických zařízení. Kvůli přípravě systému eREG posunul ÚZIS termín odevzdání výkazů za rok 2014 z 15. 1. 2015 na 1. 5. 2015. Ředitel Dušek zdravotníkům navrhuje možnost předat tuto agendu k vyřízení těm pracovníkům nebo IT odborníkům, kteří pro zdravotnické zařízení zajišťují např. předávání dat zdravotním pojišťovnám.

Prosba o registrace na eREG

„Množství požadovaných dat jsme výrazně omezili. Výkazy specifické pro jednotlivé obory jsou po dohodě s vedením odborných společností zjednodušené, téměř polovinu značně redundantních výkazů jsme již po recenzi zrušili úplně. Pro další rok plánujeme další redukci počtu výkazů,“ uvedl doc. Dušek a požádal poskytovatele zdravotní péče, aby se elektronicky registrovali do systému eREG, což je nezbytné zejména s ohledem na již zprovozněný Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb a další systémy, do nichž zdravotníkům vzniká povinnost předávat údaje dle zákona o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.). ÚZIS také upozorňuje, že pokud zdravotník nedostal (poštou, e-mailem) výzvu k přihlášení do eREG, může kontaktovat helpdesk ÚZIS (helpdesk@ uzis.cz, tel.: +420 224 972 821). K otázce uznávání certifikátů úřad sdělil, že v eREG jsou a budou platné pouze nekomerční kvalifikované certifikáty, k jejichž vydávání jsou pověřeny První certifikační autorita, a. s. (I. CA), Česká pošta, s. p. (PostSignum) a eIdentity, a. s. ( ACAeID). Komerční certifikáty nebudou z legislativních důvodů uznány.

Výklad registrů dle zákona

Zveřejnění údajů z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb je dáno zákonem o zdravotních službách (372/2011 Sb.). Obsah registru je veřejně přístupný na internetových stránkách minister stva zdravotnictví, s výjimkou údajů o adrese místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby a odborného zástupce a jejich dat narození.
ÚZIS vyjasňuje také rozdíl mezi Národním registrem poskytovatelů zdravotních služeb a Národním registrem zdravotnických pracovníků (NRZP). „Národní registr zdravotnických pracovníků je zcela jiná databáze než registr poskytovatelů zdravotních služeb. Původní návrh NRZP byl rozhodnutím Ústavního soudu z roku 2013 zastaven a v současnosti v ČR žádný registr, který by nesl informace o všech zdravotnických profesionálech, plošně funkční není. V rámci Národního zdravotnického informačního systému byl v roce 2014 navržen nový NRZP, jehož údaje budou po vybudování zcela neveřejné,“ vysvětlil Ladislav Dušek.

Ohodnoťte tento článek!