V ČR chybí legislativní rámec pro praktikování homeopatie

Homeopatická léčba je v České republice mnoha odborníky, zejména z řad „skeptiků“, považována za kontroverzní. A to i přes její široké využití v zemích Evropské unie a východní Evropy a navzdory tomu, že evropské i mezinárodní zdravotnické autority podporují její začlenění do systémů zdravotní péče.

Větší jasno do současné nepřehledné situace by měla přinést úprava české legislativy spolu s požadavkem odborné kvalifikace budoucích homeopatů. Jednou z organizací zajišťujících průběžné vzdělávání odborníků v homeopatii je Homeopatická lékařská asociace (HLA). Blíže nás s problematikou homeopatického vzdělávání v ČR seznámil její místopředseda MUDr. Jaroslav Čupera.

Jaké je poslání Homeopatické lékařské asociace?

HLA byla založena v červenci 2007. Jejím hlavním posláním je snaha oficiálně začlenit homeopatii do systému péče o pacienta. Cílem aktivit asociace je i to, aby co nejvíce lékařů přijalo homeopatii do své praxe. Podstatnou část naší činnosti proto tvoří vzdělávání lékařů a veterinárních lékařů v homeopatii na úrovni pregraduální i postgraduální. Kompletního vzdělávání se mohou účastnit i kliničtí psychologové. HLA zajišťuje také kontinuální vzdělávání farmaceutů a porodních asistentek. Z dalších činností zmiňme komunikaci s orgány státní správy, odbornými společnostmi a publikační činnost. Věnujeme se i informování široké veřejnosti formou přednášek a prostřednictvím webu Svět homeopatie.

Jaké podmínky musí splnit zájemci o členství v asociaci? A jaké jim z členství plynou výhody?

Členství v HLA je vyhrazeno lékařům a veterinárním lékařům. Na základě písemné přihlášky pak rozhoduje o přijetí nových členů Rada HLA. Největší výhodou pro členy je příslušnost k organizaci, která je partnerem CEDH (Centrum pro vzdělávání a dokumentaci v homeopatii) se sídlem v Paříži. V roce 2014 se HLA stala též přidruženou organizací ECH (European Committee for Homeopathy). Naši členové mají samozřejmě i výhody na akcích HLA.

Můžete říci něco blíže o homeopatickém vzdělávání v ČR?

Vzdělávání je rozděleno na kurzy pro lékaře, veterinární lékaře a klinické psychology, dále nabízíme kurzy pro porodní asistentky a systém vzdělávání pro farmaceuty. Kurzy pro lékaře, veterináře a klinické psychology sestávají z dvouletých pregraduálních kurzů a jsou zakončeny zkouškou a získáním Diplomu homeopatické terapie. V kurzech se účastníci naučí základům filosofie homeopatické léčby, seznámí se s nejdůležitějšími homeopatickými léky a naučí se je používat v klinické praxi. Po absolvování základních seminářů se lékař může účastnit postgraduálního vzdělávání, zahrnujícího nadstavbové semináře – tzv. expertízy, specializační semináře, klinická odpoledne či homeopatické konference věnované speciální problematice. Z posledních akcí lze zmínit problematiku mentální anorexie. Lékař-homeopat se tak může vzdělávat celoživotně. Systém vzdělávání pro farmaceuty se skládá ze základních seminářů zakončených zkouškou a získáním diplomu. Toto základní vzdělávání farmaceutů trvá jeden rok a na něj navazuje podrobnější vzdělávání. Na postgraduálním vzdělávání se podílejí i zahraniční lektoři.

Jaké kurzy jsou v nejbližší době k dispozici pro začátečníky?

Základní kurzy začaly v listopadu 2014, ale pokud by se ještě našel nějaký zájemce, je nejvyšší čas! Podrobnosti o vzdělávání lze nalézt na www.cedh.cz. Jinak kurzy probíhají každý školní rok.

V homeopatii existuje více škol. Můžete čtenářům osvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl a podle které školy budou léčit?

V ČR homeopatii vyučuje více škol, ale pouze dvě jsou školy lékařské. V ostatních školách vyučují převážně nelékaři a posluchači mohou být též nelékaři. Pokud chce někdo léčit homeopaticky, musí ctít základní princip homeopatie, a to je léčba podobného podobným, ono známé simillia simillibus currentur. To je základ homeopatie bez ohledu na „školu“. Homeopatie je jen jedna.

Jak je to v současnosti s legislativou kolem provozování homeopatie?

V ČR je zatím legislativně ošetřen pouze homeopatický lék, který je definován v zákonu o léčivech. Tím je dáno, že homeopatický lék je léčivý přípravek a jako takový musí být registrován na SÚKL. Homeopatické léky by tedy měl předepisovat lékař, nicméně je asi 80 léků, které jsou určeny pro samoléčbu, a ty je možné zakoupit bez receptu. Ostatní legislativa týkající se praktikování homeopatie v ČR bohužel doposud chybí. Homeopatii tedy praktikuje i řada nelékařů. V nedávné době se zde rozvířila diskuse o tom, kdo vlastně smí a kdo nesmí léčit pomocí homeopatie – myslím, že trochu nešťastně. Jisté je, že v určitých směrech v ČR chybí jasný legislativní rámec pro praktikování homeopatie a tato situace by se měla co nejdříve napravit.

Porovnáme-li ČR se zahraničím, jak si na tom u nás stojíme s praktikováním homeopatické léčby? Jaký je celosvětový trend v používání homeopatie v léčbě? A jak se k tomu staví autority jako WHO, Evropská komise či ECDC?

Počet pacientů, kteří se homeopaticky léčí anebo se chtějí takto léčit, narůstá u nás i ve světě. Světová zdravotnická organizace podporuje použití metod tzv. tradiční medicíny v systémech zdravotní péče, což je deklarováno v dokumentu WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023. V něm se konstatuje, že tradiční (někde též komplementární) medicína je neodmyslitelnou součástí zdravotnické péče a v některých oblastech světa dokonce převažující. Tímto dokumentem WHO vybízí členské státy k podpoře a integraci systémů tradiční medicíny – myslí se tím především tradiční čínská medicína, akupunktura, ajurvéda, bylinkářství a v neposlední řadě též homeopatie – do oficiálního systému zdravotní péče. Důležité je, aby tato péče byla na vysoké úrovni. Měla by tedy být zajištěna vysoká úroveň vzdělávání odborníků poskytujících tuto péči, samozřejmá je také bezpečnost používaných produktů. Zmiňuje se i to, že by měla být zajištěna dostatečná informovanost pacientů o možnosti se takto léčit. Na úrovni Evropské unie proběhla studie CAMbrella, která se věnovala použití metod komplementární a alternativní medicíny – CAM, jinými slovy nekonvenční medicíny, v Evropě. Závěry a doporučení studie jsou podobné nově koncipované strategii WHO. WHO a vysoké orgány EU tedy integraci homeopatie do zdravotní péče jednoznačně podporují. Současně chtějí zajistit, aby tato péče byla poskytována na náležité úrovni. Jasný legislativní rámec pro homeopatickou léčbu je toho času stanoven v Belgii, Bulharsku, Německu, Maďarsku, Litvě, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku a Velké Británii. V Bulharsku, Maďarsku, Litvě, Rumunsku, Slovinsku a Turecku mohou homeopatii legálně provozovat pouze lékaři. V Rakousku, Německu a Švýcarsku jsou diplomy z homeopatických škol plně uznávány příslušnými lékařskými komorami. A ve Švýcarsku je homeopatie, na základě výsledků všeobecného referenda, proplácena zdravotními pojišťovnami. Z toho je patrné, že v ČR máme co dohánět. I to je jeden z úkolů naší asociace.

Kde kromě kurzů nalezne zájemce o homeopatickou léčbu kvalitní informace?

Pro lékaře, který se chce věnovat homeopatii, je k dispozici široký výběr literatury v českém jazyce a na internetu je řada specializovaných serverů. Ale pouze samostudium nestačí, pro dobrou orientaci v knihách je potřebné mít alespoň „základní“ homeopatické vzdělání.

Kteří specialisté mají největší zájem rozšířit si vzdělání o homeopatii?

V posledních letech se v homeopatii nejvíce vzdělávají pediatři, praktičtí lékaři, stomatologové a veterináři. V jejich ordinacích najdeme nejvíce pacientů, pro něž je homeopatie vhodnou léčbou. S úspěchem se ale homeopatie uplatní i v rehabilitaci, gynekologii, ORL, alergologii a dalších oborech. Díky pojetí nemoci a zdraví, které je určitým způsobem odlišné od klasické medicíny, a díky širokému záběru kurzů homeopatické medicíny je homeopatie nadoborovou záležitostí.

Proč by se měl lékař zajímat o homeopatickou léčbu? Jaké jsou její výhody oproti konvenční léčbě?

Myslím, že každý lékař, který chce svou práci dělat dobře, by měl mít alespoň povědomí o homeopatii. Tato metoda tzv. celostní medicíny umožňuje vidět pacienta a jeho nemoci v širších kontextech a poskytuje více možností k léčbě. V mnoha případech by homeopatie byla prospěšná i jako metoda první volby. Velmi vděčným polem jejího použití je léčba akutních i opakovaných respiračních onemocnění u dětí i dospělých. Takto by šlo snížit spotřebu antibiotik, k čemuž nabádají mikrobiologové v souvislosti s alarmujícím nárůstem bakteriální rezistence. Máme i mnoho případů, kdy klasická medicína nedokáže pacientům pomoci nebo pouze za cenu výrazných nežádoucích účinků. To je další vhodná indikace pro homeopatickou léčbu. Jsou to potíže funkčního či psychosomatického původu anebo onemocnění chronická a recidivující. Homeopatie může dále pomoci zmírnit nežádoucí účinky pacientům, kteří musí užívat klasické léky – například jsou to pacienti na chemoterapii nebo starší pacienti užívající řadu „klasických“ léků. Obrovskou výhodou homeopatické léčby je, že je naprosto netoxická a lze ji použít u všech věkových skupin včetně gravidních žen, novorozenců a kojenců.

Ohodnoťte tento článek!