Vakcinace: konspirace a realita

Problematice očkování se věnovalo další ze sympozií Medical Services a Postgraduální akademie. Akce nazvaná „Vakcinace: konspirace a realita“ proběhla 17. února v kongresovém sále Žižkovské věže v Praze a navázala tak na předchozí úspěšné sympozium na obdobné téma, které se konalo koncem roku 2014. Garantem odborného programu byl předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D.

Internet a sociální média se staly snadno dostupným prostorem, v němž kromě validních informací bují mýty, polopravdy i naprosté nepravdy. Následování rad z pochybných zdrojů však může ohrozit lidské zdraví. Přednášející se shodli, že neodborné a manipulativní informace od pseudoodborníků mají mimo jiné za následek, že někteří rodiče odmítají pravidelné i doporučené očkování. Cílené kampaně odpůrců očkování, často založené na všemožných konspiračních teoriích, a negativně laděné komentáře v internetových diskusích vedou k postupnému poklesu proočkovanosti a nárůstu očkováním preventabilních onemocnění.
Lékař by proto měl být vybaven jak odbornými znalostmi, tak věcnými protiargumenty, aby byl schopen diskutovat s pacienty, respektive s rodiči dětských pacientů, o významu očkování, eventuálně v individuálních případech o možnostech jeho odkladu či rozkladu.
Cílem vakcinologů a dalších odborníků je poskytovat průběžně zejména očkujícím praktickým lékařům pro děti a dorost dostatek na důkazech podložených faktů i argumentů, s jejichž pomocí mohou rozptýlit mnohdy zbytečné obavy rodičů související s potenciálními nežádoucími účinky vakcín a budoucím zdravím jejich dětí.

Témata sympozia

Jednotlivé příspěvky sympozia se tentokrát zaměřily na aktuální informace o situaci v očkování v České republice (prof. Roman Prymula), vakcinaci coby prioritní téma agendy Světové zdravotnické organizace (MUDr. Alena Šteflová, Ph. D., MPH), nežádoucí účinky vakcín z pohledu monitorování a hodnocení Státním ústavem pro kontrolu léčiv (MUDr. Eva Jirsová), bezpečnost hexavakcíny a otázky kolem rozkladu očkování (MUDr. Hana Cabrnochová), zkušenosti pedopsychiatra, který vysvětlil, proč autismus nevzniká v důsledku očkování (prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.), nežádoucí reakce po očkování a jejich správné hlášení (prof. Roman Prymula) a význam kontroly infekčních nemocí očkováním (MUDr. Daniel Dražan).
Vysoká účast z řad zkušených lékařů i jejich mladých kolegů svědčí o tom, že téma je aktuální a že očkující lékaři mají zájem na tom, aby společně s rodiči hledali cesty jak zlepšit proočkovanost dětí, a to nejen z pohledu individuální protekce, ale i v kontextu ochrany veřejného zdraví.

**

Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Více informací o dalších akcích naleznete na stránkách: www.medical-services.cz

MUDr. Hana Cabrnochová
Postgraduální akademie
Profesor Roman Prymula
Profesor Ivo Paclt

Ohodnoťte tento článek!