Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ORL klinika FN Královské Vinohrady (FNKV) má více než stoletou tradici, její základy položil v roce 1908 prof. Kutvirt založením ORL oddělení. Ve funkci přednostů se postupně vystřídali profesoři Frozel, Hlaváček, Chládek a docenti Pihrt a Kašpárek. V současné době je klinika plně akreditovaným pracovištěm pro obor ORL, chirurgii hlavy a krku.
Léčebně preventivní činnost spočívá v diagnostice, prevenci a léčbě všech onemocnění ORL. V ambulantním úseku je ročně ošetřeno 28–30 tisíc pacientů, denní počet bývá kolem stovky. Klientela pochází z přirozeného spádu a v mnoha případech z celé republiky. To platí zejména o pacientech s poruchami vnitřního ucha, které se projevují nedoslýchavostí, závratěmi a tinnitem. K léčbě těchto pacientů jsou použity odsvědčené farmakologické, fyzioterapeutické a fyzikální léčebné postupy, které jsou velmi často kombinovány.
Nověji se otoneurologický úsek kliniky věnuje problematice tzv. opěrkového traumatu, které vzniká při 60–70 % dopravních nehod nebo také při sportovní činnosti (kopaná, hokej, lyžování). K vyšetřování, ale i léčbě tohoto závažného úrazu je využívána moderní posturugrafická plošina TETRAX, umožňující detailní analýzu poškození jednotlivých segmentů rovnovážného ústrojí v souvislosti s měřením těžiště a frekvence jeho výchylek. Významnou činností diagnostiky i léčby je péče o dětské pacienty, u kterých je pod endoskopickou kontrolou odstraňována nosohltanová mandle, dále je prováděna především chirurgie středního ucha aměkkých částí krku. V oblasti chirurgie středního ucha jsou aplikovány standardní sanační a rekonstrukční postupy směřující k obnově či zlepšení sluchu. Nověji se detailně zabýváme problematikou tzv. perilabyrintové píštěle u pacientů s náhlou nedoslýchavostí.
V oblasti rinochirurgie jsou samozřejmostí standardní postupy metodikou funkční endonazální chirurgie (FESS) při použití navigačního systému. S touto problematikou rovněž souvisí i diagnostika a terapie poruch spánku; klinika disponuje diagnostickým zařízením k vyšetřením tzv. spánkové apnoe. Není bez zajímavosti, že touto poruchou trpí i děti v útlém věku. V oblasti chirurgie hrtanu jsou řešeny jak benigní, tak maligní choroby, jsou prováděny velké plastické výkony směřující k rekonstrukci dýchacích a polykacích cest po velkých operacích. Úspěšně se rovněž rozvíjí chirurgie štítné žlázy. Foniatrické oddělení má velmi dobrou tradici a kromě standardních vyšetřovacích postupů v oblasti ušních poruch při své práci uplatňuje komplexní přístup především v oblasti komunikační problematiky umalých dětí. V oblasti výuky jsme hlavním pracovištěm pro výuku oborupregraduální ipostgraduální. Vsoučasné doběprobíhá výukaposluchačůvoblasti smyslových poruch azákladní výuka v oboru. Kromě toho pedagogičtí pracovníci kliniky působí ve výběrových kurzech, kterýchse studenti podle svých zájmů účastní (např. onkochirurgie, rinologie,dětskáORL aj.). Několik lékařů sepřipravujeke složení kvalifikační zkoušky v oboru ORL, rozsáhlá aintenzivní postgraduální příprava rovněžprobíhá v rámci specializačních stáží jiných oborů. Pracoviště je rovněž akreditovanou klinikou pro praktickou výuku audiologických sester. K dobrému renomé pracoviště přispívají i pravidelné kongresy smezinárodní účastí pořádané v jarních měsících. Tyto akce navštíví vždy 250–350 účastníků ajsou otevřeným fórem i pro studenty lékařských fakult.
V následujících číslech Zdravotnictví a medicína vám přinášíme přehled diagnosticko-léčebných trendů v oblasti ORL.

O autorovi| doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc., přednosta ORL kliniky 3. LF UK a FNKV Praha

Ohodnoťte tento článek!