Více radiofarmak v ČR

Počet PET vyšetření v České republice roste. Zatímco v roce 2009 bylo provedeno 18 184 vyšetření, v roce 2016 to už bylo 29 897 vyšetření. I tak ale zůstává Česká republika v oblasti využití radiofarmak pod průměrem vyspělých zemí EU.

V České republice se PET radiofarmaka začala používat poprvé v roce 1999, a to v prvním PET centru ve střední a východní Evropě v Nemocnici Na Homolce. Dnes má toto pracoviště za sebou už více než 100 000 aplikací radiofarmak pacientům.

„Jsem rád, že mezi členské společnosti České asociace farmaceutických firem patří i tak specializovaná společnost jako je ÚJV Řež, a.s., jejíž nedílnou součásti je i výzkum a vývoj nových radiofarmak.
V současnosti se velká pozornost věnuje výzkumu v oblasti radiofarmak zaměřených na diagnostiku onemocnění, která souvisejí se stárnutím populace, jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel ČAFF.

Radiofarmaka se v České republice používají stále více. Především proto, že PET diagnostika vyžaduje pouze nízké dávky radiofarmak, a tím snižuje zátěž pro pacienty. Jsou podávána nitrožilně ve formě injekčního roztoku. Nezanedbatelná je také významná časová úspora a zrychlení diagnostickoterapeutického procesu. Výroba a dodávky PET radiofarmak ale kladou na producenty vysoké nároky z hlediska kontroly kvality, spolehlivosti a termínů dodávek.

Co je to PET/CT?

Hybridní zobrazení PET/CT patří mezi nejmodernější zobrazovací metody a umožňuje v rámci jednoho vyšetření získat informace o funkcích zobrazované části těla spolu s jejich morfologickým nálezem. Spojuje pozitronovou emisní tomografii (PET) a výpočetní tomografii (CT). Obě zobrazovací metody se tak vhodně doplňují a umožňují zpřesnění diagnózy. Nejčastěji používaným radiofarmakem je fluorodeoxyglukóza (FDG), tedy molekula, která se od normální glukózy liší tím, že je kyslík na pozici 2' nahrazen radionuklidem fluoru 18F.

V ČR jsou aktuálně 3 výrobní PET centra. Na 14 pracovištích nukleární medicíny je k dispozici 15 PET/CT skenerů a dva PET/ MR skenery (kombinuje PET s magnetickou rezonancí) všechny je lze využít pro diagnostiku PET.

PET radiofarmaka se nejčastěji používají v onkologii, neurologii a všeobecně k lokalizaci zánětlivého ložiska, například při nevysvětlitelných horečkách.

„Nejčastějším důvodem PET vyšetření je diagnostika onkologických onemocnění, a zejména přítomnosti jejich metastáz, a dále mapování zánětlivých ložisek v těle, která bývají příčinou nevysvětlitelných horeček a infekčních komplikací.
Neurochirurgům navíc pomáháme v předoperační fázi určit ložisko, z něhož vycházejí epileptické záchvaty, nebo upřesnit postup léčby bolestí páteře.
Horkou novinkou je pak diagnostika Alzheimerovy demence,“ říká primář PET centra Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.

Zdroj: ČAFF, (pp)

Ohodnoťte tento článek!