Vitamin C – odborníci z různých kontinentů se shodují v jeho onkologickém potenciálu

Infuzní terapie vysokodávkovaným vitaminem C (IVC) dokáže vést nádorové buňky k apoptóze a zároveň chránit ty zdravé. Díky pokroku, jejž vnáší do léčby onkologických onemocnění, vyvolává rostoucí zájem ve světě i u nás. Na otázky související s touto terapií odpovídají odborníci, kteří s ní mají dlouhodobé zkušenosti: prof. MUDr. Joseph J. Cullen (JC) z University of Iowa Cancer Center (USA), MUDr. Jeanne A. Drisko (JD) z University of Kansas Cancer Research Institute (USA), MUDr. Marta Holíková (MH) ze Safe Treatment Medical Center – Inpharm Clinic (ČR) a PharmDr. Zdeněk Procházka (ZP) ze společnosti Edukafarm (ČR).

Jakým mechanismem působí IVC na nádorové buňky?

JC: Podstatou terapie IVC je duální farmakodynamika vitaminu C. Zatímco v prostředí zdravých buněk askorbát funguje jako „zametač“ reaktivních sloučenin kyslíku, tedy antioxidačně, kdy s nimi reaguje za vzniku neškodných produktů, ocitne-li se v prostředí se zvýšenou koncentrací iontů železa a acidózy, typickém právě a jen pro nádorovou buňku, působí opačně, prooxidačně, kdy vzniklý peroxid vodíku pronikne do buňky a zničí ji. V této souvislosti lze askorbát chápat jako pro-drug peroxidu vodíku. Nicméně protinádorový mechanismus zahrnuje celý komplex účinků, kterými je askorbát schopen inhibovat růst a proliferaci nádorových buněk. Jde hlavně o jeho vliv na angiogenezi a vaskularizaci nádoru prostřednictvím VEGF. Další mechanismy jsou z oblasti imunologie, a to konkrétně vliv na hladinu cyto kinu IL-6, na zvýšení exprese MHC class I a rovněž zvýšení exprese Fas receptorů. Také na úrovni molekulární biologie proběhl výzkum zabývající se mechanismy apoptózy způsobené askorbátem. Zde je literárně doloženo působení askorbátu na p38 MAP kináze dependentní up regulace transferinových receptorů a down regulace 14-3-3?, přičemž obě tyto cesty vedou k buněčné smrti nádoru působením na aktivitu pro-kaspáz a kaspáz.

Proč vitamin C aplikovat infuzní cestou, nestačí tableta „céčka“ denně?

ZP: Transportní kapacita lidského střeva je striktně omezená, takže při perorálním podání lze dosáhnout jen nízké koncentrace vitaminu C v krvi. Ta postačuje k zajištění běžných, ne však preventivních a léčivých účinků askorbátu – protiinfekčních, protizánětlivých a protinádorových. Pro jejich dosažení je nutné vytvořit v krvi několikanásobně vyšší koncentraci, což je možné pouze při intravenózním podání. K tomu je určen registrovaný léčivý přípravek obsahující koncentrát vitaminu C vyrobený speciální technologií, jež zaručuje, že přípravek je pH neutrální a bez obsahu konzervantů. Tyto podmínky nesplňují injekce vitaminu C, protože konzervanty obsahují a nejsou pH neutrální. Nesmíme tudíž zaměňovat léky obsahující vitamin C pro infuzní a injekční formu.

Má smysl jít na infuzi vitaminu C z preventivních důvodů?

ZP: Ano, dávka 0,1 g/kg tělesné hmotnosti, reprezentovaná zhruba jednou 7,5gramovou infuzí, je podávána pro své antioxidační účinky, kdy vitamin C funguje jako zmíněný zametač reaktivních sloučenin kyslíku, které způsobují oxidativní stres. Ten oslabuje imunitní systém, vytváří příznivé podmínky pro vznik chronického zánětlivého procesu, respektive způsobuje především recidivující infekce, alergie, artritidy, aterosklerózu a nádorová onemocnění. Například na podzim a na jaře je ideální aplikovat jednu infuzi týdně po dobu jednoho měsíce. Zlepší se tak nejen antioxidační kapacita, ale také kondice imunity i kondice psychická, protože vitamin C v první řadě absorbují buňky imunitního a nervového systému.

Vysokodávkovaný vitamin C doporučuje mimo jiné americký Národní onkologický ústav (National Cancer Institute, NCI) – můžete zmínit jeho aktuální prohlášení?

JC: Říká se v něm, že vitamin C je základní nutrient, jehož antioxidační podstatu známe. Dále uvádí, že studie prokázaly, že vysoká dávka vitaminu C má prooxidační vlastnosti a snižuje proliferaci buněčných linií karcinomu prostaty, slinivky, tlustého střeva, hepatocytů, mezoteliomu a neuroblastomu, a v neposlední řadě konstatuje, že studie s terapií IVC u onkologických pacientů prokazují zlepšení kvality života a snížení nežádoucích účinků protinádorové léčby a že IVC byl v klinických studiích všeobecně velmi dobře snášen. Zmíněné skutečnosti vynikají ve světle závěrů Světového onkologického fóra 2012, jež konstatují, že výsledky standardní protinádorové léčby jsou zvláště u nových chemoterapeutik a cílené biologické terapie velmi neuspokojivé, neboť nejsou dost bezpečné a přinášejí vyšší riziko toxické smrti.

Proč tedy někteří čeští onkologové odmítají IVC doporučovat?

JC: V USA byla situace obdobná, ale čím dál víc onkologů mění názor, protože z výsledků posledních studií lze vyvodit průkaz vysoké bezpečnosti IVC a jeho silný protinádorový potenciál. Například nemocní s karcinomem pankreatu, u nichž se udává medián přežití 6 měsíců, jsou v jedné z aktuálních studií s IVC ve velmi dobré kondici a přežívají již 25. měsíc. S ohledem na tyto výsledky onkologové na univerzitních klinikách v USA zařadili infuzní vitamin C do protinádorové terapie, i když ještě před několika lety byl jejich postoj velmi skeptický až odmítavý.

Jsou k dispozici zkušenosti některého klinického pracoviště s velkým souborem onkologických pacientů léčených vysokodávkovaným vitaminem C?

JC: Ano, například v červnu 2013 publikovala své zkušenosti americká Riordan Clinic. Šlo o 1000 pacientů s karcinomem prsu, prostaty, plic, ledvin, slinivky, kůže, krve, močového měchýře a kostí. Podle závěrů této práce byly u těchto nemocných dosaženy výsledky odpovídající schopnosti vitaminu C vést nádorové buňky k zániku, potlačit jejich množení, působit proti metastázám a redukovat zánětlivé parametry.

Askorbát zvyšuje enkapsulaci tumoru zvýšením syntézy kolagenu typu IV; (A) skorbutická nádorová tkáň, (B) askorbátem suplementovaná nádorová tkáň.

Jak si vysvětlujete současný zájem o IVC?

ZP: Zlom přinesla léta 2004 až 2008, kdy se při zkoumání farmakokinetiky vitaminu C ukázalo, že selektivně tumor-cytotoxicky působí, pouze je-li podáván intravenózně ve vysokých dávkách. Tím se vysvětlila „malá historická záhada“. Cameron a Pauling totiž zkusili podávat vitamin C onkologicky nemocným v terminálním stadiu, kteří přežívali déle a s lepší kvalitou života, již před nějakými 40 lety, což podnítilo dr. Moertela z americké Mayo Clinic k zorganizování studií, jež však předchozí slibné výsledky nepotvrdily. Nikoho tenkrát nenapadlo, že rozdíl zapříčinil způsob podání, kdy Cameron s Paulingem vpravovali lék do těla pacientů intravenózně, zatímco na Mayo Clinic pouze perorálně. Vysvětlením oné „záhady“ začala renesance zájmu o IVC, jež vyústila v zorganizování četných klinických studií.

Před krátkou dobou byla, pane profesore, publikována vaše studie prokazující vzájemnou synergii IVC a radioterapie…

JC: V našem výzkumu se prokázala synergie mezi podáváním farmakologického vitaminu C a radioterapií. Výzkum stále probíhá, stejně tak klinické studie, ale již nyní můžeme říci, že vitamin C zvyšuje citlivost nádorové tkáně k záření. Praktickým výsledkem tohoto faktu je možné snížení radiační dávky pro dosažení stejného účinku na nádorovou tkáň. Dr. Moser popsal velmi detailně danou problematiku ve své odborné práci publikované tento rok (Moser CJ, Rawal M, Wagner BA et al.: Pharmacological ascorbate and ionizing radiation (IR) increase labile iron in pancreatic cancer. Redox Biology 2014; 2: 22–27).

Kdy je vhodné nasadit IVC?

JD: Infuzní vitamin C působí nejlépe v časných stadiích rakoviny při použití v kombinaci s chemoterapií nebo radioterapií. U onkologických pacientů v pokročilém stadiu onemocnění aplikace infuzního vitaminu C zlepšuje prognózu přežití a kvalitu života. Jak experti z Kansas University Medical Center, tak další spolupracující onkologové doporučují podávat infuzní vitamin C v týž den jako chemoterapii a/nebo radioterapii.

S jakou chemoterapií by se IVC kombinovat neměl?

JD: Onkologové z Kansaské a Iowské univerzity nezjistili žádné nežádoucí interakce podávání IVC s jakoukoli chemoterapií, s výjimkou methotrexátu, kde se kombinace nedoporučuje. Infuzní vitamin C snižuje nežádoucí účinky chemoterapie a zvyšuje kvalitu života onkologických pacientů. Plyne to z výše uvedeného mechanismu účinku a našich zkušeností. Ke stejnému závěru dospěl náš NCI.

Může IVC překyselit organismus a narušit chemoterapii?

ZP: Jak už zaznělo, použitím infuzního vitaminu C současně s chemoterapií nebo radioterapií se nesníží účinnost této léčby, ovšem sníží se její nežádoucí účinky! Překyselení není možné, protože roztok infuze je nastaven titrací bikarbonátem sodným na pH 6–7, takže je neutrální a neobsahuje konzervanty.

Jak vypadá terapeutický protokol IVC, podle kterého po stupujete?

JD: Začínáme dávkou 15 g 2x týdně. Při dobré toleranci léčby dávku zvyšujeme tak, že se z týdne na týden navyšuje vždy o 15 g až na 1,0 g/kg tělesné hmotnosti. Dávka 1,0 g/kg se aplikuje 2x týdně po dobu 3 měsíců, následně se provede revize zdravotního stavu. V době remise se pokračuje v dávkovacím schématu 1x týdně 0,1–1,0 g/kg tělesné hmotnosti. Přibližně po roce léčby lze snížit frekvenci podávání na 1 dávku za 14 dní či za měsíc, dle posouzení lékaře. V podávání IVC pokračujeme i během podávání chemoterapie. Ve dnech v týdnu, kdy infuze není aplikována, podáváme i perorální vitamin C v nízké denní dávce 3x 250 mg. Podmínkou pro nasazení takového terapeutického protokolu je zachovaná funkce ledvin.

Jak poznat, že terapie IVC je vhodná pro daný typ nádoru?

JD: Každý jedinec reaguje individuálně a není možné stoprocentně předpovědět, jak budou různé typy nádorů reagovat, což platí pro jakoukoli léčbu. Nicméně rozhodujícím mezníkem je obvykle pozitronová emisní tomografie (PET scan). V případě, kdy je PET scan pozitivní, nádor takzvaně svítí, potom reaguje na infuzní vitamin C velmi dobře. Pokud je PET scan negativní, ale v organismu je prokázán aktivní nádor, vitamin C bývá méně účinný.

Kam lze terapii IVC v péči o onkologického pacienta začlenit? Jaký má dle vašeho názoru celkový význam?

MH: Infuzní vysoká dávka vitaminu C se kromě široce zmíněného terapeutického nasazení používá v onkologii také jako součást nutriční léčby (parenterální výživy), protože nádorové bujení a onkologická terapie prokazatelně vedou k deficitním koncentracím vitaminu C v organismu. Ve studiích se uvádí, že tento deficit se mnohdy blíží úrovni skorbutu. V takovém případě jsou ohroženy imunitní funkce, organismus je zahlcen oxidativním stresem, který je živnou půdou pro chronicky zánětlivé reakce. Kvůli deficitu vitaminu C může také špatně fungovat metabolismus, cévní a nervový systém, což se v rámci chemoterapie a radioterapie projevuje nežádoucími účinky. Patří sem zejména nevolnost, zvracení, žaludeční a střevní obtíže, únava, slabost, vyčerpání, anemie, deprese, dyslipidemie, snížená odolnost vůči infekcím, špatné hojení ran, snížená pevnost cév a další. Nicméně vysoká dávka vitaminu C promptně koriguje deficitní hladinu vitaminu C v krevní plasmě a udržuje jeho zmíněné funkce na potřebné úrovni, což vede ke snížení výskytu nežádoucích účinků a zvýšení kvality života.

Cílené prooxidační působení vitaminu C je založeno na specifických podmínkách, které se vytvářejí pouze v oblasti nádorové buňky (acidóza + zvýšená koncentrace iontů železa). V takovém prostředí probíhá za účasti vitaminu C biochemická reakce, která ústí do vzniku peroxidu vodíku, což vede nádorovou buňku k apoptóze. Díky uvedené selektivitě je vitamin C v cytotoxické dávce označován jako netoxické chemoterapeutikum. Vzhledem k tomu, že popsané specifické podmínky se v okolí fyziologické/normální buňky nevytvářejí, působí zde vitamin C antioxidačně.

Nedávno jste na tiskové konferenci se svými kolegy prezentovala své zkušenosti. Můžete uvést jeden reprezentativní příklad?

MH: Zmínila bych pacienta s inoperabilním nádorem plíce, u něhož po zařazení infuze vitaminem C bylo na kontrolním zobrazovacím vyšetření konstatováno, že nejsou viditelné metastázy, které popsal hrudní chirurg při operaci. Tento nález objektivně dokládá protinádorový účinek vitaminu C, neboť jiná terapie nemohla být nemocnému podávána. Nutno dodat, že tento případ dokládá běžnou praxi řady dalších kolegů.

Zaujala vás v poslední době nějaká aktuální studie? Můžeme se v Česku těšit na realizaci velké studie s IVC?

ZP: Studií s vitaminem C vychází stále velké množství, proto nemusíme bojovat s nedostatkem informací. V podstatě se dělí na dvě kategorie. Jeden typ studií publikovaných v poslední době prokazuje stále se prohlubující deficit vitaminu C u chronicky nemocných pacientů, v USA se začíná objevovat i u dětí. Nutno dodat, že tento typ studií ukazuje, že subklinický deficit askorbátu, respektive snížený oxidačně-redukční potenciál hraje rozhodující roli při vzniku a průběhu malignit, kardiovaskulárních chorob, diabetu mellitu, revmatoidní artritidy, asthma bronchiale a chronických střevních zánětů. Druhý typ se zaměřuje na farmakologické využití vitaminu C u těchto nozologických jednotek. S ohledem na onkologické zaměření tohoto rozhovoru je zde zajímavý vliv vitaminu C na karcinom pankreatu, prsu, neuro blastom a další. Nejnovější studie publikovaná před dvěma týdny je zaměřená na kombinaci radioterapie a vitaminu C, kdy vitamin C zvyšuje množství labilního železa, které přispívá ke zvýšené citlivosti nádorové tkáně vůči záření. A na co se můžeme těšit? Jsme rádi, že česko-americká spolupráce je na vysoké úrovni, a proto v současné době probíhá finalizace realizace druhé fáze klinického hodnocení využívajícího kombinaci vysoké dávky vitaminu C s gemcitabinem u pacientů s karcinomem pankreatu. Ovšem skutečnost, že se realizují četné studie, vůbec nebrání komplementárnímu nasazování IVC v rámci protinádorové terapie, což dokládá praxe na univerzitních onkologických klinikách v USA. Informací, z nichž vyplývá jasný průkaz její bezpečnosti, máme na bázi medicíny založené na důkazech v podobě znalostí farmakokinetiky a farmakodynamiky, kazuistických studií a studií fáze I dostatek. Nadto se lze při aplikaci IVC opřít o terapeutický protokol Kansas University Medical Center, jejž má společnost Edukafarm k dispozici a který je dostupný na jejích webových stránkách (www.edukafarm.cz). Zde je také možno nalézt SPC přípravku, jenž obsahuje 7,5gramový koncentrát vitaminu C a je určen pro infuzi. Přihlédneme-li ke všemu, co terapie IVC onkologickému pacientovi přináší a co zde bylo i řečeno, není důvod s jejím širokým používáním vyčkávat.

Vitamin C – odborníci z různých kontinentů se shodují v jeho onkologickém potenciálu
Ohodnoťte tento článek!
3.8 (75%) 4 hlas/ů