Vláda uznala škodlivost legálních drog

Mandát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, doposud jasně vymezený jen na oblast nelegálních návykových látek, byl rozšířen o problematiku látek legálních a oblast nelátkových závislostí, tedy alkohol, tabák a patologické hráčství. O změnách jsme hovořili s národním protidrogovým koordinátorem a ředitelem sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Jindřichem Vobořilem.

Jaké konkrétní změny v souvislosti s rozšířením protidrogové politiky ČR o problematiku alkoholu, tabáku a hazardního hraní nyní nastanou a koho se dotknou?

To je poněkud předčasná otázka. V oblasti alkoholu, tabáku a hráčství již delší dobu upozorňujeme na zásadní problém a tím je užívání alkoholu a kouření u nezletilých. To považuji za velký problém. Z realizovaných studií víme, že značná část nezletilých se pravidelně opíjí a denně kouří. Přitom nalévání a prodej alkoholu, stejně jako prodej cigaret, nezletilým jsou nezákonné. V tomto ohledu nejsou třeba žádné zásadní změny, ale důsledné vymáhání platných zákonů. A samozřejmě důraz na prevenci a včasné intervence pro ty děti a mladistvé, kteří se dostanou do problémů v souvislosti s užíváním návykových látek. Z hlediska veřejného zdraví je tato změna zcela zásadní v tom, že protidrogová politika českého státu přestává posuzovat rizikovost a škodlivost návykových látek podle jejich právního statutu. To, že je alkohol, tabák a hazardní hraní legální, vůbec neznamená, že by snad byly méně škodlivé co do zdravotních, sociálních i ekonomických následků pro jednotlivce i společnost. To je skutečnost, kterou není třeba zdůrazňovat lidem pohybujícím se ve zdravotnických či sociálních službách. Z pozice národního protidrogového koordinátora na to upozorňuji čtyři roky a tato vláda je první, která se rozhodla s tím něco udělat.

Zvýší se Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky agenda a adekvátně rozpočet?

Pracovní agendy rozhodně přibude, to je jasné už teď. Zda bude navýšen dotační titul na podporu preventivních a léčebných služeb, není jisté, ačkoli je tato oblast dlouhodobě podfinancovaná. V tomto ohledu je na tom segment služeb pro závislé podobně jako většina zdravotnických a sociálních služeb.

V polovině září vláda uložila národnímu protidrogovému koordinátorovi připravit novelu Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 tak, aby integrovala politiku v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství, a předložit tuto novelizovanou strategii vládě do konce letošního roku. Mohl byste nastínit zásadní změny, které bude návrh novely obsahovat?

Strategie bude doplněna o cíle zaměřené na vytvoření a stabilizaci sítě léčebných a poradenských služeb pro osoby ohrožené patologickým hráčstvím a také pro jejich rodiny a partnery/partnerky. Ukazuje se totiž, že závislost na hraní má zásadní dopad nejen na hráče samotné, ale i na jejich nejbližší a rodinu, a to zejména v souvislosti se zadlužeností. Důležitá je jednak dostupnost léčby pro patologické hráče a současně také dostupnost sociálních služeb, jako je např. dluhové poradenství, pro rodinu a nejbližší sociální okolí závislého.

Ohodnoťte tento článek!