Vliv „lékařské lékárny“ na náklady

Švýcarský zdravotní úřad zveřejnil studii zpracovanou nezávislými odborníky, která porovnává náklady na léky vydané pacientům přímo lékařem s výdaji na léčivé přípravky poskytnuté nemocným na recept lékárníky.

Možnost, aby lékař sám měl svou „lékárnu“, je ve Švýcarsku upravena kantonálními předpisy s velkými rozdíly. Zhruba v jedné třetině kantonů je lékařům tato činnost povolena, v další třetině je zakázána a ve zbývajících kantonech existuje smíšený systém (někdy je vydání léků lékařem omezeno jen na výjimečné případy). Lékařem vedená lékárna je nejvíce připouštěna v německy mluvících oblastech (v 17 z 19 těchto kantonů). Lékařská komora uvádí, že v některých lokalitách si museli občané právo získat lék přímo v ordinaci „vybojovat“, protože část politiků se tuto praxi snaží omezit, či dokonce zakázat. Komora navíc uvádí, že zdravotní úřad studii zveřejnil až s ročním zpožděním, zřejmě „z taktických politických důvodů“.

Spory o interpretaci

V současné době komora polemizuje s úřadem ohledně interpretace výsledků šetření statisíců dat nejen o spotřebě léků a jejich cenách (úhradách pojišťovnami), ale i dalších souvislostech. Shodují se sice v tom, že náklady pojišťoven na přípravky vydané pacientům přímo lékařem jsou o 13 % (jiná analýza hovoří o 6 %) nižší než na léčiva vydaná lékárnami, ale zatímco komora „jásá“, úřad to po přiřazení dalších dat považuje za statisticky nevýznamné. Zdravotní úřad totiž poukazuje na to, že pacienti, jimž léky poskytují přímo lékaři, inklinují k častějším návštěvám ordinací nebo i nemocnic (resp. jsou jim konzultace více doporučovány) než nemocní, kteří si chodí pro medikamenty do lékáren. Podle úřadu jsou na léčebné výkony u lékařů s vlastním výdejem přípravků náklady v průměru o 8 % vyšší, než je tomu u skupin pacientů, kteří jdou s receptem do lékárny.

Nevysvětlená tvrzení

Lékařská komora ovšem tvrdí, že studie se měla více zaměřit také na kvalitu péče a spokojenost pacientů. Podle ní by se tak mohlo například prokázat, že lékaři s vlastním výdejem léčiv se více zabývají odstraněním možných vedlejších nepříznivých účinků farmakoterapie (to může souviset s častějším vyšetřením pacienta). Autoři studie však brání její kvalitu – poukazují mj. na preciznost výběru porovnávaných skupin nemocných (podle srovnatelného věku, pohlaví, nemoci, bydliště, místě léčby atd.) i porovnávaných léčivých látek. Komora nicméně trvá na tom, že některá tvrzení by bylo zapotřebí „více vysvětlit“, protože vyšší výdaje na lékařské výkony mohou být v některých lokalitách způsobeny vyšší hodnotou bodu (odrážející celkově vyšší náklady na provoz ordinace apod.).

Ohodnoťte tento článek!