Vliv psychoterapie na léčbu

nespavosti
Projekt Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Brno (NK FNB) zkoumá vliv psychoterapie na léčbu nespavosti způsobenou bolestivou polyneuropatií. Řešiteli studie jsou přednosta Neurologické kliniky FN Brno prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., a lékař pracoviště MUDr. David Kec.

Studie Skupinová psychoterapie v léčbě insomnie při bolestivé polyneuropatii – neuropatické bolesti, je pilotní studií připravovaného projektu Insomnie při bolestivé polyneuropatii, porovnání efektu léčby pregabalinem a psychoterapie. „Cílem projektu je představit psychoterapii jako účinnou doplňkovou metodu léčby nejen nespavosti, ale i bolesti. Psychoterapie je v léčbě chronické bolesti i nespavosti v zahraničí běžně zkoumána a ukazuje se, že má velkou šanci obtíže zmírnit. Spolu se standardní léčbou léky se pak efekt psychoterapie a farmakoterapie na nespavost užitečně doplňuje. Téma jsme zvolili ze dvou hlavních důvodů: zaprvé věříme, že pacient by měl mít možnost zvolit si léčbu, která mu co nejvíce vyhovuje, měl by mít možnost se do své léčby aktivně zapojit a jelikož je problematika chronické bolesti, nespavosti a prožívané úzkosti provázána, měla by být i komplexně řešena týmem sestávajícím z lékařů a psychologů. Stále častěji se setkáváme s termínem,psychosomatika‘, či termínem,alternativní léčba‘ a řada pacientů hledá odpověď na své obtíže jinde, než v klasické léčbě léky. S respektem k nutnosti celostního přístupu k obtížím bychom jim rádi nabídli alternativu. Druhým důvodem pro zvolení tématu byly naše zkušenosti jak z ambulancí pro pacienty s neuropatií (a neuropatickou bolestí), tak z našeho Centra pro poruchy spánku a bdění. A protože se chronická bolest, nespavost a,špatná‘ nálada často vyskytují dohromady, rádi bychom je léčili současně a společně,“ vysvětluje lékař NK FB David Kec.

Stigma minulých dob

Pro zodpovědně zkoumání efektivity uvedené léčby, je nutné, aby skupina účastníků měla obdobné obtíže. Tím je míněno, že jsou vybíráni pacienti s určitým typem chronické bolesti, tzv. neuropatickou bolestí, jež může být způsobena např. poškozením nervů při pokročilé cukrovce, po chemoterapii či po mrtvici. Příčin neuropatické bolesti je ale daleko více a při zájmu pacienta o účast ve studii pracovníci NK FN rádi poradí, zda se může do projektu zapojit, či jak dále postupovat. „V náboru dobrovolníků, bohužel, narážíme na určitý ostych pacientů před psychoterapií. Je to důsledek minulých dob, kdy byla péče o duševní zdraví vnímána jako stigma a návštěva psychoterapeuta jako tabu a ostuda. Navíc psychoterapie vyžaduje aktivní účast pacienta při léčbě, což je pro řadu lidí opět překážkou,“ říká doktor Kec.

Velkou skupinou dobrovolníků jsou podle jeho slov pacienti s tzv. diabetickou neuropatií, onemocněním nervů, které se často rozvíjí jako komplikace cukrovky. Před pěti lety bylo v ČR více než 800 tisíc diabetiků a předpokládá se, že až u poloviny se do patnácti let rozvine i neuropatie. Bolestivá forma se pak vyskytuje u třetiny až dvou třetin pacientů s neuropatií. Počet pacientů s cukrovkou však rok od roku roste, což souvisí jednak se stárnutím naší populace, ale i naším životním stylem.

Zlepšení u třetiny nemocných

Velikost zkoumaných skupin v projektu závisí na zvolené psychoterapeutické škole či směru. „Největší zkušenosti v léčbě bolesti a nespavosti je u kognitivně behaviorální terapie. Zde se pacienti zúčastňovali nejčastěji dvouhodinových setkání, která se odehrávala dvakrát týdně až jednou za dva týdny. Minimum byla čtyři setkání, ale většina v zahraničí publikovaných protokolů pracovala s modelem osmi dvouhodinových setkání, jež proběhla během dvou měsíců. V našem projektu budou pacienti pozváni na dvouhodinová setkání, probíhající jednou za dva týdny. Skupiny budou po sedmi až dvanácti pacientech. Sezení povede zkušený psychoterapeut s dokončeným psychoterapeutickým výcvikem a odbornou způsobilostí, k ruce mu bude vždy jeden pomocník se způsobilostí koterapeuta.

Doufáme, že dosáhneme obdobných výsledků jako v zahraničí. Některé studie uváděly současné zlepšení nespavosti a bolesti o 10 až 20 %, jiné dokonce až kompletní vyléčení nespavosti u více než třetiny pacientů, vždy samozřejmě závisí na zvoleném sledovaném parametru. Je ale potřeba podotknout, že výsledky byly u jednotlivých studií různé, a to jak podle skladby pacientů, tak i zvoleného modelu,“ pokračuje David Kec.

Každý pacient je neurologicky vyšetřen, což podle slov doktora Kece souvisí právě s potřebou ověřit, že pacient

splňuje vstupní náležitosti pro zařazení, tj. právě onu neuropatickou bolest a nespavost. Zároveň je tak zhodnocena i tíže těchto onemocnění. Řešitelé také potřebují vědět, zda pacient netrpí současně nějakou jinou nemocí, která by zařazení do projektu bránila. Ze všech vyšetření uskutečněných během celého projektu získává pacient od lékaře zprávu o zjištěném klinickém stavu.

Účastníci si pomáhají

Jak vše probíhá v praxi? „Nemocný prožívající bolest může být více úzkostný či agitovaný. Koneckonců, všichni víme, že když nás něco bolí, nemáme dobrou náladu. Ale v rámci skupinové psychoterapie si jednotliví účastníci pod vedením terapeuta spíše pomáhají, a to ať sdílením prožitků, či právě vzájemnou pomocí v rámci nacvičovaných technik nebo sdělením svých zkušeností a postřehů. Na setkáních se tedy nespí. Ani nacvičované techniky na sezeních by neměly vést přímo ke spánku. A jestli se ovlivňují spánek a bolest? To ano, a velmi – když nás něco bolí, hůře se nám spí a naopak – když jsme nevyspalí, bolí nás to o to více,“ doplňuje doktor Kec.

Ve světě již bylo podobných studií realizováno několik. „Naše práce se ale liší tím, že máme velmi pečlivě vybranou skupinu pacientů trpících konkrétním onemocněním a že se zaměřujeme na současnou léčbu bolesti i nespavosti. Velkou výhodou projektu je zapojení našeho spánkového centra, kdy změnu kvality i kvantity spánku můžeme velmi pečlivě vyšetřit pomocí speciálního celonočního vyšetření – tzv. polysomnografie. Díky tomu můžeme zhodnotit kvalitu spánku před psychoterapií a po ní, nejsme tedy odkázáni pouze na dotazníky. Tento fakt řadí naši studii ve světě mezi výjimečné. Navíc v České republice je povědomí o využití psychoterapie u organických onemocnění poměrně malé,“ říká doktor Kec.

Rozšíření povědomí a odbourání ostychu

S přípravou studie brněnští výzkumníci začali letos v květnu, nyní je v plném proudu nábor a od ledna 2018 by rádi otevřeli první psychoterapeutickou skupinu, která se bude scházet každé dva týdny. „U první skupiny očekáváme sezení do konce března, pak bude následovat výstupní vyšetření a vyhodnocování dat. Dle zájmu pacientů můžeme paralelně doplnit další skupinu. Nyní je těžké předjímat výsledky projektu, jenž teprve začíná, proto nemohu odpovědět, zda se psychoterapie stane standardní a široce používanou metodou v léčbě nespavosti při bolesti. Ale věřím, že minimálně přispějeme k rozšíření povědomí o léčebných možnostech psychoterapie mezi pacienty i našimi kolegy a alespoň částečně odbouráme ostych a nedůvěru při využívaní psychoterapie v běžné komplexní léčbě.

Ohodnoťte tento článek!