Výsledky studie LUX-Lung 8

Srovnávací studie u pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem plic poukázala na převahu afatinibu nad erlotinibem v parametru celkového přežití.

Studie, která proběhla ve 23 zemích, zahrnovala 795 pacientů léčených v první linii chemoterapií. Jde o první prospektivní studii, která porovnávala dva tyrosikinázové inhibitory u dlaždicobuněčného karcinomu.
Afatinib ve studii dokázal výrazně oddálit rozvoj plicního karcinomu (primární cíl) a zmírnit další související příznaky, jako je kašel (43,4 % /af/ oproti 35,2 % /er/) či dušnost (51,3 % /af/ oproti 44,1 % /er/). Celková kvalita života ve srovnání s erlotinibem se zlepšila (35,7 % /af/ oproti 28,3 % /er/). Celková míra nežádoucích účinků (? stupeň 3) byla u obou terapií podobná, rozdíly byly zaznamenány ve výskytu konkrétních vedlejších účinků. Léčba afatinibem výrazně snížila riziko úmrtí o 19 %, přičemž me dián prodlouženého přežití pacientů byl 7,9 měsíců ve srovnání s 6,8 měsíci u erlotinibu. Více pacientů léčených afatinibem přežívalo po 1 roce ve srovnání s pacienty léčenými erlotinibem (36,4 % oproti 28,2 %). Studie byla prezentována na letošním setkání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) v Chicagu. Kompletní výsledky budou součástí globální žádosti o registraci afatinibu. Ten zatím není schválen pro pacienty s dlaždicobuněčným karcinomem.
Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je nejčastějším typem bronchogenního karcinomu a představuje 85 % všech případů onemocnění. Dlaždicobuněčný neboli skvamózní karcinom, (SCC) představuje asi 30 % případů NSCLC. Léčebné možnosti jsou omezené, skvamozní karcinom má navíc nepříznivou prognózu – méně než 5 % pacientů s pokročilou formou přežívá 5 a více let.

Ohodnoťte tento článek!