Vzácná onemocnění v kostce pokřtěna

Slavnostní křest knihy „Vzácná onemocnění v kostce“ autorského kolektivu vedeného MUDr. Kateřinou Kubáčkovou proběhl 28. února 2014 v Aquaplace Hotel Prague v Čestlicích.

Stalo se tak v rámci semináře České internistické společnosti ČLS JEP „Vzácná onemocnění od dětství do dospělosti aneb úloha interny v diagnostice a léčbě rare diseases“.

Kmotry knihy, jež vyšla v odborné edici Aeskulap vydavatelství Mladá fronta, byli přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol doc. MUDr. Jana Prausová, Ph. D., MBA, a přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ v Brně prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., který je zároveň předsedou výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR. Křtu se dále ze spoluautorů knihy zúčastnil mj. přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., přítomny byly též představitelky České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) Hana Čapková a Kateřina Uhlíková.

Rukověť pro orientaci v členité problematice

První česká monografie na toto téma by měla napomoci především praktickým lékařům a pediatrům v orientaci v této vysoce heterogenní skupině chorob, se kterými ve své praxi přicházejí do styku sporadicky, a přispět tak k rozšíření povědomosti o nich. Publikace se zabývá mj. současným postavením VO v rámci evropské i české legislativy, jejich genetickým podkladem či novorozeneckým screeningem vrozených vad. Stěžejní část textu poskytuje přehled nejčastějších VO včetně jejich základních klinických příznaků, laboratorních i dalších nálezů a terapeutických možností. V závěru knihy se autoři věnují roli pacientských organizací, nechybějí odkazy a kontakty na specializovaná odborná pracoviště, jež se diagnostikou a léčbou příslušných VO zabývají. (Recenzi knihy si můžete přečíst v aktuálním vydání ZaM 5/2014.)

Zleva zástupkyně ČAVO Hana Čapková a Kateřina Uhlíková, šéfredaktorka odborné edice MF Šárka Mašková, MUDr. Kateřina Kubáčková, doc. Jana Prausová, prof. Milan Macek jr., prof. Rostislav Vyzula

Ohodnoťte tento článek!