Vznikla Česká společnost regenerativní medicíny ČLS JEP

Členové nově zvoleného výboru České společnosti regenerativní medicíny (ČSRM) ČLS JEP vybrali pro první volební období za předsedu společnosti MUDr. Zdeňka Kořístka, Ph. D. Lékař z Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava pro naši redakci představil teze a budoucí směřování společnosti.

Co bylo motivací vzniku odborné společnosti?

V posledních 10–15 letech se velmi výrazně rozšířila a prohloubila úroveň poznání buněčné biologie, funkcí různých typů kmenových buněk a jejich působení. Poznatky ze základního výzkumu začaly rychle pronikat do výzkumu klinického a každoročně byly iniciovány desítky klinických studií, které měly a mají za cíl ověřit, do jaké míry lze využít potenciálu buněčné terapie pro zlepšení péče o pacienty. Ve světě začaly být zakládány vědecké instituce a týmy věnující se regenerativní medicíně. Na druhé straně jsou pacienti v naší zemi i jinde konfrontováni s nabídkou různých placených zákroků, zejména v ortopedii a estetické medicíně, při kterých se používají „kmenové buňky“, aniž by byla účinnost a bezpečnost těchto výkonů jakkoli prokázána.
Myšlenka na založení společnosti, která by sloužila jako platforma pro odborníky, kteří to s regenerativní medicínou myslí vážně, je stará asi 2 roky. Velmi intenzivně jsme vnímali, že zmíněné rozpory mohou vést ke zkompromitování tak slibného oboru, kterým regenerativní medicína bezesporu je, a že je potřeba vytvořit odbornou společnost, nejlépe pod záštitou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jako hlavní cíle společnosti jsme si určili shromaž ďovat, rozvíjet a uplatňovat poznatky regenerativní medicíny, usnadňovat jejich využití v péči o zdraví a současně dbát na užívání takových diagnostických, preventivních a léčebných postupů a léčivých přípravků regenerativní medicíny, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy. K tomu neoddělitelně patří úsilí o dodržování etických zásad ve všech oblastech regenerativní medicíny, od základního, preklinického a klinického výzkumu až k léčebnému užití produktů a postupů regenerativní medicíny. Naší ambicí rovněž je zastupovat obor regenerativní medicíny při komunikaci se státními orgány, Českou lékařskou komorou a souvisejícími profesními organizacemi, zdravotními pojišťovnami a dalšími odbornými lékařskými společnostmi ČSL JEP. Během krátké doby se podařilo pro myšlenku vytvoření odborné společnosti získat řadu kolegů a kolegyň z různých oborů a z výzkumu – i mimo medicínu – a obhájit naše cíle a teze před předsednictvem ČLS JEP.

Jaké oblasti regenerativní medicíny budou pod odbornou společnost spadat?

Regenerativní medicína není definována orgánovými nebo funkčními systémy, ale způsobem léčby. To znamená, že jde napříč téměř všemi obory medicíny a její metody a postupy jsou potenciálně uplatnitelné ve většině medicínských oborů. Z pohledu medicínského i legislativního jde o dvě základní oblasti. První oblastí je používání minimálně manipulovaných tkání a buněk, druhou oblastí jsou přípravky tzv. moderní terapie. Do oblasti přípravků moderní terapie spadá používání selektovaných, různě upravených, kultivovaných a jinak ovlivněných buněk, případně v kombinaci s různými materiály, kdy hovoříme o tkáňovém inženýrství. Budeme usilovat o to, aby obě tyto oblasti spadaly do působnosti naší společnosti, pokud jsou používány pro obnovu struktury nebo funkce tkání, orgánů či systémů. Na druhé straně nemáme ambice ovlivňovat využívání manipulovaných či nemanipulovaných buněk například v onkologii či hematologii, protože tyto indikace s regenerativní medicínou buď nesouvisí vůbec, nebo jen okrajově.

Stanovila si odborná společnost jako jeden z úkolů tvorbu standardů v této oblasti? A o co dalšího bude ČSRM usilovat?

Do budoucna se o vytváření různých léčebných standardů regenerativní medicíny hodláme samozřejmě plnou vahou zasadit. Jako svůj nejbližší úkol v tuto chvíli vnímáme prosazování principů medicíny založené na důkazech a etických zásad biomedicínského výzkumu, a to ve všech oblastech regenerativní medicíny, ať už se to týká výzkumu nebo klinické praxe. Proto hodláme zapojit do naší činnosti také odborníky z oblasti lékařské etiky.
Také jistě budete souhlasit s naším názorem, že nelze dále akceptovat situaci, kdy v naší zemi nedostatečně informovaní a do značné míry zmanipulovaní pacienti platí nemalé sumy za neověřené a vědeckou komunitou neuznané postupy, které slibují téměř zázračné léčebné a estetické efekty při použití „kmenových buněk“. Naše společnost chce takové praktiky odhalovat a potlačovat, přičemž bychom rádi úzce spolupracovali se státní správou, konkrétně ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Pevně doufám, že se nám bude rovněž dařit účinně informovat jak nemocné, tak různé zájemce o „omlazení pomocí kmenových buněk“, aby podobným nabídkám nepodléhali. Na druhé straně chceme podporovat postupy a metody, které jsou již ověřené v klinických studiích. Bohužel je evidentní, že pro řadu postupů regenerativní medicíny nebudou k dispozici rozsáhlé multicentrické studie na stovkách pacientů. Proto se budeme snažit získat do svých řad erudované odborníky, kteří budou schopní a ochotní dosažené výsledky racionálně posoudit a okomentovat, argumentace na poli regenerativní medicíny nebývá obvykle jednoduchá.

Chtějí se zástupci ČSRM podílet na změně dotčené legislativy?

Legislativa je v této oblasti na dobré úrovni, přesto existuje řada sporných či nedomyšlených ustanovení, která v některých případech dokonce nejsou v souladu s doporučeními Evropské unie. Je také téměř jisté, že legislativa bude postupně muset zohlednit nové postupy a objevy využitelné v oblasti regenerativní medicíny. Budeme aktivně sbírat podněty od našich členů a po pečlivém posouzení a debatě s právníky hodláme prosazovat takové legislativní změny, které budeme považovat za účelné, potřebné a pro pacienty přínosné.

Česká společnost regenerativní medicíny ČLS JEP (ČSRM) • založena v červnu 2015 • jejím předsedou je MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph. D. • členy výboru společnosti jsou prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., MUDr. Petr Vališ, Ph. D., MUDr. Václav Procházka, Ph. D., a doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!