Zajímavé www stránky – laboratorní diagnostika

Laboratorní diagnostika zažívá v posledních letech dynamický rozvoj a někdy je složité se v aktuálním spektru laboratorních metod orientovat. Navíc se stále větší důraz klade i na kvalitu poskytované laboratorní péče. Následující webové portály nám představí současné trendy v laboratorní medicíně.

Lab Tests Online cz

Tento velmi zdařilý webový projekt je určen především laikům a pacientům, kterým poskytuje dodatečné informace k výsledkům laboratorních testů. Slouží ovšem i zdravotnickým pracovníkům pro rychlou a aktuální orientaci v novinkách laboratorní medicíny. Portál nabízí popis jednotlivých onemocnění, příznaků a symptomů, seznam testů, které slouží k diagnostice a monitorování léčby, uvádí možnosti prevence, časné detekce a terapie. Informace napomohou i porozumění významu screeningu v různých obdobích života, od těhotenství přes novorozenecký věk až ke screeningu u dospělých osob. Veškeré překlady jsou přizpůsobeny podmínkám a souvislostem v České republice.

Tento projekt původně vznikl v roce 2001 v USA jako program pro pacienty, aby lépe pochopili a orientovali se v laboratorních vyšetřeních nejen při nemoci, ale též u preventivních programů. Web byl původně vytvořen Americkou asociací klinické chemie (AACC) a velmi rychle expandoval do celého světa. Od svého vzniku pomohl milionům uživatelů na celém světě dozvědět se více o laboratorním vyšetření a svém zdraví. V současné době je Lab Tests Online překládán, rozšiřován a lokalizován v jednotlivých zemích světa národními odbornými společnostmi pro laboratorní medicínu ve spolupráci s profesními asociacemi. Existuje v několika národních verzích (USA, Velká Británie, Austrálie) a jazykových mutacích – němčina, italština, španělština, polština, maďarština, řečtina, francouzština a portugalština, z mimoevropských států jsou již aktivní stránky čínské. V roce 2005 bylo umožněno připojit se k tomuto programu jednotlivým zemím EU.

Česká republika do něj vstoupila v roce 2007, kdy byla podepsána licenční smlouva o vzájemné spolupráci mezi Českou společností klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB), Evropskou asociací výrobců diagnostik in vitro (EDMA) a Českou asociací výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro (CZEDMA) o vytvoření české verze Lab Tests Online. Odborné texty byly přeloženy předními českými odborníky z oblasti laboratorní medicíny, kteří je aktualizovali a upravili pro naše podmínky v souladu s doporučeními dalších odborných společností, odbornou úroveň nadále garantuje ČSKB.

Český institut pro akreditaci, o. p. s.

Laboratoře jsou dnes již rutinně pod dohledem přísných certifikačních společností, které sledují kvalitu poskytovaných služeb. Jednou z akreditačních autorit je i obecně prospěšná společnost Český institut pro akreditaci (ČIA), jakožto národní akreditační orgán založený vládou České republiky. Své služby ve všech oblastech akreditace poskytuje v souladu s platnými právními předpisy státním i privátním subjektům.

Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikovaného v „Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci“. V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů ČIA provádí nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti (akreditaci) mimo jiné pro zdravotnické laboratoře dle normy ČSN EN ISO 15189:2007. Členství v mezinárodních organizacích (EA, ILAC, IAF) a podpis mezinárodních multilaterálních dohod EA na úrovni evropské (EA) i celosvětové (ILAC, IAF) o vzájemném uznávání výsledků akreditací dává záruky profesionální úrovně práce a přístupu ze strany ČIA.

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation je renomovaná britská instituce sledující správnou laboratorní praxi a zajištění kvality při screeningu v prvním trimestru těhotenství. Instituce s podporou mezinárodní skupiny odborníků připravila i vzdělávací program pro zdravotníky a zajišťuje také certifikaci pracovišť na základě hodnocení kvality poskytované péče v různých aspektech fetální medicíny. Za posledních 17 let podpořila výzkum a vzdělávací trénink v rámci různých projektů více než 15 miliony liber.

Ohodnoťte tento článek!