Závěry studie PALOMA 3

Studie PALOMA 3 srovnávala efekt palbociclibu a fulvestrantu na dobu přežití bez progrese choroby (PFS) u žen s hormonálně dependentním pokročilým karcinomem prsu, který metastazoval navzdory předchozí endokrinologické terapii.

Vědecký výzkum v oblasti protinádorové terapie je soustředěn na cyklin-dependentní kinázy (CDK), které hrají důležitou úlohu v procesu buněčného dělení nádorů. Nejzávažnějším problémem v terapii u hormonálně dependentního (HR+) karcinomu prsu je rezistence k hormonální léčbě. Velmi slibně se v této souvislosti jeví zavedení selektivního inhibitoru CDK 4/6 palbociclibu. V červnu 2015 byly na výročním zasedání American Society of Clinical Oncology (ASCO) v Chicagu prezentovány výsledky studie fáze 3 PALOMA, která sledovala účinnost palbociclibu s fulvestrantem u pre- i postmenopauzálních žen s pokročilým karcinomem prsu rezistentním k hormonální léčbě.
Jednalo se o dvojitě zaslepenou studii u pacientek s HR+/HERpokročilým metastazujícím karcinomem prsu, u kterých došlo k progresi nebo relapsu choroby během předchozí hormonální terapie. Ženy byly randomizovány v poměru 2 : 1 pro podávání palbociclibu (125 mg denně podávaných perorálně po dobu 3 týdnů, 1 týden pauza) a fulvestrantu (500 mg každé 4 týdny) nebo placeba společně s fulvestrantem. Pre- a perimenopauzální ženy užívaly současně goserelin k supresi ovariální aktivity. Primárním cílem studie byla doba do progrese choroby (progression free survival, PFS). Sekundárním cílem bylo celkové přežití (overall survival, OS), procento odpovědí, bezpečnost a tolerabilita léku.

Prodloužení PFS

Studie se zúčastnilo celkem 521 pacientek. 347 žen dostávalo kombinaci palbociclib/fulvestrant, 174 ženám byl aplikován pouze fulvestrant s placebem. Oba dva soubory byly shodné v základních charakteristikách: průměrný věk činil 56–57 let, 79 % pacientek bylo v postmenopauze, 60 % mělo viscerální poškození a 79 % bylo senzitivních k předchozí endokrinologické léčbě. Z výsledků vyplynulo, že průměrná délka intervalu bez progrese choroby byla v první skupině palbociclib/fulvestrant 9,2 měsíce, avšak ve skupině placebo/fulvestrant činila pouze 3,8 měsíce (p < 0,000001). Účinnost palbociclibu byla srovnatelná u prei postmenopauzálních žen. Nejčastějším nežádoucím účinkem u skupiny palbociclib/fulvestrant vs. placebo/fulvestrant byla neutropenie (78,8 % vs. 3,5 %), leukopenie (45,5 % vs. 4,1 %) a únava (38,0 % vs. 26,7 %). Výskyt febrilní neutropenie byl v obou skupinách srovnatelný. Z důvodů nežádoucích účinků studii nedokončily 2 % žen z první skupiny a 1,7 % žen ze skupiny placebo/ fulvestrant.
Závěrem bylo konstatováno, že terapie palbociclibem v kombinaci s fulvestrantem prodlužuje délku intervalu bez progrese choroby a tato kombinace léků je považována za slibnou léčebnou modalitu u žen s hormonálně dependentním pokročilým karcinomem prsu, který progredoval i během předchozí endokrinologické léčby.

Ohodnoťte tento článek!