Zdravotnické profese je třeba zatraktivnit

O nelékařských zdravotnických povoláních a o chystané legislativní úpravě hovoříme s ředitelkou odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR a hlavní sestrou České republiky Mgr. Alicí Strnadovou, MBA.

Jedním z vašich úkolů ve funkci nové hlavní sestry bylo dotáhnout do úspěšného konce změny ve vzdělávání sester. Mohla byste nám říct, jaká je aktuální situace v této oblasti?

Před rokem, když jsem nastoupila na pozici hlavní sestry a ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání po své předchůdkyni, byl již připraven návrh nového zákona, který měl nahradit dosavadní zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon, který navrhoval změny v kvalifikačním a dalším celoživotním profesním vzdělávání a dále ve výkonu nelékařských zdravotnických pracovníků, se v květnu 2015 rozeslal do vnitřního připomínkového řízení, ke kterému ministerstvo obdrželo velké množství připomínek (přes tisíc). Vzhledem ke skutečnosti, že tyto změny nebyly všemi dotčenými subjekty vnímány pozitivně a nebylo dosáhnuto většinové shody, která by zajistila hladší průběh dalšího legislativního procesu a schvalování zákona, rozhodlo ministerstvo, vzhledem k akutní potřebě stabilizovat personální situaci ve zdravotnictví, provést prozatím dílčí novelu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, jejímž cílem je zkvalitnění stávajícího systému vzdělávání zdravotnických asistentů, všeobecných sester a dětských sester. Změna ve vzdělávání je dílčí změnou, která by alespoň v počátku napomohla k naplnění trhu práce absolventy tím, že se vzdělávání zkrátí a vymezí se jasně rozsah činností, které bude daný zdravotnický pracovník vykonávat samostatně. V současné době je návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., v legislativní radě vlády před schválením vládou.

Některá zdravotnická zařízení si stěžují na nedostatek sester. Jaké jsou podle vás příčiny?

Příčin je samozřejmě mnoho a nelze je zestručnit. Je nutné zabývat se demografickými hledisky, finančními a pracovními podmínkami či přetížeností, neboť počty ošetřovatelského personálu ve službách klesají. Všeobecné sestry nemají k ruce pomocný zdravotnický personál, který by zajistil tu nejzákladnější ošetřovatelskou péči. Přesčasové hodiny, nedodržování zákoníku práce… Samozřejmě velkou roli hraje nedostatečné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků. Vykonávat zdravotnické povolání je velice náročné a namáhavé. Znamená to náročné pracovní podmínky – nepřetržitý provoz s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, služby o víkendech a svátcích, daleko větší fyzickou, psychickou zátěž s větší odpovědností než u jiných profesí a další rizika, jako je například možnost infekce.

Jak bude ministerstvo zdravotnictví nedostatek sester řešit? Dá se očekávat, že budeme chybějící ošetřovatelský personál doplňovat ze zahraničí?

Je nutné zatraktivnit zdravotnické profese. Jak už jsem zmiňovala, vykonávat zdravotnické povolání je náročné, tak by alespoň finančně mělo být atraktivní. Ministerstvo zdravotnictví usiluje o vyšší platové ohodnocení zdravotnických pracovníků, které by nalákalo nové pracovníky a motivovalo ty stávající zůstat ve zdravotnictví nebo se do něj vrátit. Taktéž je nutné zkvalitnit stávající systém vzdělávání zdravotnických pracovníků. Návrh novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních je nyní posuzován legislativní radou vlády. Věřím, že bude ve vládě velmi rychle projednán a že se dostane do konce června do poslanecké sněmovny. Plánovaná změna vzdělávání, která má rychleji přivést zdravotnické pracovníky, absolventy do praxe, bude mít efekt, ale první uchazeči o studium se začnou vzdělávat od září 2017. Dalším možným řešením je cílený nábor všeobecných sester z ciziny a jejich příprava na výkon povolání všeobecná sestra v České republice.

Spolupracujete s ministerstvem školství na tom, aby se zvýšila úroveň výuky a absolventů středních zdravotnických škol? A jak zvýšit počet těchto absolventů?

Ano, s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsem v úzkém kontaktu, především s kolegy z odboru středního a vyššího odborného vzdělávání. Ale zmínila bych, že jednáme i se zástupci Asociace středních a vyšších zdravotnických škol. Domnívám se, že spoluprací se všemi dotčenými subjekty, kterých se bude změna týkat, můžeme dosáhnout očekávaných pozitivních změn. Také bych zmínila, že v rámci dalších legislativních a nelegislativních prací, které nás čekají v souvislosti s návrhem novely zákona č. 96/2004 Sb., aktuálně připravujeme metodický pokyn pro ředitele vyšších zdravotnických škol, pravidla pro přijímání žáků do vyšších ročníků, dále jsme domluveni a budeme upravovat rámcový vzdělávací program oboru praktická sestra tak, aby se zvýšila úroveň výuky a zlepšila se připravenost absolventů pro praxi. Ohledně zvýšení počtu absolventů, který by byl jistě žádoucí, musím odkázat na svoji předchozí odpověď ve věci nedostatku sester. Je třeba se zabývat příčinami, proč sestry odcházejí pracovat mimo obor, jaká je prestiž povolání sestry, společenským ohodnocením, pracovními a finančními podmínkami, abychom obor zatraktivnili i pro možné zájemce o studium.

Ohodnoťte tento článek!