Zevnějšek sestry kontra předpisyzakryly

Pracuji jako sestra na JIP. Hlavní sestra provedla u nás na oddělení rutinní kontrolu dokumentace, ta proběhla bez závad. Poté mi bylo sděleno mou nadřízenou, staniční sestrou, že hlavní sestře se nelíbí můj vzhled, že takhle si sestru na JIP nepředstavuje, že mám na krku moc řetízků (mám 4 kusy a ona si představuje maximálně 1 kus). Odkázala mě na vyhlášku 306. Vím, že nesmíme mít umělé nehty, jen přírodní, nalakované pouze decentním lakem, nesmíme mít prstýnky, náramky, hodinky. Musíme mít sepnuté vlasy, předepsanou vyfasovanou uniformu a určenou obuv. O počtu řetízků na krku nic nevím. Jednání nadřízené mi přijde jako šikana a uráží mě. Prosím o radu jak postupovat.

Odpovídá JUDr. Pavel Zajíc:

Vzhled (úprava zevnějšku) sestry působící na jednotce intenzivní péče v nemocnici by se měly řídit jednak právními předpisy, dále případnými vnitřními předpisy zaměstnavatele a konečně také vlastním úsudkem samotné sestry.

Právním předpisem, který tuto oblast upravuje, je především zákon o ochraně veřejného zdraví, jenž upřesňuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Konkrétně ustanovení § 17 tohoto zákona stanovuje, že osoba poskytující péči je povinna respektovat hygienické požadavky pro příjem fyzických osob do péče poskytovatele zdravotnických služeb a pro jejich ošetřování, upravené prováděcím právním předpisem.

Co říká vyhláška

Podrobněji tuto oblast upravuje prováděcí předpis, kterým je vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Tato vyhláška ve své příloze 3 mimo jiné stanovuje, že zdravotničtí pracovníci musejí nosit čisté osobní ochranné pracovní prostředky, vyčleněné pouze pro vlastní oddělení.

Na pracovištích, kde je prováděna chirurgická nebo hygienická dezinfekce rukou, nesmějí zdravotničtí pracovníci nosit na rukou žádné šperky. Zdravotničtí pracovníci v operačních provozech nesmějí nosit na rukou hodinky. Úprava nehtů nesmí ohrožovat zdraví pacienta, zejména s ohledem na možné šíření nemocničních nákaz, a nesmí bránit poskytování zdravotní péče v plném rozsahu. Přirozené nehty musejí být upravené, krátké a čisté.

Dále tento prováděcí předpis stanovuje, že pro operační výkony musí zdravotničtí pracovníci používat sterilní ochranný oděv a sterilní rukavice, masku, čepici (ochranná ústní rouška a čepice musejí být používány tak, aby vlasy, vousy, bradu, nos a ústa). Na operačních sálech nesmějí být používány a volně ukládány šperky, hodinky a jiné osobní předměty, mobilní telefony lze používat ve vyhrazených prostorách operačních sálů.

Dress code platí i ve zdravotnictví

Není vyloučeno, a v praxi se to také často děje, aby zaměstnavatel sám svým vnitřním předpisem upravil a upřesnil pravidla oblékání na pracovišti, tedy stanovil tzv. dress code.

Je na každém zaměstnanci ve zdravotnictví, včetně sestry na JIP, aby výše uvedeným právním předpisům a vnitřním předpisům zaměstnavatele přizpůsobil svůj zevnějšek. V případě, že Váš zevnějšek (řetízky, šperky, hodinky, náramky apod.) neodpovídá požadavkům definovaným právními předpisy a vnitřním předpisem zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo požadovat, abyste ho upravila do podoby odpovídající právním předpisům. V takovém případě se ze strany zaměstnavatele nebude jednat o šikanu.

Ohodnoťte tento článek!