Zkušenosti s homeopatickou léčbou u dětí s autismem

Předností homeopatické léčby je její šetrnost, bezpečnost a absence nežádoucích účinků. Homeopatika proto nacházejí uplatnění mimo jiné tam, kde jsou konvenční farmakoterapeutické léčebné postupy kontraindikované, rizikové či málo účinné. V předchozích číslech časopisu jsme vás informovali o možnostech využití homeopatické léčby v geriatrii a onkologii, tentokrát se zaměříme na oblast pedopsychiatrie, konkrétně na zkušenosti s homeopatií u dětí s autismem.

Následující text vychází z přednášek, které zazněly na konferencích Mezinárodní školy klinické homeopatie (CEDH) v Praze (Autismus u dětí: co mohou udělat homeopatičtí lékaři, Dr. Houda Arjounová, Tunis, 2015) a v Beverly Hills, USA (Využití klinické homeopatie u poruch autistického spektra, Dr. Robert C. Dumont, USA, 2014).

Co je autismus

Autismus je neurovývojové onemocnění s prevalencí 1–2/1000 obyvatel, charakterizované poruchou sociální interakce, verbální a neverbální komunikace a opakujícími se, nutkavými vzorci chování. V roce 2013 byl v rámci DSM-5 autismus zahrnut pod společný pojem označovaný jako poruchy autistického spektra (PAS). Děti s PAS trpí často komorbiditami, jako je epilepsie, poruchy spánku či gastrointestinální abnormality.
Autismus, jehož příčina zůstává neobjasněna, má závažné důsledky pro pacienta, jeho rodinu i zdravotnický systém. Hlavním cílem při léčbě autistických dětí je snížit zátěž spojenou s touto poruchou, rodinný stres, zvýšit kvalitu života dětí a jejich funkční nezávislost. Léčba je obvykle šitá na míru potřebám dítěte a zahrnuje dlouhodobé programy speciálního vzdělávání a behavio rání terapie. Z farmak se podpůrně využívají psychofarmaka – antikonvulziva, antidepresiva, stimulancia a antipsychotika. Tyto léky však mohou mít negativní vedlejší účinky a navíc nedovedou zmírnit hlavní symptomy autismu – sociální a komunikační postižení. Vývoj nových terapeutik bude závislý na objasnění biologické podstaty onemocnění.

Homeopatie redukuje symptomy

Homeopatie může mít pozitivní efekt na kognitivní, motorické i behaviorální projevy autistických pacientů, jak uvedl dr. Dumont ve své přednášce. Efekt homeopatické léčby je přitom tím lepší, čím dříve je tato terapie nasazena a čím déle je podávána. Dr. Dumont odkázal na předchozí publikované práce na toto téma, zejména výsledky 9letého sledování 123 dětí s autismem léčených homeopatickými léky ve Spandan Holistic Multidisciplinary Institute v období 1998–2009 (Bravalia P, Homeopatic Links Spring 2011). V této studii došlo během prvního čtvrtroku k 34% a v půlroce k 60% zlepšení sledovaných symptomů (senzorické a kinetické poruchy, poruchy nálady a další).
Přednášející dále poukázal na možné patofyziologické souvislosti, které mohou stát v pozadí autistické poruchy a podílet se na jejím rozvoji. Roli v patogenezi by vedle genetické dispozice a imunitní dysfunkce mohly hrát faktory, jako je střevní dysfunkce a dysbióza, potravinové alergie/ intolerance, oxidační stres, mitochondriální dysfunkce, chronický zánět, nedostatek některých mikronutrientů, hypovitaminózy, zátěž těžkými kovy apod.

Kazuistika

Přednášející dále prezentoval kazuistiku, na níž demonstroval efekt homeopatické léčby. Dvouletý pacient byl přiveden do ordinace s chronickou zácpou střídající se s průjmy, bolestivou plynatostí a behaviorálními poruchami. U chlapce byla zjištěna regrese psychomotorického vývoje, která se projevovala zejména v řeči a přijímání jídla, trpěl záchvaty hněvu spojenými s kousáním a mlácením hlavou do zdi. Přítomny byly separační úzkost, senzorický deficit, poruchy spánku, sociální stažení – chlapec si hrál sám. Vzhledem k tomu, že matka udávala začátek gastrointestinálních obtíží při přechodu na umělou výživu, pacient byl převeden na bezlepkovou výživu a byla přidána probiotika. Při další návštěvě je bez průjmu, klidnější, lepší oční kontakt. Přetrvávají však záchvaty hněvu a zhoršení spánku. Předepsána homeopatika: Thuja 12 CH, Pulsatilla 30 CH, Chamomilla 30 CH, vždy 2x denně.
Při další návštěvě udává matka méně záchvatů, chlapec je klidnější, lépe spí, není tolik závislý, udržuje delší oční kontakt a usmívá se. Přetrvávají však problémy s plynatostí a nestrávené zbytky jídla ve stolici. Předepsán Mercurius sollubilis 30 CH a Plumbum metallicum 30 CH 1x denně. Při další kontrole udávána lepší komunikace, záchvaty vzteku vymizely, dítě si hraje s rodiči, je méně „ve svém vlastním světě“, dobře spí. Medikace upravena – Chamomilla jen v případě záchvatů, Pulsatilla 1x týdně.
Další kontrola – nutnost přidání Zincum metallicum 30 CH na noc pro syndrom neklidných nohou. Chlapec si ale začíná hrát s ostatními dětmi, spánek se opět zlepšil, gastrointestinální potíže se dočasně zhoršily po opětovném přidání lepku a sóji do stravy. Při příští návštěvě předepsáno Arsenicum album 30 CH pro případ opakovaných poruch spánku, nasazen též flukonazol. Při další kontrole zaznamenáno všeobecné zlepšení potíží, oční kontakt, zlepšení sociální interakce, zmírnění obsedantně-kompulzivní poruchy chování, dítě je bez záchvatů, dobře spí, komunikuje.

Terénní i symptomatické léky

Zkušenosti s homeopatickou léčbou u autistických pacientů prezentovala na konferenci CEDH také dr. Houda Arjounová. Ve studii s 80 dětskými pacienty (21 % dívky, 79 % chlapci) sledovaly autorky efekt homeopatické léčby podávané 2–3x denně (symptomatická) a 1x týdně (terénní) na symptomy spojené s autismem. Současně s homeopatickou léčbou podstupovali pacienti také psychoterapii, pracovní terapii a řečovou terapii. Z terénních homeopatických léků užívali individuálně širokou škálu léků – Medorrhinum (100 %), Silica (91 %), Lycopodium (57 %), Calcarea carbonica (51 %), dále Sulfur, Thuja či Natrum muriaticum. Ze symptomatických léků dostávali Kalium bromatum (83 %) Tarantula (76 %), Hyoscyamus niger (56 %), Mercurius solubilis (53 %), Causticum (55 %) Ignatia (56 %), Stramonium (27 %) a další léky.
Výsledky studie ukázaly: redukci agitace (z 98 % na 6 %), navázání očního kontaktu (ze 14 % na 96 %), verbální odpovědi (z 15 % na 90 %), zlepšení řeči (z 32 % na 94 %), stereotypní pohyby (z 81 % na 6 %), snížení agresivity (ze 70 % na 1 %) zlepšení poruch spánku (ze 79 % na 6 %) a redukci exhibicionistických projevů (ze 78 % na 3 %).
Jak shrnula dr. Arjounová, terapie autismu by měla být včasná, dlouhodobá a multidiciplinární. Homeopatická léčba může účinně doplnit další léčebné intervence, jako je psychoterapie, řečová a pracovní terapie, behaviorální terapie, a vhodným individuálním přístupem lze zlepšit široké spektrum obtíží spojených s poruchami autistického spektra.

Zkušenosti s homeopatickou léčbou u dětí s autismem
Ohodnoťte tento článek!
4 (80%) 2 hlas/ů