Změny plateb zdravotního pojištění pro příští rok

Od 1. 1. 2015 se mění nejen průměrná, ale i minimální mzda. Změny výše plateb se tak v příštím roce dotknou nejen osob samostatně výdělečně činných, ale i osob bez zdanitelných příjmů a změny budou mít vliv i na platby za zaměstnance.

ZaM o tom informoval mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý.
Od průměrné mzdy se odvíjí minimální pojistné osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), z minimální mzdy se počítá pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců. K 1. lednu 2015 se tedy nemění jen platby pojistného státem.
Od 1. ledna 2015 musí na zálohách odvádět částku 1797 Kč podnikatelé, kteří jsou povinni dodržet minimální vyměřovací základ, ať už platí podle svého loňského přehledu OSVČ měsíčně částku minimálních záloh ve výši 1752 Kč nebo svoji vypočtenou zálohu nižší než 1797 Kč. Jak mluvčí Tichý připomněl, pro OSVČ je vyměřovacím základem 50 % příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení, ale minimálním ročním vyměřovacím základem je dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Ta je pro rok 2015 stanovena ve výši 26 611 Kč, takže minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ je 13 306 Kč a minimální záloha na pojistné 1797 Kč. „Minimální vyměřovací základ se nevztahuje například na OSVČ, za které je plátcem pojistného i stát, nebo na ty, za které je současně v zaměstnání odváděno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,“ uvedl Oldřich Tichý.

Zvýšení základu OBZP

Zbystřit by podle něj nyní měli i všichni pojištěnci evidovaní jako osoby bez zdanitelných příjmů. Zvýšení minimální mzdy totiž znamená zvýšení jejich vyměřovacího základu, a tedy i vypočteného pojistného. Minimální mzda byla od 1. 8. 2013 stanovena na 8 500 Kč, ale od 1. 1. 2015 stoupá na 9 200 Kč. Pojistné z ní vypočtené (13,5 %) je tedy 1242 Kč namísto dosavadních 1148 Kč měsíčně.
U zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů, se projeví zvýšení minimální mzdy z dosavadních 8 500 Kč na 9 200 Kč zejména při provádění doplatků do minima u zaměstnanců, u nichž je vyměřovací základ nižší než minimální mzda (a nejedná se o zaměstnance, u nichž minimální vyměřovací základ není stanoven). „Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn jeho příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, s tím, že minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda,“ připomněl mluvčí.

Nová platba už od ledna

Jak dále VZP upozorňuje, od 1. ledna 2015 jsou v zákoně o pojistném na veřejné zdravotní pojištění zrušena ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu pro OSVČ a zaměstnance. Znamená to nadále platit pojistné v plné vypočtené výší, bez horního stropu.
Platby v nové výši musí být zaplaceny poprvé už za měsíc leden 2015. OSVČ a OBZP platí pojistné do 8. dne následujícího měsíce, ale 8. února je v neděli, což znamená, že zálohu na pojistné za leden je třeba uhradit do 9. února 2015. Pojistné za zaměstnance se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Mluvčí Tichý zdůrazňuje, že za den platby pojistného se ve všech případech považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny.
VZP bude v rámci centralizace bankovních účtů postupně převádět veškerý platební styk na účty vedené u Komerční banky, proto je podle Tichého začátek roku i vhodným časem pro změnu bankovního účtu na platebním příkazu.

Ohodnoťte tento článek!