Změny poskytované zdravotní péče

VZP informuje o změnách, které pojištěncům od 1. září 2015 přinesla novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.

• Zavedení pojišťovnou hrazeného očkování proti pneumokokovým infekcím pro osoby starší 65 let. Lidé z této rizikové věkové skupiny tak budou moci spojit bezplatné očkování proti chřipce, na které mají nárok už řadu let, i s bezplatným očkováním proti pneumokokům.
• Zpřesnění úhrady služeb poskytnutých v souvislosti s umělým oplodněním, resp. věkový limit pro mimotělní oplodnění hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V původním znění zákona byla uvedena horní věková hranice „do 39 let“. Jistou nepřesnost tohoto stanovení hranice věku v zákoně řešila VZP v praxi dosud vstřícně tak, že hradila tuto péči ženám do 39 let včetně (tj. do 39 let + 364 dní). S účinností novely zákona od 1. 9. 2015 se hradí zdravotní služby poskytnuté na základě doporučení registrujícího gynekologa v souvislosti s umělým oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace), a to ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení 39. roku věku, ostatním ženám pak ve věku od 22 let do dne dosažení 39. roku věku. Limitem tedy je věk 38 let a 364 dní. Úhrada je možná nadále nejvíce 3x za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše jedno lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, 4x za život.
• Očkování dívek proti rakovině děložního hrdla se nově provádí dvěma dávkami očkovací látky proti papilomavirům, nikoli třemi, jak bylo dosud v zákoně uváděno. Jinak se nic nemění – pojišťovnou hrazeno je očkování a vakcína v provedení nejméně ekonomicky náročném proti lidskému papilomaviru pro dívky, je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Dívky/ženy v jiném věku a chlapci/muži toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nemají.
• Indikace protonové terapie – v příloze č. 1 zmíněného zákona (Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek) je protonová radioterapie uvedena s tím, že jde o zdravotní výkon plně hrazený zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení revizním lékařem. Podmínkou úhrady je, že výkon byl proveden na základě indikace odborníků z některého z komplexních onkologických center. VZP podle těchto zásad protonovou léčbu hradila i před novelou zákona.

Ohodnoťte tento článek!