96 % praktických lékařů má s VZP trvalý smluvní vztah vyjednaný komorou

praktik, pacientka, deprese, smutek

Vedení Sdružení praktických lékařů odmítlo kolegiálně podpořit ostatní lékaře v jejich snaze získat spravedlivou odměnu za práci a zabránit likvidaci svých praxí v souvislosti s ukončením platnosti smluv se zdravotními pojišťovnami.

Někteří praktičtí lékaři možná opravdu mají pocit, že jsou „za vodou“ a že se jich problémy kolegů ambulantních specialistů a ostatních lékařů netýkají. Je pravda, že na rozdíl od všech ostatních segmentů jim úhradová vyhláška č. 475/2012 Sb. zachovává v porovnání s rokem 2012 alespoň nominální výši příjmů. Zcela odlišný přístup k protestním akcím lékařů vyhlášeným Českou lékařskou komorou však pramení z něčeho jiného.

Vychází ze smluvní jistoty, kterou díky snažení České lékařské komory v roce 2006 praktičtí lékaři získali (viz Článek „Trvalý smluvní vztah“). Zatímco 89 % ambulantních specialistů končí smlouvy v roce 2015, tak více než 96 % praktických lékařů má alespoň s VZP uzavřen tzv. „Trvalý smluvní vztah“, tedy smlouvu podle vyhlášky 290/2006 Sb. ministra Ratha ve znění tzv.

„Dohody Kubek – Horák“, uzavřené mezi ČLK a VZP v červenci 2006 poté, co prezident republiky Klaus vetoval komorou prosazenou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která měla trvalé smluvní vztahy uzákonit pro všechny soukromé lékaře.

Říká se, že bližší košile než kabát. Právě skutečnost, že na rozdíl od ambulantních specialistů většina praktických lékařů na základě aktivity ČLK trvalé smlouvy získala, je asi nejlogičtějším vysvětlením toho, že Sdružení praktických lékařů současné protesty organizované komorou nepodpořilo. O to více si vážím všech kolegů, praktických lékařů a lékařek, kteří sobecké stanovisko SPL ignorují a sběrem podpisů pod naši petici kolegiálně podporují své kolegy. Děkujeme!

Praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost mají ve více než 96 % uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb na dobu neurčitou.

S poskytovateli, kterým končí platnost smlouvy v následujících letech (2013 – 2016), budou uzavřeny nové smlouvy s ohledem na zajištění dostupné, kvalitní a bezpečné péče klienty VZP ČR.

Smlouvy s ambulantními specialisty jsou ve více než 88 % případů uzavřeny s platností do 31. 12. 2015.
Ustanovení o roční prolongaci smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb:

„Pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé straně jeden rok před uplynutím této doby, že nemá zájem o pokračování smluvního vztahu podle této Smlouvy, doba účinnosti Smlouvy se prodlužuje o jeden rok.“

VZP ČR předpokládá využití roční prolongační lhůty; případně uplatnění individuálního postupu s jednotlivými poskytovateli.

V průběhu let 2013 a 2014 budou připravena základní, obecná a odborná kritéria pro zajištění vyšší kvality poskytovaných zdravotních služeb a maximální míry bezpečí při současném zefektivnění poskytovaných zdravotních služeb.

Ohodnoťte tento článek!