Aktualizace: Připomínky SAS k návrhu úhradové vyhlášky

dopisy, pero

Připomínky Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (SAS) k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2012 v podobě, jak byla k připomínkám zaslána 29.11.2011.

Doplněno o připomínky sdružení smluvních patologů.

Po prostudování tohoto návrhu Rada SAS vyhlašuje, že nesouhlasí:

1) s tím, že u ambulantních specialistů zůstává stejná základní hodnota bodu, tj. 1,02 Kč,

2) s plánovaným snížením degresivní hodnoty bodu z 0,30 Kč na 0,20 Kč, tj. o 33% – také u ambulantních specialistů,

3) se zpřísněním limitů ambulantním specialistům u všech regulačních parametrů (léky, zdravotnické prostředky, ZÚM, ZÚLP, indukovaná péče),

4) se snížením úhrady komplementárních pracovišť,

5) se snížením hodnoty bodu u screeningových vyšetření např. v případě kolonoskopií při vyhledávání kolorektálního karcinomu,

6) se stagnací hodnoty bodu v odbornosti 901 na 1,08 Kč.

7) s poklesem hodnoty bodu u výkonů 75 347 a 75348 ze 75 na 65 haléřů.

8) s tím, že referenčním obdobím má být rok 2010 a ne rok 2011

9) s poklesem úhrad hemodialýzy

Zdůvodnění:

Ad 1)V příštím roce dojde v rámci navýšení DPH a očekávané inflace ke zvýšení nákladů na provoz zdravotnických zařízení. To se dotkne prakticky všech ordinací ambulantních specialistů nárůstem jejich nákladů až o desítky tisíc Kč ročně.

Stejná meziroční výše bodu se snížením degresivní hodnoty bodu o 30% znamená reálné snížení ceny zhruba až o 10% meziročně. Toto je bezprecedentní pokles i s ohledem na stav ekonomiky a ostatní profese. Je to v rozporu s prohlášením MZ o zachování úhrad na loňské výši.

Navíc: Snížení výdajů na ambulantní péči může znamenat nikoli celkovou úsporu systému, ale paradoxně jeho prodražení. Nedostatečně finančně zajištěná péče ambulantní bude mít přeci za důsledek navýšení počtu hospitalizací.

Naší prioritou v rámci připomínek je navýšení základní ceny bodu, a to minimálně na 1,05 Kč.

Ad 2) Hodnota bodu pod 30 haléřů (a tedy i 0,20 Kč) je méně, než je hodnota vydaného spotřebního materiálu, resp. režijní hodnota přístroje užitého k výkonu.

Ad 3) Limit 100% u všech položek regulací znamená reálně přitvrzení těchto mantinelů o 5% proti roku 2011.

Reálná potřeba léků i v době „měkčích “ regulačních limitů v letech 2009 a 2010 by při důsledném matematickém uplatnění znamenala, že by bylo regulační srážky nuceno zaplatit u některých zdravotních pojišťoven až 70% (za rok 2009), resp. 50% (za rok 2010) ambulantních specialistů. Jistě musí každý uznat, že o takto velkém množství ambulancí nelze zodpovědně říci, že by snad léčily špatně či nehospodárně.

Přitvrzení limitů není jen silným stresujícím faktorem pro lékaře. Je i rizikem pro pacienta, že nebude adekvátně jeho stavu léčen, protože doktor bude nucen na výdajích za léky, zdravotnické prostředky, indukovanou péči, ZÚM a ZÚLP šetřit ještě více, než musel dosud. O této skutečnosti budeme pacienty otevřeně informovat.

Ad 4)Navržené hodnoty pro RTG pracoviště (odb. 809) a patologii považujeme za kriticky nízké, pro mnohé z nich za likvidační.

Z řad našich členů zaznívá kritika, že se může jednat o snahu ekonomicky likvidovat malé privátní subjekty. Za MZ navržených podmínek by totiž mohlo přežít jen pracoviště, které by získalo prostředky odjinud, nežli ze své činnosti.

Vyjádření předsedy sdružení ambulantních patologů tvoří přílohu č. 1 tohoto stanoviska.

Ad 5) Nepovažujeme za logické rozlišovat při vlastně stejných výkonech jejich úhradu jen v souvislosti s indikací, pro kterou jsou provedeny. Kolonoskopii považujeme za technicky velmi náročný výkon, kterého se jistě přímo dotýkají dopady navýšení DPH v roce 2012, takže máme za to, že i zde by mělo dojít k navýšení hodnoty bodu, nikoli stagnaci, či dokonce snížení.

Ad 6) Vzhledem ke konstrukci výkonů v Seznamu výkonů odbornost 901 negeneruje žádný nárůst, přičemž hodnota bodu zde byla v roce 2008 1,10 Kč a od roku 2009 do 2011 je 1,08, a to přes stále narůstající náklady a na rozdíl od jiných odborností, kde byť k mírnému nárůstu od roku 2009 došlo.

Ad 7) Podle informací od zástupců očních lékařů jde o nijak neprojednané a zcela neopodstatněné snížení jednotkové ceny práce.

Ad 8) Neustálé vracení referenčního období o dva roky zpět je jednou ze základních příčin značného zkomplikování vyjednávání o regulacích mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, neboť kvůli němu je třeba věci i dříve již vyjednané (např. před půl rokem) projednávat opakovaně. Uzná-li např. ZP, že ZZ nemohlo při své práci postupovat levněji v roce 2010, neznamená to automatickou úlevu i pro rok 2011, protože pro každé z těchto období platí jiná referenční data. Jde komplikaci, která v dobách, kdy referencím období byla pololetí předchozích let, neexistovala.

ad 9) Stanovisko Asociace dialyzačních středisek tvoří zvláštní přílohu tohoto textu a je posílán jako samostatný materiál.

Závěr

a) Registrujeme, že MZ plánuje navýšit úhrady specificky a jen lůžkovým zařízením. Nesouhlasíme s tím, aby toto bylo činěno vlastně na úkor kvality a rozsahu péče ambulantní, místy – jak je to patrné hlavně u komplementu – dokonce s ohrožením existence soukromých pracovišť.

b) Obáváme se, že ponížením finančních zdrojů pro ambulantní péči přes její omezení a z toho plynoucí častější indikaci péče lůžkové hrozí nebezpečí nežádoucího nárůstu výdajů na zdravotní péči jako celek.

c) Potřebuje-li MZ v rámci plnění dříve daných slibů navýšit úhrady nemocnicím, mělo by žádat o peníze mimo systém zdravotnictví, nikoli je brát ostatním segmentům.

Žádáme MZ, aby v segmentech ambulantní specialisované péče a komplementu přiměřeně navýšilo hodnoty bodu a zreálnilo regulační mantinely, aby ambulantní péče nemusela být zbytečně omezována a nedocházelo k nežádoucímu prodražení celého systému.

Za Radu Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

MUDr. Zorjan Jojko, předseda.


Připomínky Sdružení smluvních patologů

Návrh úhradové vyhlášky představuje bezprecedentní ekonomický útok na smluvní lékaře v komplexu komplementu. Obáváme se, že Návrh byl sestaven osobami bez jakékoli znalosti o chodu komplementu (ceny vstupních materiálů, dopravy platy zaměstnanců, režijní naklady atp.).

Pro laboratoře došlo ke snížení hodnoty bodu v loňském roce ze zhruba 88hal/bod na 70hal, nyní je navrhováno 65hal/bod – pro morfologické diagnostické obory patologie a klinická cytologie je navržen pokles na 52hal (nejedná se nakonec o překlep?), tedy o 46% během dvou let.

Návrh vyhlášky vůbec nepočítá s navýšením provozních nákladů ve smluvních zařízeních o novou DPH ani s možností navýšit mzdy zaměstnanců alespoň tak, jak je populisticky slibováno nemocničnímu personálu.

Úhrady zdravotní péče komplementu dosahují dlouhodobě zhruba 4% celkového rozpočtu na zdravotní péči a přesto právě v tomto segmentu dochází k nevídanému a největší redukci úhrad, které ani nepokrývají ani běžné provozní náklady .

Tento stav povede v laboratořích, které nemají možnost být financovány ze zahraničních nebo nemedicinských zdrojů (např. velké řetězce či bankovní domy) k ekonomickému kolapsu, k propouštění zaměstnanců (na jejich platy nebudou peníze), k odmítání přeslimitních vyšetření.

Nemocniční (hlavně fakultní) laboratoře budou zaplaveny přesunovanými vyšetřeními, které jako nadlimitní budou hrazeny pouze 40 nebo 20ti hal za bod, tedy zcela finančně ztrátovými úhradami a vystaví další segment zdravotní péče (nemocnice) finančním komplikacím. Zpožďování diagnostických závěrů je ten „nejmenší“ důsledek.

Zastaven bude i rozvoj nových metodik, obnova přístrojového vybavení (poklesne schopnost splácet nové přístroje). Výsledkem bude ohrožení kvality diagnostické zdravotní péče o klienty zdravotních pojišťoven, ať jsou vyšetřeni v nemocnici či ve smluvním zařízení, čemuž nerozumíme.

Jediným důvodem navrženého vývoje úhrad se zdá být fakt, že se na úkor segmentu komplementu řeší slibované navýšení mezd v nemocnicích.

Návrh úhradových mechanismů, předložený k připomínkování nás vede k závěru, že se jedná o úmyslný krok směřující k likvidaci laboratorního komplexu, který pracuje v režimu smluvních zdravotnických zařízení. Nelze ani vyloučit úmysl přesunout větší část smluvních zařízení do rukou zahraničních či nemedicinských ekonomicky silných řetězců.

Z těchto důvodů žádáme o revizi Návrhu a o reálné stanovení ceny úhrad laboratorní péče pro smluvní zařízení.

MUDr. Ivan Juliš, CSc.
Předseda
Sdružení Smluvních Patologů
Praha


Ohodnoťte tento článek!