Platforma zdravotních pojištěnců – informace nejen pro pacienty

zamyšlení

V minulých týdnech byly zveřejněny informace, že v rámci tzv. nadstandardů by se mělo připlácet též na volbu operatéra či porodníka. PZP ČR zastává názor, že ani dle schválené novely zákona nebudou tyto příplatky legální.

Pokud bude lékař vyžadovat jakýkoliv poplatek za volbu či za přednostní ošetření, měl by pojištěnec požadovat účet s písemným potvrzením účelu platby, který pak může předložit k posouzení své zdravotní pojišťovně; v naprosté většině případů jsou takové požadavky podvodným jednáním, které může pojišťovna postihnout sankcí a pojištěnec se může domoci navrácení svých peněz.

Pokud by se zákon měl v budoucnu měnit tak, aby příplatky umožňoval, považujeme za nutné chránit postavení nepřiplácejících pojištěnců, kteří odvádějí „pouze“ povinné pojistné a činnost systému tak financují. Již v současnosti nic nebrání špičkovému lékaři, aby si zřídil své vlastní zdravotnické zařízení bez smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami, kde může poskytovat placenou péči „soukromé klientele“ – na což mu daňoví poplatníci nijak nepřispívají.

Pokud by však měl příplatky za přednost přijímat i lékař v nemocnici financované zdroji veřejného zdravotního pojištění, je zapotřebí, aby „přednostní“ pacienti vynahradili ostatním přednostně čerpané zdroje cestou zvýšené spoluúčasti, jejímž příjemcem by nebyl jen lékař či nemocnice, ale též zdravotní pojišťovna. Ta by mohla využít tyto dodatečné zdroje k rozšíření nabídky kvalitní a dostupné péče pro „neprivilegované“ pojištěnce.

Vyřazení některých léků a PZLÚ z úhrad

Novela zákona 48/1997 Sb. s účinností od jara 2012 „paušálně“ vyřazuje z úhrady léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. PZP ČR považuje za potřebné, aby nedošlo k vyloučení z úhrad u těch léků a PZLÚ, které jsou nezbytné pro určité skupiny pacientů.

Takové omezení úhrad by znamenalo u některých pacientů neúnosné náklady na zdravotní péči, které by se ani nezapočítávaly do tzv. limitu. PZP ČR bude proto ve spolupráci s pacientskými sdruženími a odbornými společnostmi usilovat o to, aby ta léčiva a PZLÚ, která splňují podmínku nezbytnosti, v systému úhrad zůstala zachována.

Omezení možnosti volby zdravotní pojišťovny

Aktuální novela zákona 48/1997 Sb. výrazně omezuje možnost volby zdravotní pojišťovny. Nově bude možno zvolit si pojišťovnu pouze jednou za rok k 1. lednu, přičemž žádost o změnu pojišťovny bude muset být podána v prvním pololetí předchozího roku.Tato změna je pro pojištěnce nevýhodná.

Za stávajících podmínek musí občané povinně odvádět pojistné, nemohou však volit do orgánů zdravotních pojišťoven (PZP ČR velmi vítá připravované změny v této věci, avizované Ministerstvem). Nespokojený pojištěnec mohl však dosud alespoň „volit nohama“, tedy pojišťovnu v případě nespokojenosti změnit, a to vždy ke kalendářnímu čtvrtletí.

Tento princip měl být zachován – obdobně, jako řidič jsem povinen platit „povinné ručení“, jsem-li však nespokojen např. s vyřizováním pojistné události, mohu pojišťovnu promptně změnit a
své peníze napříště posílat vstřícnější pojišťovně – což posiluje žádoucí konkurenční prvky v povinném pojištění. Ve zdravotním pojištění bude bohužel tato možnost výrazně ztížena.

Do účinnosti novely, tedy do 1.12.2011, bude možno změnit zdravotní pojišťovnu dle dosavadních pravidel, tedy k novému roku. Kdo se však rozhodne až v prosinci, bude muset na změnu čekat až do roku 2013. PZP ČR proto doporučuje těm, kdo nejsou spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou, aby neváhali.

Občanům bohužel nejsou dostupné informace, které by umožňovaly objektivní zhodnocení zdravotních pojišťoven. PZP ČR na získání těchto informací, i přes nízkou míru spolupráce zdravotních pojišťoven, usilovně pracuje. Podle čeho si tedy zvolit pojišťovnu? Než bude možno vytvořit dokonalejší žebříček, nabízíme následující vodítka:

– Jak zajišťuje péči pro své pojištěnce? Zvolená zdravotní pojišťovna by měla mít dostatek smluvních zdravotnických zařízení, zejména v regionu, kde bydlíte. Než změníte pojišťovnu, zeptejte se svého lékaře, zda má se zvolenou pojišťovnou smlouvu. Malý tip: Pokud se setkáte, přímo či z doslechu, s omezováním dostupnosti péče, „stop-stavy“, neochotou a čekacími dobami, problém může být i v tom, že určitá pojišťovna lékařům či nemocnicím špatně platí. Budou-li se Vám zdát tyto zprávy věrohodné, změňte pojišťovnu.

– Jak je k Vám pojišťovna vstřícná? Pokud jste cokoliv po své pojišťovně potřebovali – bylo jednání pracovníků vstřícné, vyřídili Vaše požadavky a odpověděli na Vaše dotazy? Byla pro Vás pobočka pojišťovny dostupná? Jste spokojeni s informacemi o tom, co pro Vás pojišťovna za Vaše peníze zajišťuje?

– Kolik peněz Vaše pojišťovna „projí“? Zdravotní pojišťovna nepochybně potřebuje peníze na svůj provoz, zejména na kontrolu vykazované péče. Avšak peníze, které takto spotřebuje, nemůže použít na Vaši léčbu. Z výročních zpráv pojišťoven lze zjistit, kolik procent z vybraných peněz použily na svůj provoz – volte tu, která umí hospodařit bez plýtvání. Malý tip: Pokud považujete projekt elektronické zdravotní knížky IZIP za dobrou investici do Vašeho zdraví, zvolte VZP – pokud ne, zvolte některou jinou pojišťovnu.

– Kdo ve Vaší pojišťovně rozhoduje? Členové Správní a Dozorčí rady VZP jsou ze dvou třetin jmenování Parlamentem dle principu poměrného zastoupení stran a z jedné třetiny Vládou. Členové Správní a Dozorčí rady ostatních pojišťoven jsou z jedné třetiny jmenovány Ministerstvem zdravotnictví, zbylé dvě třetiny členů navrhují zaměstnavatelé a odbory (reálná síla ve volbách náleží velkým podnikům). Pokud důvěřujete spíše zástupcům z vlády a parlamentu, volte VZP, pokud spíše zástupcům určených velkými zaměstnavateli, volte ostatní pojišťovny).

Malý tip: Jste-li aktivní občané, zajímejte se (např. cestou politických stran či odborů) o to, kdo Vás v pojišťovnách zastupuje a co Vám může k hospodaření pojišťovny říci – členové orgánů pojišťoven jsou veřejní funkcionáři a za svou činnost jsou placeni.

Ohodnoťte tento článek!