A.N.O.: Pivo do každé rodiny? Snižování ceny alkoholických nápojů je cesta špatným směrem!

Prohlášení Asociace nestátních organizací (A.N.O.) poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby hrožené závislostním chováním.

V České republice žije téměř 700 tisíc osob závislých na alkoholu. Ročně zemře na následky spojené s jeho nadměrnou konzumací 6500 osob. Alkohol je také nejčastější „startovací drogou“ a východiskem k nebezpečnějším závislostem.

Téměř všichni patnáctiletí Češi mají zkušenost s alkoholem, česká mládež pije stále více a začíná čím dál dříve. Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) potvrzuje, že od roku 2002 u nás vzrostl počet patnáctiletých, kteří mají zkušenosti s alkoholem, ze 70 % na 94 %, děti a mladiství se často opíjejí cíleně do němoty.

Nutnost omezovat dostupnost alkoholu je tedy naprosto zřejmá. Podle Světové zdravotnické organizace i Světového ekonomického fóra je jedním z nejúčinnějších nástrojů na zmírnění dopadů škodlivých účinků alkoholu navýšení jeho ceny. V podobném duchu hovoří i Akční plán k omezení škod působených alkoholem v ČR pro období 2015 až 2018 schválený Vládou ČR. Proto jsme nepříjemně překvapeni návrhem ministra financí Andreje Babiše na snížení DPH na sudové pivo a tím v důsledku i možné snížení ceny tohoto alkoholického nápoje.

Důrazně odmítáme bagatelizaci tohoto problému slovy o „národním nápoji“ či přirovnávání piva k léku. Naše organizace denně pečují o těžce závislé klienty, kteří mnohdy začínali svoji drogovou dráhu už v mladistvém věku „pouze pivem“.

Za čísly ve statistikách vidíme při své práci osudy konkrétních lidí a ničivé dopady alkoholismu na jejich rodiny a blízké. Víme, kolik úsilí i finančních prostředků stojí jejich léčení a alespoň částečná resocializace. Smysluplným krokem je tedy zintenzivnění prevence, třeba i prostřednictvím zvyšování cen alkoholu, a tím snižování jeho dostupnosti, nikoliv snaha opačná.

Proto zcela zásadně odmítáme jakékoli návrhy na snižování cen alkoholických nápojů a plně podporujeme stanovisko Národního protidrogového koordinátora a stanovisko Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP.

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová, předsedkyně A.N.O. – Asociace neziskových organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním

Ohodnoťte tento článek!