Bude nás mít za 10 let kdo operovat?

chirurgie, operace, nástroje, zdravotnictví, medicína

Stanoviska výboru České chirurgické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Výbor České chirurgické společnosti, vědom si současné situace na chirurgických lůžkových odděleních a v obavě před odchodem dalších lékařů, podpořil v říjnu minulého roku akci „Děkujeme, odcházíme“. Výbor tím upozorňoval na riziko zhroucení chirurgické péče v některých regionech a podporou akce mu chtěl předejít.

Z jakých podkladů výbor vycházel?

Z výsledků dotazníkové akce. Dotazníky byly zaslány všem primářům a přednostům chirurgických pracovišť v České republice na podzim loňského roku. Z odpovědí vyplynulo, že na 69 % chirurgických pracovišť je pohotovostní služba zajišťována pouze za cenu permanentního porušování zákoníku práce a že na 30 % pracovišť není přítomen po dobu 24 hodin kvalifikovaný chirurg.

Z analýzy věkového složení dospěl výbor k tomu, že 51 % chirurgů je starších 50 let. Poměr věkových skupin v neprospěch mladých lékařů, kteří se ucházejí o práci na chirurgiích, je jednoznačně dán v posledních desetiletích tím, že velká psychická a fyzická námaha tohoto oboru není ničím kompenzována.

Navíc stojí za upozornění, že odborná výchova chirurga je delší než u většiny lékařů jiných oborů. Čistý hodinový příjem začínajícího lékaře v plném úvazku nepřevyšuje 90,- Kč. A u kvalifikovaného lékaře po absolvování atestace nepřevyšuje 120,- Kč. To nelze považovat za skutečnost, která by výrazně zvýšila zájem o chirurgii.

V souvislosti s hromadnými výpověďmi lékařů k 1. 3. 2011 – mezi kterými značnou část tvoří právě chirurgové – lze očekávat další výrazné narušení péče na chirurgických pracovištích a to jak urgentní – a to včetně péče traumatologické, tak i péče o objednané pacienty k operaci, včetně operací na specializovaných pracovištích. Pracovní týmy, které vznikaly po řadu let, se mohou rozpadnout a to včetně týmů sesterských.

Výbor České chirurgické společnosti se za této situace nemůže ztotožnit s některými našimi politickými představiteli, kteří bagatelizují současnou situaci nebo s některými řediteli zdravotnických zařízení, kteří slibují, že zajistí jakousi náhradní chirurgickou a traumatologickou péči.

Jestliže při celkovém počtu 11. 275 lékařů pracujících v lůžkové péči (s výjimkou lázní – viz Zdravotnická ročenka ČR 2009, str. 112) podá výpověď 3.850 lékařů (tj. 34, 2% !), z nichž významná část je tvořena chirurgy – a pokud se tento stav k 1.3. 2011 výrazně nezmění – působí řada jimi pronesených výroků nevěrohodně.

Návrh na řešení současné situace

Členové výboru České chirurgické společnosti se shodují v následujících bodech:

1 – je třeba urychleně změnit výši hodinové mzdy lékařů v závislosti na jejich vzdělání a pracovním zařazení tak, aby nebyla důvodem, který lékaře od chirurgie odrazuje,

2 – je třeba kontrolovat striktní dodržování zákoníku práce – současný stav, kdy platba za přesčasové hodiny představuje polovinu příjmu chirurga, ale jejichž počet většinou vysoko přesahuje povolené limity zákoníku práce, považujeme za nepřijatelný,

3 – je třeba dopracovat a urychleně zavést do praxe kvalifikační vzdělávání lékařů, které umožňuje zařazení chirurgů do oboru a přípravu k atestaci,

4 – souhlasíme, že je nezbytné přiměřeně zredukovat počet chirurgických pracovišť a zkoncentrovat specializovanou a urgentní péči. Tyto zásadní změny je ale třeba provádět koncepčně, nikoliv nahodile a chaoticky, a to při zachování dostatečné sítě, která by zabezpečovala dostupnou kvalitní chirurgickou péči na celém území České republiky

5 – je třeba změnit systém paušální úhrady chirurgické péče ze strany zdravotních pojišťoven na systém platby za pacienta, je třeba zjednat pravidelnou kontrolu kvality chirurgické péče,

6 – je třeba zatraktivnit obor chirurgie pro mladé lékaře.

Členové výboru se distancují od sloganu – „Náš exodus, váš exitus“ a podobnými mediálními slogany – které považují za nepřijatelné, a to jak z hlediska etického, tak i profesního, a které nemají nic společného s požadovanou reformou zdravotnictví.

Za výbor České chirurgické společnosti Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., předseda

Ohodnoťte tento článek!