Čeká nás nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu?

Reakce Asociace ředitelů zdravotnických škol (AŘZŠ) na poslední vyjádření ministryně Juráskové v Učitelských novinách (UN) č. 4/2010.

Aby se dle známého rčení stokrát opakovaná lež nestala pravdou, jsem nucen uvést některá nepravdivá vyjádření ze strany ministerstva zdravotnictví ČR (MZ) na pravou míru, a to zejména proto, že zkreslené a zavádějící informace mohou do značné míry ovlivnit zásadní rozhodování zákonodárců o navrhovaných změnách ve středním a vyšším zdravotnickém školství (novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních).

Jsme proti zrušení VOŠ

Již od dubna 2009 se AŘZŠ snaží vyvrátit tvrzení ministerstva zdravotnictví, že většina absolventů vyšších odborných škol zdravotnických pokračuje dále v tříletém bakalářském studiu oboru všeobecná sestra na vysokých školách a systém pomaturitního vzdělání se tak stává duplicitním.

Chtěl bych připomenout některá fakta, která vysvětlují doposud jednoznačný a konzistentní postoj AŘZŠ k odmítnutí změn, jež připravovaná novela obsahuje a jak je také MZ navrhlo do sněmovního zdravotního a školského výboru. V novele zákona č. 96/2004 Sb. jsou obsaženy dva návrhy, z nichž jeden se týká změny názvu a kompetencí oboru vzdělání zdravotnický asistent a druhý má vyřešit postupný zánik vyšších odborných škol zdravotnických v horizontu čtyř let.

S návrhem změny názvu oboru zdravotnický asistent na „praktickou sestru“ a navrhované posílení kompetencí nemá AŘZŠ problémy a s navrhovanou změnou se od počátku ztotožňuje. Tímto návrhem se totiž vrací MZ zhruba do roku 2003, kdy prosadilo proti vůli většiny ředitelů zdravotnických škol a odborné veřejnosti název „zdravotnický asistent“ spolu s oslabením kompetencí oproti původně existujícímu oboru všeobecná sestra.

Na jaře loňského roku dospělo MZ k názoru, že veřejnost se dostatečně neztotožnila se zavádějícím označením „zdravotnický asistent“, a aby zvýšila u veřejnosti zájem o tento obor, navrhuje nejen změnu názvu na praktickou sestru, ale hodlá posílit i její kompetence.

AŘZŠ má ale zásadní výhrady k druhému návrhu, který by doslova odmával existenci tříletého pomaturitního studia oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách zdravotnických. V novele zákona se nadále nepočítá s tímto typem vyššího odborného vzdělávání a posledním rokem pro přijímání studentů má být školní rok 2010/2011.

Nepřesné statistiky MZ ČR

MZ již od počátku uvádí nepravdivé statistické údaje i argumenty, což dokladuje i poslední vyjádření paní ministryně Juráskové (UN č. 4/2010), že se do bakalářského stupně vysokých škol přihlásilo 645 studentů, z nichž je 567 absolventů VOŠ. Přitom AŘZŠ nechala již v listopadu loňského roku zpracovat řediteli všech 26 vyšších zdravotnických škol ČR statistiku, která jasně vypovídá o tom, že za poslední tři sledované roky nastoupilo do praxe 1376 jejich absolventů a pouze 44 jich odešlo dále studovat na vysoké školy zdravotnického zaměření.

Procentuálně vyjádřeno, jde o pouhých 3,2 % absolventů VOŠ. Mnohé školy mohou navíc uvést, do kterých konkrétních zařízení jejich konkrétní absolventi nastoupili. Pedagogové a studijní oddělení VOŠ se totiž nezřídka zajímají o další osud svých absolventů, což nelze říci o vysokých školách.

AŘZŠ se nejen domnívá, ale potvrzují to i její zjištění z terénu, že navrhované zrušení vyšších odborných škol zdravotnických by v blízké době (kdy se potvrzuje, že absolventi bakalářské formy studia oboru všeobecná sestra do praxe nenastupují nebo pokračují v navazujících magisterských programech) ohrozilo saturaci našich zdravotnických zařízení kvalitním a kvalifikovaným personálem, který musí být již v dnešní době nahrazován často méně kvalifikovanými nebo cizinci.

AŘZŠ tedy považuje argument MZ, že novela zákona o nelékařských povoláních má systém zjednodušit a zvýšit tak počet sester ve zdravotnictví, za nepravdivý a kontraproduktivní.

AŘZŠ se dále domnívá, že je nekoncepční a také nezodpovědné odstranit v současné době ze vzdělávacího systému funkční a zatím nenahraditelný segment vyšších odborných škol. V tomto směru má také trvalou podporu Unie zaměstnavatelských svazů ČR, jež sdružuje rozhodující počet poskytovatelů zdravotní péče.

Z výše uvedených důvodů usiluje AŘZŠ, aby byl z novely zákona č. 96/2004 Sb. odstraněn paragraf, kterým mají být vyšší odborné školy zdravotnické zrušeny.

Autor je předsedou AŘZŠ

Ohodnoťte tento článek!