České a Evropské nemocniční lékárenství

věda, výzkum, laboratoř

Ve dnech 10. až 13.6. proběhlo v Luganu každoroční zasedání Valného shromáždění Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP). Z 31 členských národních společností se zúčastnilo 26, včetně dvou zástupců Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti. Nosným tématem byla specializace v oboru nemocniční lékárenství. Uznání této specializace na centrální evropské úrovni je jedním z hlavních cílů EAHP.

Nyní je tato specializace zavedena ve 13 členských státech EU, které ale zahrnují 72 % populace Unie. V rámci prezentace aktivit jednotlivých národních asociací bylo sděleno, že nově je specializace v oboru nemocniční lékárenství zaváděna např. ve Finsku (od podzimu 2010), v Belgii byl nyní program rozšířen.

Unknown media type: gallery

Přístup k farmakoterapii se individualizuje

O nemocničním lékárenství je u nás poměrně malé povědomí, protože pro pacienta je zpří-stupněno jen oddělení výdeje pro veřejnost. Veřejnost jistě předpokládá, že nemocniční lékárna zásobuje kliniky, nemocniční oddělení a ústavy léčivy, laboratorními chemikáliemi a diagnostiky, ale méně je známo, že se ve větší nemocniční lékárně nachází několik specializovaných oddělení na přípravu léčivých přípravků, které vyžadují stavební a technické a personální vybavení zcela specifické.

Nemocniční lékárenská péče by měla kopírovat požadavky své nemocnice, či ústavu. Ve špičkových zdravotnických systémech se stále více individualizuje přístup k farmakoterapii. S tím stoupá i počet nemocničních lékáren, které musí být vybaveny pro přípravu takových léčivých přípravků, které tento požadavek naplňují.

V souladu s Vyhláškou o správné lékárenské praxi má nyní v České republice řada nemocničních lékáren vybudovány tzv. čisté prostory, kde se za nejpřísnějších hygienických podmínek připravují vaky s parenterální (mnohdy celodenní) výživou pro dospělé, dětské pacienty, včetně novorozenců. Dříve jen pro pacienty lůžkového zařízení, nyní stále více pro pacienty v domácí péči. Tito pacienti si u nás vyzvedávají svoje „na míru šité“ výživy na několik nejbližších dní, které si doma aplikují do žíly.

Pro přípravu cytostatik se začíná zavádět robotická technologie

Další obrovský problém v 90. létech představovala pro ČR tzv. centralizovaná příprava cytostatik. Cytostatika jsou látky vysoce toxické, s řadou závažných nežádoucích účinků, a proto je nutné, aby s nimi zdravotnický personál zacházel s největší obezřetností. Pro bezpečnost onkologicky nemocného a imunologicky oslabeného pacienta je zase nutné, aby léčivo pro parenterální aplikaci bylo připraveno v čistých prostorách.

Pro dosažení maximální bezpečnosti cytostatické terapie pro pacienta i personál je nutné volit technologicky vysoce náročná a nákladná řešení s využitím izolátorové technologie. V posledních letech se v zemích s tou nejvyspělejší úrovní zdravotní péče, včetně ČR, začala zavádět pro přípravy cytostatik v nemocničních lékárnách robotická technologie. – ilustrační foto 1 (viz fotogalerie)

Specializace z nemocničního lékárenství je nezbytná

Vývoj v nemocničním lékárenství za posledních dvacet let jasně ukazuje, že řada činností nemocničního lékárníka by měla být hodnocena výkonově. Tuto filosofii přijala nejdříve Všeobecná zdravotní pojišťovna a posléze i další zdravotní pojišťovny a začaly podporovat centralizovanou přípravu cytostatik v souladu s právními předpisy a souladu s evropskou úrovní.

Tento počin je projevem nepochybného zájmu pojišťoven o špičkovou lékárenskou péči o onkologicky nemocné pojištěnce. Tato skutečnost byla příčinou toho, že nemocnice, které dříve zaostávaly v úrovni příprav cytostatik, vybudovaly nová oddělení nemocničních lékáren.

K dnešnímu dni máme v naší republice 30 nemocničních lékáren, které mají pracoviště pro přípravu cytostatik vybavené nejmodernějším zařízením. – ilustrační foto 2 (viz fotogalerie)

Je zřejmé, že v takto vybavených odděleních nemocniční lékárny musí pracovat bezpodmí-nečně vysoce kvalifikovaný personál. Specializace z nemocničního lékárenství je tedy ne-zbytná, a to vzhledem k šíři činností jako základní farmaceutický obor.

Je to v zájmu celé společnosti, všech nynějších i budoucích vážně nemocných pacientů. Zajištění celého spektra vysoce kvalifikované nemocniční lékárenské péče o naše pacienty je smyslem našeho veške-rého vynaloženého úsilí.

Helena Rotterová, předsedkyně Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti

Petr Horák, národní delegát při EAHP, člen výboru Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti

Ilustrační foto 1
Robot Cytocare v nemocniční lékárně Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se připravují léky i pro pacienty ÚHKT v Praze.

Ilustrační foto 2
Isolátory pro přípravu cytotoxických léčiv

Ohodnoťte tento článek!