Stanovisko Rady SAS k návrhu na změnu § 22 zákona 95/2004 Sb.

*stetoskop, zdravotnictví, medicína

Rada SAS registruje mnoho měsíců trvající diskusi o změně zákona 95/2004 Sb., O způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Jsme si vědomi toho, že pravidla, která v tomto platí dnes, jsou zbytečně komplikovaná a vůči zvláště mladým lékařům až nepřátelská. Jsou jistě jednou z příčin velmi četných odchodů mladých lékařů do zahraničí i nedostatku lékařů v některých oborech nejen v lůžkových zařízeních.
Proto jsme záměr změnit tento zákon uvítali a kritiku konkrétních návrhů na změny se snažíme omezit na minimum.

Proto jsme se do dnešního dne jen (v rámci Koalice soukromých lékařů) připojili k obraně existence oboru praktický lékař pro děti a dorost a s ostatními úsudky jsme vyčkávali.
V minulých dnech jsme registrovali, že poslanci prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (ANO), MUDr. David Kasal (ANO), MUDr. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD) a MUDr. Jaroslav Krákora (ČSSD) jako součást komplexního pozměňovacího návrhu k tisku 723 navrhli do § 22 doplnit odst. (4) ve znění:

„Lékař, který poskytuje ambulantní péči ve stanovených oborech zdravotní péče, absolvuje v rámci celoživotního vzdělávání pravidelnou stáž u poskytovatele lůžkové péče. Stáž lze absolvovat pouze v akreditovaném zařízení. Organizaci stáží zajišťuje kraj. Obory zdravotní péče, délku a četnost stáží, výjimky z povinnosti absolvovat stáž a bližší podmínky organizace stáží stanoví prováděcí právní předpis.“
Rada SAS s tímto návrhem nesouhlasí a důrazně žádá okamžité vypuštění tohoto odstavce z návrhu. Nebude-li to možné, žádáme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby příslušný komplexní pozměňovací návrh zamítla jako celek.

Odmítáme podsouvání do zákona jakýchkoli formulací, které mohou být příčinou jen dalšího nárůstu časové, finanční a administrativní zátěže soukromých lékařů bez jakéhokoli prospěchu pro pacienty nebo pro systém péče o ně. Snad je všem jasné, že pacientům by se realizací návrhu jen snížila dostupnost ambulantní péče, že náklady na provoz ambulancí v době „školení“ (nájem, elektřina, vodné, mzdy zdravotníků atd.) soukromé ambulanci nijak nezmizí.

Odmítáme formulace, které mohou být později využity jen jako tlak na soukromé lékaře, aby omezili rozsah své práce v ambulancích a místo toho byli nuceni bez zákonem stanovených pravidel (v každém případě ale za úhradu, která by jistě nedokázala kompenzovat výpadek tržeb celé ambulance) pracovat v zařízeních lůžkových nebo se „školit“ v již dnes přetížených akreditovaných zařízeních.

Odmítáme návrhy, které bez objektivních důvodů zpochybňují vzdělání plně erudovaných odborníků většinou s mnohaletou praxí.

Rada SAS

Ohodnoťte tento článek!