Nadstandardy ANO, pokuty od pojišťoven NE

Skupina poslanců navrhla Ústavnímu soudu zrušení některých ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. Na základě výzvy Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2013 se Česká lékařská komora k návrhu poslanců na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyjádřila takto.

Standardní a nadstandardní péče

K rozdělení zdravotní péče hrazené z veřejného pojištění na základní a ekonomicky náročnější se komora vyjádřila takto: ČLK se domnívá, že zakotvení možnosti nabídnout pojištěnci komfortnější způsob provedení některých zdravotních výkonů nebo komfortnější zdravotní pomůcku za příplatek zákonem o veřejném zdravotním pojištění neporušuje ústavní a další základní práva občanů a není v rozporu s ústavním pořádkem ČR. To platí zvláště s ohledem na podmínku stejného terapeutického účinku. Nejde tedy o kvalitnější léčbu pro bohatší, ale o komfortnější léčbu za příplatek.

Na druhé straně způsob, jakým je „rozhodováno“ o tom, u kterých zdravotních výkonů lze pojištěncům nabídnout vedle základní varianty též ekonomicky náročnější variantu, za úhradu rozdílu mezi oběma variantami, není podle názoru ČLK v souladu s ústavním pořádkem a není ústavně konformní. Rozhoduje „úředník“ podzákonným předpisem – vyhláškou.

Podle našeho názoru by mělo jít o přílohu zákona a jejímu přijetí by měla obligatorně předcházet odborná diskuse, případně dohodovací řízení za účasti komory, lékařských organizací, odborných společností, zdravotních pojišťoven a patrně i občanských sdružení pojištěnců. Konečné rozhodnutí po shrnutí výsledků odborné diskuse či dohodovacího řízení by měl mít zákonodárce.

Zvýšení regulačního poplatku za poskytování lůžkové péče z částky 60 Kč na částku 100 Kč

Byť je uvedený poplatek podle názoru ČLK nesprávně označován jako „regulační“, nedomnívá se ČLK, že by jeho stanovení porušovalo ústavní pořádek ČR.

Oprávnění zdravotních pojišťoven sankcionovat poskytovatele zdravotních služeb

ČLK považuje ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která dávají oprávnění zdravotním pojišťovnám vést správní řízení s poskytovateli zdravotních služeb a ukládat jim pokuty, za ústavně nekonformní, porušující ústavní pořádek ČR, a v tomto bodě zcela souhlasí s návrhem skupiny poslanců Poslanecké sněmovny. Stav, kdy jeden ze smluvních obchodních partnerů, kteří spolu někdy vedou i soudní spory, je ze zákona oprávněn vést s druhým smluvním partnerem správní řízení a ukládat mu pokuty, je paradoxní, ve světě patrně bezprecedentní.
Milan Kubek

Ohodnoťte tento článek!