NE represivnímu testování žáků na drogy

Prohlášení k záměru rozšířit pravomoci učitelů testovat bez souhlasu zákonných zástupců žáky na přítomnost drog, jak je to navrženo ve vládním návrhu tzv. protikuřáckého zákona.

Nesouhlasíme s tím, aby učitelé ve školách a školských zařízeních měli možnost testovat žáky na přítomnost drog bez souhlasu zákonných zástupců, tak jak je navrženo v projednávané úpravě Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Navrhujeme, aby pasáže umožňující tuto praxi byly z návrhu zákona vyjmuty.

Testování žáků v žádném případě nepřispívá ke komplexnímu řešení problémů spojených s drogami v prostředí školy. Naopak, vede k zastrašování žáků, vzájemné nedůvěře a podezírání, k narušení vztahu žák – učitel, ke stigmatizaci a diskriminaci žáků. „Usvědčením“ žáka z užívání drog se problém neřeší, pouze se odsouvá z půdy školy, která přitom nemá být represivní, ale výchovnou a vzdělávací institucí.

Škola by měla umět vytvářet otevřené, důvěrné a přátelské prostředí, obzvlášť v souvislosti se současným směřováním k inkluzivnímu vzdělávání. Úkolem učitelů je nejen předávat informace a znalosti, ale také navazovat s žáky bezpečný vztah založeny na důvěře, se zapojením rodiny. Podezření na užívání drog by tedy mělo být impulsem především pro důvěrný rozhovor mezi učitelem a žákem, případně jeho blízkými, nikoliv pro odběr biologického materiálu dítěte bez souhlasu rodičů.

Zanedbatelné není ani ekonomické hledisko. Cena orientačního vícedruhového testu ze slin se pohybuje v rozmezí 600-700 Kč, další náklady jsou spojené s proškolováním učitelů v testování. Za stejnou cenu by se přitom mohl učitel žákovi a jeho rodičům zhruba dvě až tři hodiny individuálně věnovat a být přitom proškolen jednak v tématu užívání drog a jednak ve specifických psychosociálních dovednostech.

Stále více zemí světa se připojuje ke konstatování, že válka proti drogám nepřinesla za více než sto let svého trvání žádné pozitivní výsledky. Zavádění represivních opatření v podobě testování na drogy, obzvlášť v institucích, které mají působit výchovně a edukačně na děti a mládež, pouze podporuje tento neúčinný diskurz boje proti drogám.
Česká republika dlouhodobě směřuje k racionálnímu přístupu k drogám, za který jsme v zahraničí oceňováni. Domníváme se, že i v případě řešení problémů spojených s užíváním drog ve školách bychom měli v tomto trendu pokračovat a přicházet spíše s racionálními a inovativními než se zastaralými a nefunkčními řešeními.

Platforma pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem

Ohodnoťte tento článek!