Nesouhlasné stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS)

Zorjan Jojko, předseda SAS

Nesouhlasné stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k závěrům jednání o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016 dne 29. 9. 2015. Radou schváleno 30. 9. 2015

Rada SAS vzala na vědomí informaci MUDr. Zorjana Jojka o závěrech jednání mezi vedením MZ a ČLK o návrhu úhradové vyhlášky na rok 2016 v části věnované ambulantním specialistům, které proběhlo na MZ 29.9.2016.

Dr. Jojkovi byly výstupy tohoto jednání oznámeny ten samý den na MZ.

Jde o tyto body, které by se měly být změněny proti návrhu ze 17.9.2015:

1. Bod by měl zůstat na hodnotě 1,03 Kč (o haléř více, než v roce 2014 v úhradové vyhlášce, ale o haléř méně, než u naprosté většiny ZP v roce 2015, tedy v naší konkrétní dohodě s pojišťovnami).

2. Úhradový vzorec by se měl změnit jen v koeficientu:
Maximální úhrada = počet pojištěnců v roce 2016 krát průměrná úhrada roku 2014 krát koeficient 1,03.
Práce navíc, pokud nepůjde o pacienta, který bude ve výkonech více než pětinásobně dražší než byl průměr na jednoho pacienta u daného poskytovatele v roce 2014 tedy zadarmo. Bez možnosti obhajoby méně než pětinásobně zvýšených nákladů.
Před cca dvěma týdny avízované navýšení ceny lékařské práce v Seznamu výkonů o 10% se tímto s ohledem na další nové limitace snižuje na 1 až 2%.

3. Tzv. malý počet pojištěnců nadále ne 100 jako dosud, ale jen 50. U výkonů i regulací.

4. Z úhradového vzorce nebudou vyňati pacienti, kterým v roce 2016 provedeme a vykážeme jen minimální kontakt (výkon 09511).

5. Kompenzace výpadku příjmů ze zrušení regulačních poplatků by měla nadále být stejným režimem jako v roce 2015 s absolutním stropem dle hodnot z roku 2014.

6. Regulace za předpis léků, zdravotnických prostředků, ZÚMu, ZÚLPu a indukované péče prakticky ve stejné podobě jako v roce 2015.

Rada SAS

– registruje, že bez věcné diskuse nebylo vyhověno většině z jejích zásadních připomínek, a to ani té části, které jsme po jednání na MZ 22.9.2015 v rámci snahy dospět k pro všechny strany přijatelnému konsensu navrhli jako nepodkročitelné.

– je toho názoru, že navržené změny nestačí k vykrytí slíbeného 3% meziročního navýšení úhrad ambulantních specialistů. Má za to, že i při dodržení slibu 10%ního navýšení ceny lékařské péče v Seznamu výkonů povedou výše popsané body 1., 2. a 3. k tomu, že skutečné navýšení bude u některých poskytovatelů nulové, jistě v naprosté většině nepřevýší 2%.

– vyjadřuje podiv nad mediálními zprávami, dle nichž snad prezident ČLK souhlasil s tím, aby úhradový vzorec obsahoval tvrdý absolutní limit, který by znamenal, že by jakákoli nutná péče navíc byla zaplacena jen tehdy, pokud by u daného pacienta byla minimálně 5x dražší, než je péče o ostatní, což by vlastně znamenalo, že by nutná péče dražší jen např. 2 nebo 4x nebyla zaplacena vůbec, a to ani po řádném zdůvodnění vůči zdravotní pojišťovně.
V tomto nemůžeme věřit vlastním uším, neboť si pamatujeme, že ČLK před dvěma lety iniciovala vznik stížnosti k Ústavnímu soudu, když rozporovala to, že by naše práce měla být dvojí hodnotu a nyní by souhlasila s tím, že část z ní nebude zaplacena vůbec. Toto by jistě bylo v hrubém rozporu s nesouhlasným stanoviskem ČLK vůči návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016 ze dne 17.9.2015 (na webu ČLK zveřejněném 22.9.2015).

Rada SAS

a) navržené a vedením ČLK údajně odsouhlasené změny návrhu úhradové vyhlášky považuje za nedostatečné.

b) nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky v podobě, která nejspíše vznikla na základě jednání MZ s ČLK 29.9.2015.

c) rozhodně nesouhlasí s tím, že byla ignorována většina z připomínek SAS.

Nadále trváme na všech svých připomínkách z 21.9.2015.

V současné době jsme zahájili výpočet analýz možných dopadů úhradové vyhlášky v podobě po jednání mezi MZ a ČLK 29.9.2015 pro jednotlivé obory a ambulance.

Pokud nedojde k dalším – z našeho pohledu nutným – změnám, jsme připraveni vyzvat ambulantní specialisty, aby úhradové dodatky ve znění přílohy č. 3 úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 nepodepisovali.

Za Radu SAS sepsal MUDr. Zorjan Jojko, předseda

Ohodnoťte tento článek!