Novela zákona, kterou nelze dodržet – specialita českých poslanců a senátorů

Titulní obrázek

„Čeští zákonodárci právě schválili novelu zákona o regulačních poplatcích. Z jejich rozpravy vyplývá, že se domnívali, že schvalují novelu zákona odpouštějící regulační poplatky novorozencům, dárcům orgánů a lidem se soudem nařízeným léčením. Ve skutečnosti odpustili regulační poplatky pacientům přijatým v tzv. detenci (což není soudem nařízené léčení) a to pouze za podmínky, že soud 3 měsíce po přijetí do ústavu rozhodne o přípustnosti dalšího držení,“ píše pro Zdraví.Euro.cz MUDr. Jiří Švarc z Psychiatrické léčebny Bohnice…

Čeští zákonodárci právě schválili novelu zákona o regulačních poplatcích. Z jejich rozpravy vyplývá, že se domnívali, že schvalují novelu zákona odpouštějící regulační poplatky novorozencům, dárcům orgánů a lidem se soudem nařízeným léčením.

Ve skutečnosti odpustili regulační poplatky pacientům přijatým v tzv. detenci (což není soudem nařízené léčení) a to pouze za podmínky, že soud 3 měsíce po přijetí do ústavu rozhodne o přípustnosti dalšího držení. Zdravotníci tedy musí vybírat u nedobrovolného pacienta regulační poplatky 60 Kč za den pod pokutou 50 tisíc Kč a když soud po několika měsících vysloví souhlas s dalším držení v ústavu (toto rozhodnutí se však ústavu ze zákona nezasílá), vybírání těchto regulačních poplatků se stává protizákonným!

Naši zákonodárci 16.7.2008 nadělili pojišťovně možnost za nezákonné vybírání poplatků udělit pokutu 50 tisíc Kč (dosud byla pokuta jen za nevybírání) a ukončit smlouvu o úhradě zdravotní péče bez výpovědní lhůty! Tuto novelu zákona zjevně nelze dodržet a pojišťovna tak bude mít vždy možnost ukončit smlouvu o úhradě zdravotní péče bez výpovědní lhůty.

Ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz z 17.9.2007 v článku "Vědí poslanci, o čem hlasovali?" jsem si dovolil upozornit, že návrh zákona odpouští regulační poplatky při ochranném léčení uloženém soudem a nespecifikuje o jaké ochranné léčení jde. Např. pacienti s ochranným léčením protialkoholním tak nemusí platit žádné regulační poplatky u žádného specialisty. Dále jsem predikoval, že chytří pacienti v ochranném léčení ambulantním proto nebudou souhlasit s jeho ukončením.

Zákonodárci zapomněli, že kromě ochranného léčení existuje řada dalších soudem nařízených léčení, realizovaných „proti vůli pacienta“, jako např. pozorování duševního stavu v ústavu podle § 116 odst. 2 tr. řádu nebo podle § 187 odst. 3 o. s. ř.

Tehdy zákonodárci na mé stesky (zaslané i jim) nereagovali.

V Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz z 21.12.2007 jsem v článku "Do Ústavy nikdo nekoukl" predikoval, že regulační poplatky nemohou být prohlášeny za proti protiústavní a zmínil jsem, že zavedení regulačních poplatků u psychiatrických pacientů odmítajících léčbu není systémové, neboť bude mít opačný regulační efekt, než bychom si přáli – nedobrovolně léčeným psychotikům léčbu vnucujeme (ve snaze zabránit závažnějším škodám) a regulační poplatky situaci komplikují. Zároveň jsem poukázal na to, že není možné situaci řešit výjimkou pro všechny hospitalizované bez souhlasu, neboť potom by pacienti účelově usilovali o to, aby byli léčeni nedobrovolně.

Dále jsem tehdy kritizoval, že budeme muset vybírat regulační poplatky u pacientů hospitalizovaných z rozhodnutí soudu, jako je např. pozorování duševního stavu.

Když tedy média informovala 16.7.2008, že Senát Parlamentu ČR toho dne schválil novelu zákona odpouštějící regulační poplatky novorozencům, dárcům orgánů a lidem se soudem nařízeným léčením, zaradoval jsem se, že někdo vzal má slova vážně. Pro jistotu jsem se do schváleného zákona podíval a zděsil jsem se:

Nadále poplatek neplatí všichni pojištěnci „při ochranném léčení nařízeném soudem“, místo aby zákon uvedl, že se jedná jen o ta zdravotnická zařízení, jimž soud nařídil ochranné léčení.

Přijetí pacienta bez souhlasu v budoucí praxi:
Pokud např. léčebna přijme pacienta bez souhlasu, je povinna vybírat regulační poplatky pod pokutou 50 tisíc Kč. Pokud soud během následujících měsíců vysloví souhlas s dalším držení v ústavu, vybírání regulačních poplatků u těchto pojištěnců se stává protizákonným pod pokutou 50 tisíc Kč s možností pojišťovny ukončit smlouvu o úhradě zdravotní péče bez výpovědní lhůty! Je tedy zjevné, že takto formulovaný zákon dodržet nelze a pojišťovna bude mít vždy možnost ukončit smlouvu o úhradě zdravotní péče bez výpovědní lhůty.

Co je však horší, zákonodárci doplnili to, že poplatek neplatí pojištěnci umístění v tzv. detenci (bez svého souhlasu), „vysloví-li s přípustností převzetí a dalšího držení pojištěnce v ústavní péči souhlas soud“. Nejde tedy v žádném případě o soudem nařízené léčení. Soud v detenčním řízení nic nenařizuje, pouze rozhoduje o „přípustnosti dalšího držení v ústavu“ – ale až po 3 měsících hospitalizace! Navíc své rozhodnutí ústavu ze zákona nezasílá!

Podle nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu ústav není účastníkem řízení. Předchází tomu rozhodnutí o přípustností převzetí do ústavu. To sice soud musí učinit do 7 dnů a musí je ústavu i doručit, zákon však neuvádí kdy doručit a praxe je i zde tedy taková, že soud toto rozhodnutí doručuje až po několika měsících se správným datem.

Ovšem i to jen pokud pacient mezitím nepodepsal dobrovolný vstup – pak totiž soud řízení zastavuje a ve věci již nerozhoduje (tzv. detenční řízení upravuje občanský soudní řád (o.s.ř.) v § 191a – § 191g a zabýval jsem se jím v článcích Zdravotnické výkony a hospitalizace bez souhlasu – 1. část (www.Zdraví.Euro.cz 15/2007) a 2 část (www.Zdraví.Euro.cz 16/ 2007)).

Navíc zákonodárci nadělili pojišťovně možnost udělit pokutu 50 tisíc Kč nejen za nevybírání poplatků jako dosud, ale i za neoprávněné vybírání těchto poplatků a možnost ukončit smlouvu o úhradě zdravotní péče bez výpovědní lhůty.

Taková neproveditelná novela zákona zesměšňuje nejen své autory, ale celý institut regulačních poplatků.

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.

Psychiatrická léčebna Bohnice, IPVZ Praha

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!