Otevřený dopis společnosti Moje Ambulance, a. s., prezidentu ČLK Milanu Kubkovi

pero, podpis, smlouva

Vážený pane prezidente,
S jistým údivem a notnou dávkou překvapení jsme si přečetli Váš dopis lékařům ze dne 19. 9. 2011, kde upozorňujete na hrozby vyplývající ze zákona o zdravotních službách, který schválila Poslanecká sněmovna.

Ve svém dopise podrobujete kritice tři aspekty ze zákona vyplývající. Jednak souhlas pacienta s nahlížením do jeho zdravotnické dokumentace ze strany orgánů ČLK, vedle toho sankce za přestupky a v poslední (či přesněji první) řadě nové registrace zdravotnických zařízení.

Ponecháváme stranou první dva body, které jsou možná k diskusi, nicméně cítíme potřebu velmi důrazně se ohradit vůči Vašemu tvrzení, že nové registrace mají za cíl likvidovat část lékařských praxí tak, aby jejich místo mohly zaujmout zdravotnické řetězce bez nutnosti jejich odkoupení.

Toto naprosto nepodložené tvrzení se nás jako současného největšího poskytovatele primární péče v ČR hluboce dotýká a to z několika důvodů:

1. Nemáme nejmenší zájem likvidovat soukromé praxe, jak je nám to opakovaně ze strany některých funkcionářů ČLK předhazováno. Tvoříme pouze alternativu, která funguje běžně v naprosté většině západních zemí a naší snahou je kromě poskytování těch nejlepších medicínských služeb svým klientům i udržení dobrých vztahů se všemi soukromými lékaři, jejichž práce si velmi vážíme. Domníváme se, že za čtyři roky existence, se o tom většina praktických lékařů přesvědčila.

2. Jakožto zdravotnický řetězec musíme splnit podmínky zákona stejně jako každý jiný poskytovatel, což pro nás představuje administrativně nepoměrně náročnější úkon než pro kteréhokoliv lékaře vykonávajícího praxi jako fyzická osoba.

3. Praxe průběžně odkupujeme, a jak jistě víte, i v tomto případě je nutná nová registrace. Oficiální dokumenty ČLK ústy Mgr. A. Buriánka tvrdí, že „s novou registrací také v praxi nebývají žádné zvláštní potíže“, s čímž můžeme souhlasit. Uniká nám tedy odůvodnění Vašeho poměrně čerstvého tvrzení, že nová registrace je pro část lékařů likvidační.

O tom, proč chtělo Ministerstvo zdravotnictví ČR prosadit tento bod do nového zákona, nám není nic známo, můžeme se stejně jako Vy pouze domnívat. Naše domněnky však jsou podloženy reálnými zkušenostmi s odkupy praxí.

Nebudeme si nic namlouvat, populace praktických lékařů stárne a není nic zvláštního, pokud praxi provozuje lékař vysoko překračující věkem běžnou hranici odchodu do důchodu. Je to samozřejmě věc individuální odpovědnosti a náhledu na své fyzické či mentální schopnosti. Registrace však vyžaduje i posudek zdravotní způsobilosti, pod kterou se bude muset podepsat některý kolega lékař.

Nedomníváme se, že to bude pro kohokoliv problém takový posudek získat, přesto je zde cítit záměr alespoň administrativního pokusu o ochranu pacienta. Elementární technické vybavení ordinace by mělo být také standardem a nechceme nikomu sahat do svědomí, zda splňuje veškerá závazná kritéria, přesto naše zkušenosti nejsou vždy jednoznačně uspokojivé.

Doklady, které se pro registraci vyžadují, jsou běžné dokumenty, jejichž dohledání by žádnému provozovateli zdravotnického zařízení nemělo činit žádné potíže, přesto zřejmě sám cítíte, že tomu tak asi úplně nebude. V dokumentech jsou kromě diplomů například i provozní řády, které by měly být součástí praxe a další dokumenty, které by mohl (nebo spíše měl!) provozovatel nalézt přímo na svém pracovišti.

Správní poplatek ve výši 1000 Kč si troufáme také nepovažovat za likvidační. Z našeho pohledu jde tedy spíše o pokus „udělat si na stole pořádek“ a celou věc považujeme za bouři ve sklenici vody.

Zda tedy jde o zbytečnou byrokracii nebo pokus o uvedení administrativy do pořádku, je snad věcí diskuse. Protestujeme však rozhodně proti pokusu podsouvat nám či jiným řetězcům jakousi temnou úlohu v banální legislativní proceduře.

Nemáme zájem účastnit se politických her, nečiníme okázalá gesta, nevydáváme prohlášení motivovaná snahou zalíbit se některým příslušníkům lékařské veřejnosti a byli bychom rádi, kdyby stejně korektně bylo postupováno i z Vaší strany. Nám jde především o zájem našich pacientů a rádi bychom věřili, že o nic jiného nejde ani Vám.

Poznámka redakce: Více informací k tématu najdete ve zpravodajství Z domova ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz č. 21

Ohodnoťte tento článek!