Předvolební politické námluvy – komu dají zdravotníci hlas? – 3. část

volby, volební urna, hlasování,

Nejprve jsme oslovili zástupce odborné veřejnosti s otázkou, co očekávají od budoucí politické reprezentace. Nyní dáváme naopak prostor expertům a stínovým ministrům jednotlivých politických stran a hnutí, aby se v odpovědích na pět klíčových otázek pokusili ovlivnit konečné rozhodnutí zdravotníků u volebních uren. V závěrečné části přinášíme odpovědi zástupců TOP 09 a Strany zelených .

Proč by měli dát zdravotníci hlas právě vaší straně?

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. expert TOP 09 pro zdravotnictví, lídr Královéhradecké kandidátky

TOP 09 je konzervativní pravicovou stranou, která ctí ústavní principy, odmítá populistické kroky a bude spolupracovat se stranami, které jsou demokratické, tradiční a čitelné. Nepodpoří prezidentský model republiky, koncentraci síly ani hledání spasitele.

MUDr. Pavel Kubů, zdravotnický expert Strany zelených

Zelení mají na rozdíl od ostatních stran skutečně komplexní program, kterým chtějí hájit oprávněné zájmy zdravotníků a ocenit jejich společensky velmi potřebnou práci.


Související:

Předvolební politické námluvy – komu dají zdravotníci hlas? – 1. část

Předvolební politické námluvy – komu dají zdravotníci hlas? – 2. část


Jaký recept má vaše strana na stabilní a dlouhodobé řešení financování zdravotnictví?

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. expert TOP 09 pro zdravotnictví, lídr Královéhradecké kandidátky

Zajistit vyšší příjmy je nutné, ale musejí být doprovázeny vyšším tlakem na efektivitu systému. Aby rozdělování peněz v systému získalo větší důvěryhodnost, budeme dále řešit pravidla, co je z limitovaného objemu financí ve veřejném zdravotním pojištění hrazeno a jakými mechanismy se o tom rozhoduje.

TOP 09 již podle těchto zásad prosadila ve vládě zákon o zdravotnických prostředcích. Legislativní proces je potřeba dokončit a pokračovat dále, protože nedostatek transparentních pravidel, zejména při zavádění nových technologií, je hlavním zdrojem dvacetiletého neklidu ve zdravotnictví.

MUDr. Pavel Kubů, zdravotnický expert Strany zelených

Dlouhodobě udržitelná a dostupná kvalitní zdravotní péče vyžaduje podporu zdravého životního stylu tak, aby byl existující systém schopen uspokojovat zvýšenou poptávku stárnoucí populace. Dále je nezbytné posílit kontrolu poskytované péče a transparentnost finančních toků ve zdravotnictví.

Například prostřednictvím elektronické administrace oběhu léků je možné zamezit existujícímu systému reexportů, který zatěžuje systém zbytečnými náklady a vede k nedostatku některých léků na českém trhu.

Co podle vás nejvíce ohrožuje existenci systému veřejného zdravotního pojištění?

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. expert TOP 09 pro zdravotnictví, lídr Královéhradecké kandidátky

Je to nereálná představa, že by systém veřejného zdravotního pojištění byl nahrazen rozpočtovým financováním zdravotnictví, které administruje stát. Je pravdou, že v některých zemích takovéto systémy fungují.

Ne ideologie, ale empirická zkušenost však ukazuje, že v našem zpolitizovaném a korupčním prostředí jsou centrálně a bez řádné zodpovědnosti prováděné alokace financí zpravidla neracionální.

MUDr. Pavel Kubů, zdravotnický expert Strany zelených

Nesolidární zneužívání prostředků ve zdravotnictví.

Jak budete v následujícím volebním období přistupovat ke spoluúčasti pacientů?

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. expert TOP 09 pro zdravotnictví, lídr Královéhradecké kandidátky

Regulační poplatky přinesly do zdravotnictví významné peníze, ale trochu zastaraly. Vybraný objem by měl zůstat stejný, avšak je potřeba změnit jejich strukturu a sociální stropy. Legislativa pro nadstandardy bude dopracována dle představ Ústavního soudu tak, aby je bylo možno výrazně rozšiřovat.

TOP 09 chce i nadále zpoplatnit běžné stomatologické výplně a sociálně citlivě rozšiřovat spoluúčast u banalit, podobně jako k tomu došlo u lázeňské léčby.

MUDr. Pavel Kubů, zdravotnický expert Strany zelených

Zelení požadují, aby pacient měl možnost si připlatit za nadstandardní služby. Za nadstandard však nepovažujeme žádnou formu zdravotní péče jako takové, ale jen zvýšené pohodlí pacienta nebo zákroky, jež nejsou lékařsky indikovány.

Je nezbytné, aby spoluúčast pacientů na lécích a zdravotnických prostředcích byla srozumitelně definována a pro regulaci cen a stanovování úhrad z veřejných prostředků byla skutečně uplatňována zcela transparentní pravidla stanovená zákonem. Míra spoluúčasti nemusí být nezbytně neměnná, ale její případné zvyšování musí být opřeno o čitelné důvody.

Jaké legislativní změny v oblasti zdravotnictví chcete po volbách prosazovat?

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. expert TOP 09 pro zdravotnictví, lídr Královéhradecké kandidátky

Nutné jsou úpravy zákonů o zdravotních službách, o veřejném zdravotním pojištění a o sociálních službách, které umožní vznik dlouhodobé zdravotně-sociální péče, ulehčí přechod mezi dvěma dnes stále ještě těžko prostupnými systémy a více podpoří domácí péči.

Budeme navrhovat komplexní novelu zákonů o zdravotním pojištění, která vytvoří pevná pravidla pro vstup nových výkonů do úhrad i pro trvalou kultivaci Seznamu výkonů a úhradových mechanismů. Zpřísní dohled nad zdravotními pojišťovnami, upraví smluvní politiku včetně zveřejňování smluv, umožní bonifikaci pacientů při zapojení do dobrovolných programů řízené péče a prevence a odpolitizuje řídící orgány Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zákonem bude zřízena instituce, která analyticky a metodicky podpoří oblast všeobecného zdravotního pojištění a nahradí málo funkční Národní referenční centrum.

Velkým tématem TOP 09 je odstátnění přímo řízených nemocnic, ústavů a léčeben na neziskové organizace, podobně jako byly úspěšně odstátněny univerzity. Zákon o univerzitních nemocnicích byl již připraven a má významnou konsenzuální podporu dotčených subjektů. Chceme rovněž omezit povinné členství v České lékařské komoře, upravit ochranu proti hluku, bojovat proti kouření a institucionalizovat primární prevenci a podporu zdravého způsobu života.

MUDr. Pavel Kubů, zdravotnický expert Strany zelených

Legislativních změn by měla být řada. Nezbytné je definování standardu zdravotní péče (tedy nikoli nadstandardu, jak nesmyslně uvádí některé další strany) a obnovení páteřní sítě veřejných zdravotnických zařízení. Potřebujeme jasná pravidla zprůhledňující smluvní vztahy lékařů a farmaceutických firem, což zahrnuje zveřejňování všech smluv na internetu.

Zelení dále chtějí zavést elektronické aukce na nákup služeb, léků a zdravotnického materiálu. Zákonem je třeba zakotvit možnost informované volby rodičů neočkovat své dítě. Žádáme uzákonit certifikaci a kontrolu provozovatelů alternativní medicíny, kteří dnes podnikají na volnou živnost a jsou za svou činnost prakticky neodpovědní. Dále chceme prosadit zákaz kouření v restauracích. Konečně je nezbytné legislativně stanovit pravidla pro rozvoj digitalizace zdravotnictví.


Unknown media type: poll
1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!