Připomínky SAS k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2012

pero, podpis, smlouva

Připomínky Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS) k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2012 v podobě, jak byla k připomínkám zaslána 29.11.2011

Přijato 4.12.2011

Po prostudování tohoto návrhu Rada SAS vyhlašuje, že nesouhlasí:

1) s tím, že u ambulantních specialistů zůstává stejná základní hodnota bodu, tj. 1,02 Kč,

2) s plánovaným snížením degresivní hodnoty bodu z 0,30 Kč na 0,20 Kč, tj. o 33% – také u ambulantních specialistů,

3) se zpřísněním limitů ambulantním specialistům u všech regulačních parametrů (léky, zdravotnické prostředky, ZÚM, ZÚLP, indukovaná péče),

4) se snížením úhrady komplementárních pracovišť,

5) se snížením hodnoty bodu u screeningových vyšetření např. v případě kolonoskopií při vyhledávání kolorektálního karcinomu,

6) se stagnací hodnoty bodu v odbornosti 901 na 1,08 Kč.

Zdůvodnění:

Ad 1) V příštím roce dojde v rámci navýšení DPH a očekávané inflace ke zvýšení nákladů na provoz zdravotnických zařízení. To se dotkne prakticky všech ordinací ambulantních specialistů nárůstem jejich nákladů až o desítky tisíc Kč ročně.

Stejná meziroční výše bodu se snížením degresivní hodnoty bodu o 30% znamená reálné snížení ceny zhruba až o 10% meziročně. Toto je bezprecedentní pokles i s ohledem na stav ekonomiky a ostatní profese. Je to v rozporu s prohlášením MZ o zachování úhrad na loňské výši.

Navíc: Snížení výdajů na ambulantní péči může znamenat nikoli celkovou úsporu systému, ale paradoxně jeho prodražení. Nedostatečně finančně zajištěná péče ambulantní bude mít přeci za důsledek navýšení počtu hospitalizací.

Naší prioritou v rámci připomínek je navýšení základní ceny bodu, a to minimálně na 1,05 Kč.

Ad 2) Hodnota bodu pod 30 haléřů (a tedy i 0,20 Kč) je méně, než je hodnota vydaného spotřebního materiálu, resp. režijní hodnota přístroje užitého k výkonu.

Ad 3) Limit 100% u všech položek regulací znamená reálně přitvrzení těchto mantinelů o 5% proti roku 2011.

Reálná potřeba léků i v době „měkčích “ regulačních limitů v letech 2009 a 2010 by při důsledném matematickém uplatnění znamenala, že by bylo regulační srážky nuceno zaplatit u některých zdravotních pojišťoven až 70% (za rok 2009), resp. 50% (za rok 2010) ambulantních specialistů. Jistě musí každý uznat, že o takto velkém množství ambulancí nelze zodpovědně říci, že by snad léčily špatně či nehospodárně.

Přitvrzení limitů není jen silným stresujícím faktorem pro lékaře. Je i rizikem pro pacienta, že nebude adekvátně jeho stavu léčen, protože doktor bude nucen na výdajích za léky, zdravotnické prostředky, indukovanou péči, ZÚM a ZÚLP šetřit ještě více, než musel dosud. O této skutečnosti budeme pacienty otevřeně informovat.

Ad 4) Navržené hodnoty pro RTG pracoviště a patologii považujeme za kriticky nízké, pro mnohé z nich za likvidační.

Z řad našich členů zaznívá kritika, že se může jednat o snahu ekonomicky likvidovat malé privátní subjekty. Za MZ navržených podmínek by totiž mohlo přežít jen pracoviště, které by získalo prostředky odjinud, nežli ze své činnosti.

Ad 5) Nepovažujeme za logické rozlišovat při vlastně stejných výkonech jejich úhradu jen v souvislosti s indikací, pro kterou jsou provedeny. Kolonoskopii považujeme za technicky velmi náročný výkon, kterého se jistě přímo dotýkají dopady navýšení DPH v roce 2012, takže máme za to, že i zde by mělo dojít k navýšení hodnoty bodu, nikoli stagnaci, či dokonce snížení.

Ad 6) Vzhledem ke konstrukci výkonů v Seznamu výkonů odbornost 901 negeneruje žádný nárůst, přičemž hodnota bodu zde byla v roce 2008 1,10 Kč a od roku 2009 do 2011 je 1,08, a to přes stále narůstající náklady a na rozdíl od jiných odborností, kde byť k mírnému nárůstu od roku 2009 došlo.

Závěr:

a) Registrujeme, že MZ plánuje navýšit úhrady specificky a jen lůžkovým zařízením. Nesouhlasíme s tím, aby toto bylo činěno vlastně na úkor kvality a rozsahu péče ambulantní, místy – jak je to patrné hlavně u komplementu – dokonce s ohrožením existence soukromých pracovišť.

b) Obáváme se, že ponížením finančních zdrojů pro ambulantní péči přes její omezení a z toho plynoucí častější indikaci péče lůžkové hrozí nebezpečí nežádoucího nárůstu výdajů na zdravotní péči jako celek.

c) Potřebuje-li MZ v rámci plnění dříve daných slibů navýšit úhrady nemocnicím, mělo by žádat o peníze mimo systém zdravotnictví, nikoli je brát ostatním segmentům.

Žádáme MZ, aby v segmentech ambulantní specialisované péče a komplementu přiměřeně navýšilo hodnoty bodu a zreálnilo regulační mantinely, aby ambulantní péče nemusela být zbytečně omezována a nedocházelo k nežádoucímu prodražení celého systému.

Za Radu Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s., MUDr. Zorjan Jojko, předseda

Ohodnoťte tento článek!