Prohlášení ČČK k současné vlně migrace

V současné době jsme svědky sílící vlny migrantů, která zasahuje některé evropské státy včetně – zatím v relativně menší míře – České republiky. Tato migrace přináší řadu humanitárních, právních, sociálních i dalších problémů, na které bude naše společnost muset reagovat. Těchto problémů si je vědom i Český červený kříž (ČČK).

ČČK respektuje právo České republiky rozhodnout o tom, které osoby, jako územní suverén, příjme na své území a v souladu s principem neutrality se ČČK k těmto rozhodnutím nebude vyjadřovat.

V případě migrantů, kteří se vyskytují nebo budou vyskytovat na území ČR, je ČČK, v duchu principu humanity a nestrannosti, připraven přispívat ve spolupráci s odpovědnými státními orgány k tomu, aby těmto osobám byla poskytnuta potřebná pomoc a aby se po celou dobu pobytu na našem území nacházely v odpovídajících podmínkách s respektem k lidské důstojnosti.

ČČK je v kontaktu s příslušnými státními orgány. Bude-li třeba poskytovat migrujícím osobám pomoc většího rozsahu, osloví ČČK i veřejnost s žádostí o podporu svých humanitárních aktivit.

ČČK rovněž připomíná, že ideální je migraci, která je nutně zdrojem lidského utrpení, předcházet a snažit se poskytovat pomoc přímo v místech krizí nebo v jejich bezprostředním okolí. Složky Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce – včetně ČČK – tak vždy činí (viz např. uprchlické tábory pod gescí složek Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Jordánsku a dalších zemích v sousedství Sýrie, rozsáhlá pomoc civilistům přímo v Sýrii apod.) a také tyto aktivity mohou občané České republiky podpořit.

Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK

Dr. Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK

Ohodnoťte tento článek!