Prohlášení Čestné rady České chirurgické společnosti ČLS JEP k akci „Děkujeme,odcházíme“.

chirurgie, chirurgové, lékaři, operace

Členové Čestné rady zvolení plenem České chirurgické společnosti JEP se sešli dne 15.12.2010 na pravidelném zasedání a projednali kritickou situaci, která vznikla v souvislosti s akcí nemocničních lékařů „Děkujeme,odcházíme“. Po uvážení všech souvislostí se rozhodli pro podporu této aktivity.

Vycházeli přitom z osobních zkušeností bývalých vedoucích chirurgických pracovišť na všech úrovních nemocniční péče. Chirurgové lůžkových oddělení jsou nesporně nejvíce exponovanou skupinou jak po stránce psychické tak fyzické.

Proto doufali, že se po znevažování v minulém režimu dočkají uznání v nových poměrech. Dosud však marně uvědoměle čekali na splnění slibů všech vystřídaných politických reprezentací. Výsledkem jejich pracovního nadšení bylo povznesení české medicíny na úroveň srovnatelnou s vyspělým světem , ale bohužel za cenu osobních dotací celého systému.

Politici dopustili bezbřehé utrácení veřejnoprávních prostředků zbytečnými investicemi,nestanovili pravidla poskytování rozsahu péče, neupravili zákony o výběru zdravotního pojistného,nedbali na kontroly hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich revizní činnosti,nesledovali činnost Ministerstva zdravotnictví, které odpovídá za lékovou politiku, personální a věcné vybavení , vzdělávání a další.

Úroveň zdravotnictví byla po celá uplynulá léta udržována na úkor ohodnocení práce lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků. Důsledkem této diskriminační politiky došlo v poslední době k povážlivému nárůstu odchodu lékařů do zahraničí.

Rozbory ukázaly na závažnost skladby odcházejících, kdy exodus odborníků za výdělkem na určitou krátkou dobu byl vystřídán zvýšeným počtem odchodů absolventů, kteří získají v cizině vzdělání a trvalou pracovní příležitost za nesrovnatelně výhodnějších finančních podmínek. Dle názorů členů Čestné rady je toto nejvážnější problém současného zdravotnictví a pravá příčina aktivity LOKu, který tuto situaci nejvíc vnímá.

Čestná rada proto vyzývá politickou reprezentaci a Ministerstvo zdravotnictví, aby daly protestujícím lékařům záruky a zabránily tak jejich odchodu. Domnívá se, že včasnou revizí alokace veřejnoprávních prostředků je možno v krátké době požadavky nemocničních lékařů splnit.

V Praze dne 22.12.2010

Ohodnoťte tento článek!